Podpora nadějných inovací, perspektivních výzkumných týmů a transfer výsledků vědy a výzkumu do praxe, patří mezi důležité priority ČVUT v Praze. Nejnovějším příkladem v této oblasti je podpis licenční smlouvy se startupem AKAENE Partners, s.r.o. Slavnostního podpisu mezi rektorem ČVUT v Praze doc. Vojtěchem Petráčkem a zástupci firmy se dne 30. ledna zúčastnili prorektor pro vědeckou a výzkumnou činnost prof. Zbyněk Škvor, děkan Fakulty elektrotechnické ČVUT prof. Pavel Ripka, děkan Fakulty dopravní ČVUT doc. Pavel Hrubeš a vedoucí odboru pro řízení projektů a transfer technologií Ivo Stanček.
Porota největší mezinárodní soutěže studentského designu na světě (TISDC 2018) ocenila bakalářskou práci studentky Terezy Vackové z Ateliéru Tvarůžek Ústavu průmyslového designu Fakulty architektury ČVUT. Udělila jí speciální cenu v kategorii International Design Association za pomůcku CleS – Clever Seek. Jedná se o nenápadný přístroj, jenž pomáhá nevidomým v orientaci. Přístroj svým vzhledem připomíná sluchátka, neumisťuje se však na uši, ale kolem krku.
Dne 29. ledna se v Betlémské kapli uskutečnilo slavnostní zasedání Vědecké rady ČVUT v Praze, na kterém obdrželi prof. Eva Jiřičná a prof. Nejat Olgac čestný titul Doktor honoris causa. ČVUT udělilo čestný titul architektce a profesorce Evě Jiřičné jako poctu a výraz úcty její celoživotní architektonické tvorbě a mnohaleté pedagogické činnosti v oblasti architektury a profesoru Nejatovi Olgacovi jako uznání za jeho podstatný přínos pro rozvoj automatického řízení mechanických systémů, výrobních strojů a robotů, zejména s dopravním zpožděním ve spolupráci s ČVUT, za podporu rozvoje kvalitní inženýrské výuky a akademického výzkumu na ČVUT a za posilování vzájemných vztahů univerzit v USA s ČVUT. Jedno ze dvou ocenění rektora ČVUT za vynikající doktorskou práci za rok 2017 převzal RNDr. Petr Distler, vědecký pracovník Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT, za svou disertační práci nazvanou Studium extrakčních systémů pro separaci lanthanoidů a minoritních aktinoidů. Práce je součástí celoevropského projektu, jehož cílem je uzavření jaderného palivového cyklu. Jinými slovy, zpracování jaderného odpadu ze štěpných reaktorů, které umožní jeho opakované využití a razantně zkrátí dobu, po kterou bude radioaktivní odpad v hlubinném úložišti představovat riziko pro životní prostředí. Cenu rektora za vynikající doktorskou práci obdržel také Ing. Petr Pokorný, Ph.D., z Fakulty stavební ČVUT za téma „Analýza a aplikace optických prvků s proměnnými a fixními parametry“, ve které se zabýval teoretickými studiemi a praktickým uplatněním moderních aktivních optických prvků v zobrazovacích a měřicích systémech.
ČVUT v Praze uspělo s dovoláním u Nejvyššího soudu ve sporu s podnikatelem Ing. Radimem Jančurou. Ten v rámci debaty o opravě dálnice D1 obvinil ČVUT v Praze z účasti na zločinném spiknutí. Ing. Jančura má za povinnost uveřejnit omluvu, která je obsažena ve výroku rozsudku soudu I. stupně a také musí uhradit ČVUT náklady řízení.
Na evropském veletrhu celoživotního a pomaturitního vzdělávání Gaudeamus Praha byl modrý stánek ČVUT nepřehlédnutelný, a to nejenom akčním děním na jeho ploše, ale i díky zajímavým přednáškám zástupců z jednotlivých fakult ČVUT. Ty se těšily velkému zájmu studentů středních škol a jejich pedagogů. O tom svědčí i fakt, že v soutěži o nejlepší expozici veletrhu jsme získali druhé místo. Na letošním pražském veletrhu Gaudeamus bylo zastoupeno 289 vystavovatelů v 86 expozicích. Kromě tuzemských škol se zde představilo i 76 zahraničních univerzit a vysokých škol z 15 zemí. Návštěvnost veletrhu dosáhla během tří výstavních dnů 12 200 zájemců a uchazečů ze středních škol, což je o 1 500 návštěvníků více než v loňském roce.
Celkem šest originálních staveb představili veřejnosti za účasti vedení fakulty, rektora ČVUT doc. Vojtěcha Petráčka a partnera projektu Správy Krkonošského národního parku ve čtvrtek 17. ledna. Do Krkonoš se útulny přemístí na jaře, do té doby budou vystavené před budovou Fakulty architektury ČVUT v Dejvicích.
Za velkého zájmu veřejnosti a akademické obce proběhl 16. ledna 2019 pietní akt u pamětní desky Jana Palacha na budově Filozofické fakulty Univerzity Karlovy na náměstí Jana Palacha. Ten organizovala Studentská rada FF UK u příležitosti výročí 50 let, kdy se na Václavském náměstí na protest proti sílící pasivitě společnosti spojené s okupací Československa v lednu 1969 upálil student Jan Palach.
Titul “Univerzitní partnerská škola Českého vysokého učení technického v Praze” je propůjčován rektorem ČVUT škole především za její podporu v oblasti přípravy žáků ke studiu technických a přírodovědných oborů. ČVUT patří k největším a nejstarším technickým vysokým školám v Evropě, a proto má zájem rozšiřovat síť svých spolupracujících základních a středních škol. Smyslem propůjčení titulu je zdůraznit výjimečnost a rozsah spolupráce školy s ČVUT a vytvořit rámec pro další rozvoj a zefektivnění vzájemné spolupráce. Smlouvu o propůjčení tohoto titulu podepsal dne 11. ledna rektor ČVUT doc. Vojtěch Petráček s ředitelem Základní školy Dr. Edvarda Beneše v Čakovicích Mgr. Martinem Střelcem.
Otázky, jak dýchá člověk uvězněný v lavině nebo jak rychle dochází k úbytku kyslíku, řeší na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT tým vědců z katedry biomedicínské techniky ve spolupráci s Fakultou tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy a Armádou ČR. V rámci lavinového výzkumu se zaměřují na dýchání obětí pod sněhem.
Prof. Jan Hensen, obdržel prestižní ocenění Energy and Buildings: Best Research Paper 2008 až 2017. Tu uděluje nizozemské nakladatelství Elsevier za mimořádnou publikační činnost.

Pages