Datum zveřejnění: 
10. 1. 2024
Ve čtvrtek 11. ledna se na Fakultě dopravní ČVUT uskuteční zahájení vernisáže studentských návrhů veřejného prostranství univerzitního kampusu Albertov.

Aktuálně neutěšený prostor kampusu Albertov, kde se nachází několik pracovišť jak ČVUT v Praze, tak i Univerzity Karlovy, se stal předmětem případové studie sdílených zón pro studentky a studenty z Fakulty dopravní a Fakulty stavební ČVUT v Praze. Její výstupy si může veřejnost prohlédnout na výstavě studentských návrhů. Univerzitní kampusy představují ideální prostředí pro aplikaci konceptu sdílených zón, resp. urbanisticko-dopravního přístupu k realizaci veřejných prostranství založeného na integrovaném využívání tohoto prostoru všemi druhy uživatelů. Jejich cílem je vytvořit kvalitní podmínky pro pohyb chodců či cyklistů při výrazném zvýšení architektonické kvality veřejného prostranství, a to bez nutnosti vyloučení automobilové dopravy. Principy sdílené zóny jsou navíc osvědčené stovkami realizací v rámci ostatních zemí EU, ale například i v USA či na Novém Zélandu. Od 1. 1. 2024 je koncept sdílené zóny (shared space) začleněn do Zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, což je výsledek práce odborníků ČVUT v Praze, Ing. Vojtěcha Novotného, Ph.D. (ČVUT FD), a doc. Ing. arch. Karla Hájka, Ph.D. (ČVUT FSv), kteří mimo jiné prokázali důležitost propojování jednotlivých oborů za účelem zvyšování kvality života nás všech. Samotné ČVUT od počátku aktivně podporovalo zavedení sdílené zóny do českých právních norem a jsme právem hrdí, že se to podařilo. Aby absolventky a absolventi obou fakult měli možnost se seznámit s tímto novým přístupem navrhování veřejných prostranství, vznikl na Fakultě dopravní nový volitelný předmět "Navrhovaní veřejných prostranství dle principů Shared Space", ve kterým si studentky a studenti mohou vyzkoušet reálné navrhování sdílené zóny na konkrétní případové studii, a to v mezioborových týmech "dopravních inženýrů" (studentky a studenti ČVUT FD) a "architektů/urbanistů" (studentky a studenti ČVUT FSv). "Veřejná prostranství nejsou jen dopravní infrastrukturou, ale mají řadu dalších funkcí. Proto jakýkoliv uliční prostor či veřejné prostranství by mělo být vždy navrhováno minimálně ve spolupráci urbanisty-architekta a dopravního inženýra. To je praxe, která často v Česku chybí, a proto jsme rádi, že alespoň studenti obou fakult si takovou spolupráci mohou vyzkoušet a následně ji pak uplatňovat ve svém dalším profesním životě," říká k novému předmětu Ing. Vojtěch Novotný, Ph.D. Na tento úspěšný projekt hodlá Fakulta dopravní navázat i vznikem nového bakalářského studijního oboru explicitně zaměřeného na udržitelnou mobilitu a kvalitu života. Návrhy studentů na revitalizaci kampusu Albertov v souladu s principy sdílených zón bude možné zhlédnout denně od 11. 1. 2024 v budově Fakulty dopravní ČVUT v Praze (Horská 3, 4. patro budovy B) až do 2. 2. 2024, kdy mimo jiné Fakulta dopravní pořádá Den otevřených dveří. Podrobnější informace o sdílené zóně najdete na www.sdilenazona.cz. 

Zdroj: 
Pražský patriot