Fakulta informačních technologií ČVUT v Praze ve spolupráci s firmou Profinit EU představily nově vzniklou Laboratoř otevřených dat (OpenDataLab), ve které si studenti mohou vyzkoušet práci s otevřenými zdroji dat. Studentům se tak naskýtá jedinečná příležitost zkoumat data o dopravní obslužnosti, hospodaření státu, životním prostředí a mnoha dalších oblastech, a to formou semestrálních a závěrečných prací. Slavnostní otevření laboratoře proběhlo 20. února.
Mikroelektrárna WAVE se osvědčila v ostrém provozu a míří na trh. Jako první si ji vyzkoušeli v Mikolajicích na Opavsku, kde zásobuje teplem a elektřinou obecní úřad, obchod a hasičskou zbrojnici. Jako topivo využívá elektrárna dřevěné pelety, ale po úpravách jí nevadí ani štěpka horší kvality. Zařízení, které dosahuje tepelného výkonu až 50 kilowat, dokáže fungovat i nezávisle na distribuční síti. Jde o první zařízení svého druhu na světě. Jeho vývoj trval přes 10 let a výsledky pilotního testování naplnily naše očekávání. Mikroelektrárna dosahuje hranice 80% celkové provozní účinnosti. Autorizované měření emisí potvrdilo dosažení limitů splňujících požadavky pro Ekodesign, které musejí nejpozději od 1. 1. 2020 splňovat všechny prodávané kotle. Na zařízení, která Ekodesign splňují již teď, lze navíc čerpat kotlíkové dotace.
Dne 15. ledna byla před mezinárodní komisí obhájena disertační práce v Celoškolském doktorském studijním oboru Historie techniky v programu double degree/co-tutelle, na kterém ČVUT v Praze spolupracuje s Université Paris 1 Panthén Sorbonne. Autorem byl doc. Ing. Martin Pospíšil, Ph.D., který zpracoval studii Grafická statika v českých zemích (2. polovina 19. století až počátek 20. století).
Studentky středních škol se na Mezinárodní den žen a dívek ve vědě, který se koná vždy 11. února, mohly stát vědkyněmi. Umožnila jim to Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze, která se akcí nazvanou „Staň se na den vědkyní“ k oslavě svátku žen ve vědě připojuje už od jeho první oslavy v roce 2016.
Prof. Miloš Nesládek a Dr. Michal Gulka z Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT jsou spoluautory článku „Fotoelektrické zobrazování a koherentní čtení spinových stavů individuálních center dusík -vakance v diamantu“ (Photoelectrical Imaging and Coherent Spin State Readout of Single Nitrogen-Vacancy Centers in Diamond), který vyšel 15. února v prestižním americkém vědeckém magazínu Science.
Vědci z Fakulty strojní ČVUT spolu se zástupci Všeobecné fakultní nemocnice (VFN) v Praze a 1. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy (1. LF UK) vyvíjejí alternativní cévní náhrady pro průtoky menší než 150 mililitrů za minutu a s průměry pod šest milimetrů. Vývoj podporuje ministerstvo zdravotnictví grantovými projekty. Výsledkem budou kompozitní náhrady se sendvičovou stavbou stěny na bázi biologického materiálu, zejména kolagenu. V laboratořích Fakulty strojní ČVUT se provádějí rozsáhlé mechanické testy jak nativních cév, tak vyvíjených cévních náhrad a všech jejich komponent. Prototyp náhrady byl již úspěšně implantován do oblasti krčních tepen zvířecího modelu, ovce. Výsledky naznačují, že v seznamu významných patentů přibude další a možná i celoevropský.
Dne 5. února obhajovali studenti Fakulty architektury své diplomové práce. V podvečer pak pro ně fakulta uspořádala slavnost spojenou s vernisáží studentských prací a večeří pro absolventy. Ti během ceremoniálu pasování dostali také dárek, ochrannou přilbu, která jim bude jejich vysokoškolská studia připomínat.
Proměna etických aspektů s nástupem žurnalistiky umělé inteligence (UI) je nový projekt, který staví na interdisciplinárním pojetí žurnalistiky a počítačových věd. Spolupracovat na něm bude katedra žurnalistiky Fakulty sociálních věd UK, katedra počítačů FEL ČVUT, katedra informatiky a výpočetní techniky Fakulty aplikovaných věd Západočeké Univerzity v Plzni a ČTK. Prvotním cílem výzkumu je vznik systému UI, který bude generovat texty umožňující další zpravodajské využití.
Novou internetovou aplikaci pro ovládání interaktivní fasády Fakulty elektrotechnické ČVUT v Dejvicích vyvinuli studenti z Centra znalostního managementu (CZM). Návštěvníci webu se dozví informace o právě zobrazované grafice, případně ji mohou změnit dle vybrané předlohy. Fasáda LINKY rovněž umí informovat o odjezdech spojů MHD, zobrazit binární hodiny, případně i spustit jednoduchou verzi světoznámé arkádové hry Space Invader.
Podpora nadějných inovací, perspektivních výzkumných týmů a transfer výsledků vědy a výzkumu do praxe, patří mezi důležité priority ČVUT v Praze. Nejnovějším příkladem v této oblasti je podpis licenční smlouvy se startupem AKAENE Partners, s.r.o. Slavnostního podpisu mezi rektorem ČVUT v Praze doc. Vojtěchem Petráčkem a zástupci firmy se dne 30. ledna zúčastnili prorektor pro vědeckou a výzkumnou činnost prof. Zbyněk Škvor, děkan Fakulty elektrotechnické ČVUT prof. Pavel Ripka, děkan Fakulty dopravní ČVUT doc. Pavel Hrubeš a vedoucí odboru pro řízení projektů a transfer technologií Ivo Stanček.

Pages