Datum zveřejnění: 
19. 7. 2016

Předkládaný článek, informuje o současném výzkumu v tomto oboru prováděném na katedře kybernetiky FEL ČVUT v Praze, konkrétně na možnosti využití neuro-evolučních algoritmů k poloautomatickému navrhování hybridních architektur inteligentních agentů. Evoluční techniky jsou zde použity k optimalizaci vah komunikačních cest, které spojují jednotlivé výpočetní bloky, tzv. neuronové moduly, podle objektivních kritérií v závislosti na úloze požadované od dané architektury. Moduly mohou nabývat různé komplexity, od jednoduchých modelů neuronu až po složité algoritmy (subsystémy). V rámci výzkumu byl pro účely simulování a ověřování zvoleného přístupu vyvinut simulátor hybridních modulárních architektur umožňující volně kombinovat různé moduly jak ručně, tak při použití optimalizačních algoritmů.       
 

Ing. Jaroslav Vítků, Ph. D., vystudoval na FEL ČVUT v Praze obor umělá inteligence. Za svou diplomovou práci An Artificial Creature Capable of Learning from Experience in Order to Fulfill More Complex Tasks, vedenou doc. Nahodilem, získal v roce 2011 Cenu děkana. V disertační práci, obhájené v roce 2015, se pod vedením téhož školitele věnoval možnostem autonomního návrhu nových architektur pro dané úlohy. Jeho výzkumnými zájmy jsou biologicky inspirované systémy, neuronové sítě a kognitivní modelování. Výsledky své výzkumné práce s úspěchem publikoval u nás, a zejména v zahraničí. V současné době pracuje ve firmě GoodAI na výzkumu obecné umělé inteligence.
Doc. Ing. Pavel Nahodil, CSc., se déle než 25 let zabývá vývojem a realizacemi inteligentních mobilních autonomních robotů s důrazem na jejich možné chování. I v důchodu je nadále aktivní i na svém kmenovém pracovišti, FEL ČVUT v Praze. Doc. Nahodil vedl nebo konzultoval více než 110 diplomových prací v ČR a byl školitelem 30 doktorandů. Přednášel na univerzitách v Hannoveru, Ilmenau a Edinburghu. Zabývá se použitím umělé inteligence, behaviorální robotikou, multiagentními systémy a umělým životem obecně. Byl a je členem programových výborů mnoha vědeckých konferencí s těmito tématy u nás i v zahraničí, je autorem několika knih, stovek vědeckých článků, studií, zpráv a úspěšných projektů.   

Příspěvek vznikl za podpory katedry kybernetiky na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze a v rámci autory vysoutěžených grantů ze Studentské grantové soutěže.     

Autor: 
Jaroslav Vítků, Pavel Nahodil
Zdroj: 
Automa