Datum zveřejnění: 
10. 10. 2019

Se záměrem porovnávat úroveň kvality studia na vysokých školách architektury a příbuzných oborů pořádá každoročně Česká komora architektů Přehlídku diplomových prací. Letos to byl už 20. ročník. O ocenění se ucházelo 78 diplomantů. Práce hodnotila odborná porota v čele s předsedou Davidem Mateáskem. Dalšími členy byli architekti David Jiránek, Eva Kováříková a Jan Mléčka a historička umění a teoretička Martina Mertová. Porotci posuzovali především architektonickou kvalitu předložených prací.

Co se týče témat, porota konstatovala, že na jednu stranu „v pracích studentů se protínaly úkoly z oblasti urbanismu, navrhování a rekonstrukcí staveb, krajinářské tvorby, ale i konceptuálního přístupu či virtuální reality, napříč pak rezonovala témata ekologie nebo recyklace.“ Především u prací, které postoupily do finálového kola, se porotci shodli, že „byla radost je do detailu studovat.“ Na druhou stranu ale porotci zmínili, že velké množství prací opustilo první a druhý stupeň hodnocení z důvodu absence některého z kroků, který je v tvůrčím architektonickém procesu nezbytný. „Analýza situace, zúžení na podstatné, zdůvodnění svého rozhodnutí, schopnost sumarizace, to všechno jsou fáze projektu, které sice možná provázely výsledná řešení, ale chybí-li ve finální prezentaci, student se automaticky ochuzuje o možnost postoupit do finále,“ upozornili porotci.

Ceny

První cenu získal absolvent Fakulty architektury ČVUT Matěj Šebek za projekt Nové divadlo pro Jindřichův Hradec. Pod vedením Tomáše Novotného, Tomáše Zmeka a Jakuba Koňaty navrhnul nové městské divadlo ve znehodnocené zahradě bývalého františkánského kláštera v Jindřichově Hradci. Autor uvedl, že jeho snahou bylo „moderovat kontakt s klášterem a aktivovat jeho zahradu.“ Porota ohodnotila, že návrh nového divadla pro Jindřichův Hradec představuje kultivovaně, s citem pro genius loci a velmi kreativně zvládnuté zadání". Ocenila „schopnost autora uvažovat o architektuře i z pohledu účelu takové stavby, tedy z pohledu návštěvy divadelní budovy a divadelního zážitku, který má do lidského života přinášet emocionální, citové a myšlenkové obohacení. Promyšlený architektonický a divadelní scénář tohoto návrhu je schopen takové prožitky iniciovat.“ Vítězný projekt získal finanční odměnu ve výši 25 000 Kč a exkurzi do centrály Zumtobel Group v Dornbirnu včetně návštěvy výrobního závodu a showroomu.

Druhou cenou byla oceněna Lenka Levíčková za práci Národní knihovna, zpracovanou pod vedením Michala Kuzemenského na Fakultě architektury ČVUT. Podle poroty autorka reagovala na zjitřené debaty o podobě a ideálním umístění Národní knihovny „originálním řešením fiktivní recyklace existujícího urbánního celku“, když navrhla přestavbu stávajícího hotelu Hilton. Porotci ocenili, že „autorka vnímá, že současná Praha potřebuje překódovat a odvážně tak mění funkci jedné stavby s cílem mobilizovat a vyčistit její okolí. Projekt je tak kvalitním příspěvkem do diskusí jak o budoucnosti pražských nábřeží, tak o smysluplnosti a umisťování nových veřejných staveb.“ Oceněný projekt získal finanční odměnu ve výši 15 000 Kč.

Třetí cenu udělila porota absolventce Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze Marii Štefanové za projekt Atlas prázdna. Pod vedením Romana Brychty navrhla průvodce po prázdné krajině na Libavsku. Porota práci charakterizovala jako „asi dvě stě čtyřicet míst prázdné krajiny okolo Libavska navlečených na tenké červené linii.“ Oceněný projekt získal finanční odměnu ve výši 10 000 Kč.

Porota udělila také čestné uznání Adamu Novotníkovi, absolventovi Fakulty architektury ČVUT za práci Virtuální akademie vedenou Milošem Floriánem a Lukášem Kurillou. Porotu zaujal výběr tématu práce, která řeší návrh prostoru pro virtuální realitu s přesahem mimo obor architektury.

Zvláštní cenou Českých center ohodnotila porota Matěje Čunáta z Fakulty umění a architektury Technické univerzity v Liberci. Jeho diplomová práce Děčín 2070 – Vize pro Shrinking city se věnovala aktuálnímu tématu rozvoje měst a sídel a jeho udržitelnosti.

Zvláštní cenu společnosti Cegra obdržela Andrea Šetinová, absolventka Fakulty architektury ČVUT, za práci Vřídelní kolonáda Karlovy Vary. Zvláštní cenou společnosti Heluz byla oceněna absolventku Fakulty architektury ČVUT Andrea Pernicová za projekt Karlínské nároží – městský nájemní dům. Zvláštní cenu společnosti Zumtobel obdržel absolvent Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze Miroslav Chmel za práci Divadlo hudby.

„Diplomky“ 2019 v číslech11 vysokých škol, fakult či kateder (40 studentů z FA ČVUT, 11 z FS ČVUT, 8 z UMPRUM, 4 z AVU, 4 z FAST VUT v Brně, 3 z FA VUT v Brně, 2 z FUA TU Liberec, 2 z VŠB-TU Ostrava, 2 z FAPPZ ČZU (Praha), 1 z ARCHIP (Praha) a 1 ze ZF MENDELU v Brně)

Mezi oceněnými dominovaly pražské školy – Fakulta architektury ČVUT a Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze. Jedinou výjimku tvořila práce absolventa Fakulty umění a architektury Technické univerzity v Liberci. Oproti předchozím ročníkům chybělo mezi finalisty zastoupení Akademie výtvarných umění v Praze. Porota letos ovšem upozornila i na problém „banálních zadání, slabých konceptů řešení a neuspokojivých finálních výstupů některých odevzdaných prací“, což snižuje úroveň soutěže z pohledu „přehlídky toho nejlepšího“ z českých architektonických škol. Přehlídka diplomových prací může naznačit také kvalitu konkrétních ateliérů – i letos viditelně uspěli diplomanti ze stejných ateliérů jako v předchozích ročnících.

Zdroj: 
imaterialy.dumabyt.cz