Fakulta stavební ČVUT získala koncem roku 2017 jako první tuzemská univerzita akreditaci od RICS. Jejím držitelům otvírá špičkové uplatnění v prestižních firmách zabývajících se nemovitostmi. Díky ní se mohou absolventi oboru "P – Projektový management a inženýring" od roku 2015 ucházet o získání celosvětově respektovaného titulu MRICS již po dvou letech praxe. Ve standardním procesu by se mohli hlásit až po desetileté praxi. Dalším nositelem tohoto titulu se v květnu 2021 stal Ing. Josef Kupec.
Nová publikace připravená týmem prof. Petra Vorlíka představuje osobní osudy a vzpomínky aktérů tehdejší architektonické scény. Mapuje výzvy, kterým architekti osmdesátých let čelili, důvtipné kličky i aktivity, jimiž se vyrovnávali s nepředvídatelnými hybnými silami v naší nesvobodné, ekonomicky a společensky stagnující zemi. Dává nahlédnout do světa, který je dnes nejen obtížně pochopitelný, ale i překvapivě vzdálený.
Fakulta biomedicínského inženýrství Českého vysokého učení technického v Praze (FBMI) se dohodla se společností Krajská zdravotní, a. s., na vzájemné spolupráci v oblasti vzdělávací i odborné a v oblasti vědecko-výzkumné práce.
 Jiří Petrželka a Kristýna Klůsová s návrhem přeměny reálné industriální zóny v Saint-Denis ve Francii
V letošním roce se mezinárodní kolo Studentské vědecké odborné činnosti (SVOČ) vzhledem k pandemii covid19 konalo distanční formou. Pořadatelem byla Fakulta stavební VŠB – Technická univerzita Ostrava. „Fakulta stavební ČVUT v Praze se ho účastnila celkem v osmi sekcích a získala třikrát prvenství, čtyřikrát byla druhá a dvakrát se umístila na třetím místě. Získala tak prvenství v poměru počtu prací na prvních třech místech vůči počtu soutěžících, šlo o 60 procent,“ říká prof. Pavel Kuklík, který je garantem SVOČ na Fakultě stavební ČVUT.
Výzkumný tým z Fakulty elektrotechnické ČVUT představil výsledky mezinárodního projektu, jehož cílem bylo vypočítat výši potřebných investic, zmapovat jejich současný stav a připravit investiční plány pro dosažení klimaticko-energetických cílů k roku 2030. Výzkum probíhal ve spolupráci s Technickou univerzitou v Rize (Lotyšsko) a Institutem pro ochranu klimatu, energetiku a mobilitu (Německo).
Národní centrum Průmyslu 4.0 připravilo při příležitosti nezávislé debaty významných osobností průmyslu – Barometr českého průmyslu, která proběhla 10. června, analýzu se stejným názvem. Analýza vychází z dat získaných během 327 rozhovorů s klíčovými představiteli vybraných společností českého průmyslu. Průzkum probíhal v březnu roku 2021.
Ve dnech 21. až 23. května 2021 proběhl první ročník česko-izraelského online hackathonu Konsent hackathon zaměřeného na prevenci sexuálního násilí v akademickém prostředí a násilí na dětech. První místo obsadil tým Entropy studentů Fakulty informačních technologií ČVUT a Univerzity Karlovy.
Tým výzkumníků z ČVUT v Praze spolupracuje s kolegy z americké Univerzity Johnse Hopkinse, Univerzity obrany, Armády ČR, NATO Allied Command Transformation Innovation Hub a Def Sec Innovation Hub na systému, který má pomáhat při ošetřování raněných vojáků v bojových situacích nebo při řešení krizových situací, ve kterých armáda pomáhá složkám Integrovaného záchranného systému. Aktuálně probíhají testy prvního prototypu, který bude dále rozšiřován a nasazen v terénních testech ve spolupráci s Armádou ČR.
Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT (FBMI) se podílí na unikátním vědeckém projektu Hydronaut, jehož cílem je sestrojit hlubinnou výzkumnou laboratoř a výcvikovou stanici založenou na kombinaci principu ponorky a kesonu, která umožní dlouhodobé pobyty pod vodní hladinou a simulaci kosmických misí pro tříčlennou posádku. Jde zejména o prototypní zařízení pro získávání informací k vývoji a stavbě dalších specializovaných zařízení. Tvůrcem laboratoře je Matyáš Šanda a do projektu jsou zapojeni odborníci z týmu biomechaniky a asistivních technologií katedry zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva FBMI.
Asociace výzkumných univerzit ČR vyjadřuje zásadní nesouhlas s rozhodnutím vlády o snížení rozpočtové kapitoly na vědu a výzkum, kterou předložilo Ministerstvo financí ČR. Ve vládou odsouhlaseném rozhodnutí je místo Radou vlády pro výzkum, vývoj a inovace avizovaného prorůstového vývoje navrženo nominální snížení rozpočtu z původní částky 39,3 mld. Kč na 36,1 mld. Kč. Tj. jedná se pokles o zhruba čtyři procenta, aniž by byla zohledněna reálná inflace dále prohlubující tento propad.

Pages