Datum zveřejnění: 
19. 3. 2024
Děkan Fakulty informačních technologií ČVUT Marcel Jiřina přibližuje proces vzdělávání odborníků budoucnosti.

Informační technologie stále intenzivněji prostupují do našich životů a jejich využití s masivním nástupem umělé inteligence roste. Poptávka po IT odbornících se proto zvyšuje a jejich profese patří na trhu práce k těm nejžádanějším. I z tohoto důvodu se Fakulta informačních technologií Českého vysokého učení technického v Praze může pochlubit téměř stoprocentním uplatněním svých absolventů. "Zájem o naše studenty je ze strany společností enormní již během jejich studia," říká její děkan Marcel Jiřina. Důležitou roli v tomto úspěchu hraje dle jeho slov také prestiž fakulty a kvalita výuky. Pohotově reagovat na rychlost, s jakou se IT krajina mění, představuje pro školu neustálou výzvu. Jen v právě započatém letním semestru vystřídalo své zastaralé předchůdce šest nových předmětů.

 

LN Jaké obory se u uchazečů o studium na vaší fakultě těší největšímu zájmu?

Vnímáme velký zájem mladých lidí o informatiku jako takovou. Každý rok se na naši fakultu hlásí přes tři tisíce zájemců a jejich počet roste. IT je bezesporu oblastí budoucnosti a neustále se velmi rychle vyvíjí. Stěží bychom dnes hledali odvětví, které ji nevyužívá. Studium na Fakultě informačních technologií ČVUT v Praze pokrývá všechny oblasti informatiky. Výběr a možnosti jsou opravdu široké. Jenom bakalářských specializací máme deset a každá z nich zastřešuje řadu odborných předmětů.

Jako velkou výhodu vnímám, že se studenti přihlásí na jeden studijní program Informatika a specializaci si volí až ve druhém ročníku. Tedy až poté, co se seznámí s teoretickými základy a elementárními principy informatiky. Kromě povinných předmětů si navíc mohou vybrat i volitelné předměty z jiných specializací. To jim umožňuje získat větší přehled, rozšířit si znalosti a věnovat se něčemu, co je opravdu zajímá, baví a má pro ně do budoucnosti smysl. Po dokončení bakalářského studia mohou plynule pokračovat ve studiu magisterském, které je zakončeno titulem Ing. , a následně v doktorském studijním programu, kde získají titul Ph.D.

 

LN Chystáte nějaké novinky v nabídce oborů?

Neustále sledujeme vývoj a nejnovější trendy v IT a našim studentům se snažíme zajistit přístup k nejmodernějším technologiím i vybavení. S tím se neoddělitelně pojí také nutnost aktualizovat studijní nabídku. Od letošního letního semestru, který začal v únoru, jsme v rámci nové akreditace magisterských specializací Teoretická informatika a Systémové programování otevřeli šest nových předmětů, které nahradily stávající. Ve spolupráci s dalšími fakultami ČVUT – Fakultou jadernou a fyzikálně inženýrskou , Fakultou elektrotechnickou a Fakultou strojní – chystáme od akademického roku 2025/2026 nový magisterský studijní program Kvantová informatika cílený právě na nejmodernější trendy v informatice. Pro výuku budou také vybudovány Laboratoře kvantové komunikace a kryptografie a Laboratoř kvantového počítání.

Dále připravujeme magisterský studijní program Počítačová grafika, který bude navazovat na velmi úspěšný stejnojmenný bakalářský studijní program. Ve spolupráci s Masarykovým ústavem vyšších studií ČVUT v Praze pak chystáme další magisterský studijní program Učitelství informatiky, který absolventy připraví na odbornou výuku informatiky na středních školách. Studium na naší fakultě není jen o programování, ale nabízí široký záběr a mezioborovost s přesahem do všech profesí od umělé inteligence až po informační bezpečnost.

 

LN Zapojují se studenti již během studia do reálných projektů, například v rámci výzkumu?

Ano a velmi mě to těší. Každý rok vyhlašujeme program podpory letního studentského výzkumu – Výzkumné léto na FIT ČVUT. Říkáme tomu zkráceně VýLeT. Tento výzkumný program finančně podporuje nadané bakalářské i magisterské studenty. Umožňuje jim zapojit se do vědecko-výzkumných aktivit na fakultě a vede je k samostatné vědecké práci a publikační činnosti. Skládá se ze tří etap a student pracuje pod vedením lektora. Vznikají zajímavé projekty. Například příprava optimálního evakuačního plánu pomocí umělé inteligence za použití robotických agentů, rozpoznávání textu v historických archiváliích či vybavení interiéru nábytkem za pomoci AI. Studenti se mohou zapojit do výzkumu v rámci jednadvaceti fakultních laboratoří a třinácti výzkumných skupin.

 

LN Jakým způsobem pracujete s umělou inteligencí? Jak se promítá do výuky a nabídky studijních programů?

