V Testbedu pro Průmysl 4.0 Českého institutu informatiky robotiky a kybernetiky ČVUT bude implementována a testována tovární jednotka sítě M-NEST pro Českou republiku. Tento projekt má za cíl implementovat provozní podmínky, které budou pomáhat organizacím a jednotlivým uživatelům nezávisle a intuitivně objevovat, zažívat a získávat kvalifikaci pro práci s novými výrobními technologiemi, a to v rozmanitých a inovačních variantách, například v sektoru automobilového průmyslu.
V pondělí 20. července v 15.00 hodin ČVUT v Praze podepsalo memorandum o spolupráci s Národní sportovní agenturou, Českou komorou architektů a Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. ČVUT se bude prostřednictvím Fakulty architektury podílet na návrzích sportovních prostor tak, aby co nejlépe splňovaly svůj účel a byly využívány klienty k jejich maximální spokojenosti. Slavnostního podpisu memoranda se zúčastnil Milan Hnilička, předseda NSA, Ing. Pavel Křeček, předseda ČKAIT, Ing. arch. Jan Kasl, předseda ČKA, a doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc., rektor ČVUT.
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT se podílelo na unikátním vědeckém experimentu. V jeho rámci bylo v Domově seniorů v Berouně instalováno biodynamické osvětlení a následně hodnocena jeho účinnost na fyziologické a psychické funkce klientů i pečujícího personálu. Výsledky ukázaly, že testovaná speciální světla jsou významným přínosem pro zlepšení kvality lidského života.
Projekt „EuroTeQ Engineering University“, do kterého je zapojeno ČVUT, má za cíl společně formovat technické vzdělávání budoucnosti. Studium bude otevřeno nejen studentům zapsaným na partnerských univerzitách, ale také inženýrům pracujícím v průmyslu, kteří mají zájem o celoživotní vzdělávání. Iniciativa oživí symbiózu mezi společností a technikou a bude klást důraz na rozvoj člověka a společnosti.
Útulna studentů ateliéru Hlaváček – Čeněk byla vybrána mezi 27 staveb, které se letos utkají o Českou cenu za architekturu. Stavba navržená a realizovaná studenty uspěla mezi 191 přihlášenými díly známých kanceláří.
Národní centrum Průmyslu 4.0 se v prvním pololetí rozrostlo o nové partnery a členy, kteří se zapojí do rozvoje ekosystému pro Průmysl 4.0 v České republice. T-Mobile, Aricoma Group, VDT Technology, Denso Manufacturing Czech, Česká zemědělská univerzita v Praze, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Univerzita J. E. Purkyně, nebo Česká společnost pro údržbu jsou silnými partnery a lídry v oblasti digitalizace průmyslu a jejich aktivní propojení do činností centra rozšíří portfolio poskytovaných služeb i okruh jeho činností.
Ve čtvrtek 2. červěnce proběhlo ve velké aule Karolina Karlovy univerzity v Praze jmenování nových profesorů.
V pátek 26. 6. ve 14:00 položili členové vedení ČVUT v Praze květinu u pomníku Milady Horákové ve Sněmovní ulici. Nechť je tato vzpomínka mementem pro současnou i budoucí generaci!
Kompletní rekonstrukci svých dvou největších přednáškových sálů spustila Fakulta stavební. Původně mohlo v učebnách postavených v roce 1978 usednout celkem 480 studentů, po přestavbě bude kapacita prostor zvětšena na 540 míst, z toho 12 pro osoby se sníženou schopností pohybu. Dokončení rekonstrukce je plánováno na závěr letošního roku, studenti by do poslucháren měli znovu usednout v lednu 2021. Zakázku v soutěži získala firma VW Wachal. Autorem projektu je společnost Grebner.
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT (UCEEB) od roku 2015 zkoumalo spolu s průmyslovým partnerem SKANSKA, a.s., oblast LOP (nyní Wieden, s.r.o.) možnosti integrace energetických prvků do fasádních modulů lehkých obvodových plášťů (LOP). V projektu energeticky aktivního LOP bylo cílem integrovat hybridní fotovoltaicko-tepelný (FVT) kolektor a opticky selektivní odrazný rastr. V probíhajícím projektu autonomního fasádního modulu jsme se zaměřili na využití Peltiérova chladiče v kombinaci s fotovoltaikou integrovanou do LOP společně s bateriovým úložištěm.

Pages