Datum zveřejnění: 
14. 12. 2015

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová a předseda Senátu Parlamentu České republiky Milan Štěch předali v prostorách Senátu Parlamentu ČR ceny MŠMT udělované v oblasti vysokého školství, vědy a výzkumu za rok 2015.

Cena Františka Běhounka
Cena se uděluje od roku 2012. Určena je vědci nebo vědkyni, kteří se svým objevem, publikací nebo jiným obdobným způsobem významně zasadili o propagaci a popularizaci české vědy a šíření dobrého jména České republiky v evropském kontextu.

Laureátka pro rok 2015, prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc., je přední světovou expertkou v oboru analýza potravin a přírodních produktů, věnuje se zkoumání zdravotní nezávadnosti a chemické bezpečnosti potravin a analýzám biologicky aktivních přírodních látek. Od roku 2010 působí jako vedoucí Ústavu analýzy potravin a výživy na Fakultě potravinářské a biochemické technologie VŠCHT Praha.

Cena Milady Paulové
Uděluje se od roku 2009 ženě-vědkyni za celoživotní přínos vědě a mimořádný přínos rozvoji oboru. Cena je každý rok udělována v jiné výzkumné oblasti (ekologie, ekonomie, chemie, fyzika atd.). Cena se uděluje ve spolupráci s Národním kontaktním centrem - ženy a věda při Sociologickém ústavu AV ČR, v.v.i. Letos byla cena vyhlášena v oblasti výzkumu o fyzice (resp. astronomie, výzkum o vesmíru, fyzice, optice a dalších příbuzných oborech).

Laureátka ceny Milady Paulové za rok 2015 RNDr. Alice Valkárová, DrSc., se věnuje částicové fyzice, konkrétně studiu procesů difrakce v elektron-protonových interakcích. Je výraznou osobností české fyzikální komunity. V letech 2006 - 2014 pracovala jako předsedkyně České fyzikální společnosti a členka Předsednictva výboru Jednoty českých matematiků a fyziků. Od roku 2014 je místopředsedkyní České fyzikální společnosti.

Cena ministryně školství, mládeže a tělovýchovy za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
Uděluje se od roku 1991, v současné podobě od roku 2009, za konkrétní mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, kterých bylo dosaženo za posledních pět let na základě podpory poskytnuté Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Cenu za rok 2015 obdrželi:

prof. Ing. Miloš Marek, DrSc. za výzkum, vývoj a experimentální ověření matematických modelů a softwaru pro modelování monolitických reaktorů používaných v automobilech s benzinovými a dieslovými motory.

RNDr. Petr Baldrian, Ph.D. za výzkum, který spojuje molekulárně biologické, mikrobiologické a biochemické metody při výzkumu mikroorganismů v půdním prostředí zaměřeného na identifikaci a popis aktivních mikroorganismů a analýzy ekosystémových procesů.

prof. PhDr. Jan Čermák, CSc. za mimořádné výsledky výzkumu v anglické historické lingvistice a filologii, zejména v oboru staré, střední a rané moderní angličtině a literatuře staroanglického (700-1100 a středoanglického období (1100-1500).

doc. MUDr. Zuzana Moťovská, Ph.D. za mimořádné výsledky výzkumu i klinické praxe v oblasti akutních koronárních syndromů, trombózy a antitrombotické léčby, které mají zásadní význam v prevenci a léčbě aterotrombózou podmíněných kardiovaskulárních nemocí, které jsou v ČR i ostatních vyspělých zemí nejčastější příčinou smrti.

Cena ministryně školství, mládeže a tělovýchovy pro vynikající studenty a absolventy studia ve studijním programu a za mimořádné činy studentů
Uděluje se od roku 2014: Ocenění může získat student nebo absolvent bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu a za mimořádné výsledky ve studiu nebo ve vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti související se studiem. Ocenění lze udělit i za mimořádný čin prokazující občanskou statečnost, odpovědnost nebo obětavost.

Kategorie mimořádný čin studentů:

Lukáš Mikl, Jan Vrba, Dominik Mareš, Vojtěch Smola a Vladimír Šulc z Českého vysokého učení technického v Praze, Fakulta strojní, studijní program - Teoretický základ strojního inženýrství.

Kategorie pro vynikající studenty a absolventy studia ve studijním programu:

Bc. Eva Martínková - Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, studijní program - Chemie, studijní obor - Chemie v přírodních vědách,

Bc. Jana Smažíková - Univerzita Karlova v Praze, 3. lékařská fakulta, studijní program - Specializace ve zdravotnictví, studijní obor - Dentální hygienistka,

Mgr. Jakub Braborec - Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Přírodovědecká fakulta, studijní program - Nanotechnologie, studijní obor - Aplikované nanotechnologie,

BcA. Alena Krchová - Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara, studijní program - Design, studijní obor - Ilustrace a grafický design,

Julius Lukeš - Univerzita Karlova v Praze, 3. lékařská fakulta, studijní program - Všeobecné lékařství,

Ing. Lucie Augustovičová, Ph.D. - Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta, studijní program - Fyzika, studijní obor - Biofyzika, chemická a makromolekulární fyzika,

Ing. Petr Máca - České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, studijní program - Stavební inženýrství, studijní obor - Fyzikální a materiálové inženýrství,

MUDr. Ondřej Volný - Masarykova univerzita, 1. neurologická klinika LF MU studijní program - Neurologie, studijní obor- Neurologie.

http://www.parlamentnilisty.cz/article.aspx?rubrika=1410&clanek=412805
 

Zdroj: 
parlamentnilisty.cz