Datum zveřejnění: 
9. 1. 2024
Implementaci senzorického systému do železobetonové předepjaté mostní konstrukce na podzim loňského roku úspěšně dokončilo ČVUT UCEEB. Celkově bylo osazeno sedm příčných řezů, z nichž každý obsahuje strunové tenzometry a optovláknové senzory přetvoření, které budou sloužit ke sledování chování mostu během jeho výstavby i následného provozu.

Senzorický systém pro mostní konstrukce plní klíčovou roli v monitorování stavu objektu jak v průběhu výstavby, tak v následném provozu. Během fáze betonáže umožňuje sledování optimálního chladnutí betonu a změn přetvoření v důsledku smršťování. Tuto fázi následuje proces předepnutí, při kterém je možné získaná data pečlivě porovnat s výpočty projektantů. V dalších etapách bude senzorický systém využit k monitorování zátěžových zkoušek mostní konstrukce. Po uvedení do provozu bude sloužit ke sledování dlouhodobého chování konstrukce za působení očekávaného provozu se zvýšenou zátěží. Celý systém je vybaven kontinuálním monitorováním stavu s integrovanou funkcí alarmu, jenž okamžitě upozorní na možný kritický stav, například v důsledku přetížení či jiného rizikového faktoru. Monitoring mostní konstrukce probíhá pomocí optovláknových FBG senzorů, které jsou integrovány přímo do nosných železobetonových prvků mostu. 

Aby se to již nestalo

Jedním z podnětů k výzkumu, jehož je implementace senzorů aktuálním výsledkem byla tragédie v severoitalském Janově, způsobená zřícením dálničního mostu. Ta zvedla vlnu otázek o bezpečnosti českých mostů. Na důležitosti tak nabývají jejich běžné prohlídky a monitoring nosné konstrukce v pravidelných intervalech a jejich včasné opravy. Touto problematikou se zabývají i odborníci z Laboratoře vláknové optiky v ČVUT UCEEB, v té době prováděli testování senzorů pro měření mechanického namáhání přímo zabudovaných do konstrukce mostu přes Moravskou Dyji. Monitoring mostní konstrukce probíhá pomocí optovláknových FBG senzorů, které jsou integrovány přímo do nosných železobetonových prvků mostu. Díky tomu je možné sledovat chování konstrukce již v průběhu výstavby (zrání betonu, předpínání nosné konstrukce). Po dokončení stavby a uvedení mostu do provozu odborníci z Laboratoře vláknové optiky monitorují kromě mechanického namáhání kritických průřezů například i intenzitu dopravy nebo deformace konstrukce způsobené teplotními změnami. 

Včas odhalit slabá místa

Testovaná technologie dokáže zajistit dlouhodobé kontinuální měření mostní konstrukce a díky své odolnosti vůči elektromagnetickým jevům je využitelná i v nebezpečném prostředí. Umístění snímačů do nové mostní konstrukce již v průběhu její výstavby může do budoucna přispět k jednoduššímu zhodnocení jejího technického stavu, k odhalení případných konstrukčních vad nebo k diagnostice míry degradace jednotlivých prvků. Systém zároveň umožňuje v průběhu životnosti mostu sledovat míru jeho zatěžování a při vysokém zvýšení intenzity dopravy může varovat před případným přetížením.  

Zdroj: 
mmspektrum.com