Datum zveřejnění: 
23. 3. 2023
Pohledem odborníka.

VÝZVOU JE ZVLÁDNUTÍ BYROKRACIE 

doc. Tomáš Horák, proděkan Fakulty dopravní ČVUT, vedoucí Ústavu logistiky a managementu dopravy

Jako zástupce akademické obce si dovolím otázku zodpovědět z univerzitní perspektivy. Díky naší dlouhodobé spolupráci s americkou The University of Texas at El Paso (patřící mezi pět procent nejlepších amerických univerzit ), s níž jsme od roku 2010 do roku 2018 měli společný Dual Master’s Degree in Transportation and Logistics, na nějž v roce 2018 navázal Dual Master’s Degree Program in Smart Cities, jsem měl možnost nahlédnout do procesů na americké straně. I po všech těch letech mně nepřestává imponovat americká praktičnost, ať už v nastavování procesů, grantových žádostí či rozhodování obecně včetně nutné návazné byrokracie, což se shodou okolností projevilo právě nyní u debat, jakým způsobem má EU reagovat na americký Inlation Reduction Act, který je zaměřen i na podporu udržitelnosti, mobility a logistiky.

Administrativní náročnost tak jednoznačně vnímám jako výzvu, jíž musí čelit nejen irmy, ale i univerzity. Bohužel zde se obvykle ukazuje, že národní úroveň je mnohem méně uchopitelná než ta bruselská. V univerzitním kontextu vnímám udržitelnou logistiku jako téma, jež by mohlo pomoci navázání širší spolupráce mezi vysokými školami a irmami, což je samo o sobě stále ještě v českém prostředí výzva. Obě strany mohou z této spolupráce proitovat, jak je tomu opět ve Spojených státech, kde je běžné, že se irmy na univerzitu obrací s řešením odborných problémů, vznikají společné laboratoře a projekty aplikovaného výzkumu či zapojení irem do grantových žádostí. V geopolitickém kontextu je dle mého názoru i pro téma udržitelnosti stěžejní posílení spolupráce mezi EU a USA.

Za univerzity bychom uvítali společné programy zaměřené na podporu aplikovaného výzkumu a pedagogické spolupráce. Jedním z příkladů je jistě elektromobilita a autonomní řízení vozidel, kde je náskok USA díky jedné (!) inovativní společnosti (ano, mám na mysli společnost Tesla) tak jasně patrný. Na evropské straně bohužel podobný příklad nemáme a to se týká třeba i city logistiky. Zde se dostávám opět k administrativním a s tím souvisejícím legislativním překážkám. Kromě toho, v českém prostředí je elektromobilita, a zejména bateriová, která má dle mého názoru jasně nakročeno k masovému využití, vysmívána, a dokonce dehonestována, a to i z akademického prostředí.

UDRŽITELNOST SE STANE STANDARDEM

Jan Kodada prokurista, obchodní a marketingový ředitel Gebrüder Weiss ČR

Na udržitelný přístup a snižování uhlíkové stopy se v současnosti zaměřují všechna průmyslová odvětví, výjimkou není ani svět logistiky. Přepravní a logistické společnosti hledají cesty, jak snížit dopad vlastní činnosti na životní prostředí. Jako jeden z hlavních trendů se uplatňují nástroje pro efektivní plánování logistických operací, jež umožňují maximalizovat využití nákladového prostoru dopravních prostředků a optimalizovat jejich počet na silnicích. Velká pozornost je věnována i přesunu části transportu na železnici či využití alternativních pohonů apod. Testování nových technologií v této oblasti se věnuje také naše společnost a jsem rád, že jsme loni jako první úspěšně otestovali využití vodíkového nákladního vozu v českých podmínkách. Testujeme také elektrická nákladní auta, v ČR aktuálně plánujeme pilotní jízdy nového vozu na jaro. Firmy se zaměřují také na zvýšení soběstačnosti vlastních logistických center a šetrnější čerpání omezených zdrojů. Příkladem je boom ve využívání solární energie. I my letos budeme instalovat na střechy logistických center v ČR fotovoltaické panely, které vyrobí 1,2 MWp solární energie. Pozornost se soustředí také na recyklaci a využití recyklovatelných nebo bio rozložitelných materiálů. Samozřejmě je nutné počítat s tím, že udržitelnější postupy s sebou přinášejí i zvýšení nákladů na provoz. Naše společnost se ovšem hlásí k odpovědnosti vůči životnímu prostředí a myslí na budoucnost dalších generací, proto tyto investice považujeme za opodstatněné a budeme v nich pokračovat. Těší mě, že stále častěji zaznamenáváme kladnou odezvu na tento přístup od našich obchodních partnerů, kteří vyhledávají služby s touto přidanou hodnotou. Velký ohlas má například naše služba zero emissions, která našim klientům umožňuje již nyní kompenzovat 100 procent emisí vzniklých při přepravě jejich zásilek. Logistika vstupuje do nové éry, kde se stane udržitelnost standardem. To ovšem nebude stačit, pokud se my všichni spotřebitelé nebudeme chovat udržitelně. Podle řady průzkumů se totiž až 45 procent globálních emisí CO2 váže na produkci a spotřebu jídla, materiálů a výrobků, které každodenně užíváme. Je tedy nutné změnit přístup k mnoha oblastem života a soustředit se na odpovědné zacházení s omezenými zdroji. 

Zdroj: 
Logistika