V našem bakalářském studijním programu přímo nabízíme specializaci Umělá inteligence a v navazujícím magisterském studiu pak specializaci Znalostní inženýrství. Aplikaci a využití teoretických znalostí si mohou studenti ověřit i prakticky, například v rámci výzkumu v laboratoři zpracování obrazu, laboratoři datových věd nebo laboratoři robotických agentů. Využívají technické zázemí laboratoří a řeší problémy spolu s vědci z FIT ČVUT nebo ve spolupráci s firmami – například se společností Meteopress, kde pomocí AI předpovídají počasí na co nejdelší dobu a největší území.

V zatím nejnovější laboratoři robotických agentů se studenti mohou zapojit do výzkumu různých aspektů robotických agentů –robotů, kteří jednají buď samostatně, nebo v rámci společenství, což vede k jejich spolupráci a dosažení lepšího výsledku, než kdyby pracovali každý sám.

 

LN Jak velkou pozornost věnujete propojení s praxí a spolupráci s firmami?

Na vyváženost teorie a praxe velmi dbáme. Jedno bez druhého se neobejde. I proto máme program zaměřený na spolupráci s průmyslem, do kterého je zapojeno kolem šedesáti významných firem z České republiky. Odborníci z praxe mohou vést závěrečné práce našich studentů a spolupracují s fakultou i studenty na výzkumných a inovačních projektech. Naši studenti příležitost podílet se na konkrétních projektech, jejichž výsledky se prakticky využijí, velmi vítají a také ji využívají.

Podíl praxe se s postupem studia zvyšuje a studenti vyšších ročníků o ni projevují značný zájem. Již při studiu si tak hledají práci v oboru, což jako fakulta podporujeme. Dvakrát ročně také pořádáme kariérní veletrh COFIT, kde mají studenti všech ročníků a specializací možnost navázat spolupráci s významnými českými i nadnárodními společnostmi. U firem i studentů se tato akce těší velkému zájmu.

 

LN IT absolventů je obecně nedostatek. Setkáváte se s tím, že si společnosti "rezervují" studenty již během studia?

Ano, nejen po našich absolventech, ale už i studentech je mezi firmami ze všech možných oblastí enormní poptávka – nabízejí jim spolupráci, praxi či placenou stáž již během studia. Tyto společnosti pro naše studenty ve spolupráci s fakultou také pořádají různé akce, soutěže či hackathony (při nich programátoři, někdy ve spolupráci s grafiky či webdesignéry, pracují na konkrétním softwarovém projektu – pozn. red.). Na pracovním trhu se naši absolventi uplatňují velmi dobře a s úspěšným ohlasem, což je mimo jiné dané i tím, že si mohou spolupráci vyzkoušet již během studia, a sladit tak své představy s reálnou nabídkou na trhu. Jejich zaměstnanost je dlouhodobě stabilní a téměř stoprocentní. Reflektuje to potřebnost a důležitost našeho oboru téměř ve všech odvětvích lidské činnosti i fakt, že statistiky stále opravdu poukazují na velký nedostatek kvalitních IT odborníků.

Důležitou roli hraje také prestiž a kvalita výuky na FIT ČVUT . Naši studenti i absolventi se uplatňují v komerční i veřejné sféře nebo ve vědeckém výzkumu v Česku, stejně jako v zahraničí.

 

LN Je nějaký projekt, ze kterého máte obzvláště radost?

Považuji za velký úspěch a přínos pro naše magisterské studenty, že jsme letos otevřeli novou magisterskou specializaci Digital Business Engineering, která umožní získat dva magisterské tituly najednou. Tuto specializaci nabízíme ve spolupráci s University of Antwerp. Krásně propojuje znalosti IT, podnikání a ekonomie na mezinárodním poli a také klade důraz na digitální business i inovace. Našim studentům se tak otevírají další možnosti uplatnění v zahraničním akademickém i business prostředí.

Velkou radost mám také z navázání skvělé spolupráce, a to v profesní i osobní rovině, s House of Lobkowicz. Tento projekt si klade za cíl zdigitalizovat a zpřístupnit lobkowiczké sbírky veřejnosti s využitím nejmodernějších technologií, a zejména pak převést jejich kulturní dědictví a historický odkaz do virtuální reality. Jsem rád, že se tím otevře veřejnosti kdekoliv na světě možnost si na tuto minulost "sáhnout".

Každý rok se na naši fakultu hlásí přes tři tisíce zájemců a jejich počet roste. IT je bezesporu oblastí budoucnosti a velmi rychle se vyvíjí. Studenti řeší různé problémy ve spolupráci s firmami, např. se společností Meteopress, kde pomocí AI předpovídají počasí...

---

Marcel Jiřina

Vystudoval Elektrotechnickou fakultu ČVUT a Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy. Profesně se věnuje metodám strojového učení, umělé inteligenci a zpracování obrazových dat. V letech 2013 až 2017 byl proděkanem pro vědu a výzkum na Fakultě informačních technologií ČVUT v Praze . Od roku 2017 stojí v čele FIT ČVUT v Praze coby její děkan.

Autor: 
Yana Karamari
Zdroj: 
Lidové noviny