Datum zveřejnění: 
10. 12. 2015

Prof. Ing. Jiří Pavelka, DrSc., oslaví v letošním roce v plné fyzické a duševní síle své osmdesáté narozeniny. Narodil se 24. prosince 1935 v Praze, kde v roce 1958 ukončil s červeným diplomem studia na Fakultě elektrotechnické ČVUT ve specializaci elektroenergetika. Převážnou část svého profesního života (27 let) strávil v ČKD.

Profesor Pavelka nastoupil v roce 1961 do závodu ČKD Stalingrad (nyní Elektrotechnika), kde byl zaměstnán v oddělení výpočtů elektrických strojů a kratší dobu v oddělení usměrňovací techniky. Předmětem jeho aktivní činnosti byla práce vývojáře a výpočtáře elektrických točivých strojů. Speciálně vedl vývoj budicích soustav synchronních strojů, kde mj. vytvořil systém bezkartáčového buzení. Trvalou stopu zanechal jako hlavní projektant elektrického regulovaného pohonu 27 MW, 10 kV, 2 600 až 3 900 min–1. Pohon byl použit pro tranzit plynovodu zemního plynu. Sestával z unikátního synchronního ventilového motoru, příslušného elektronického měniče a elektronického řízení. Do provozu bylo uvedeno celkem 21 těchto pohonů.

Stejně významné byly jeho další přínosy v oboru rozvíjejících se pohonů s využitím výkonové elektroniky. Za tuto záslužnou vědeckou činnost a dosažené výsledky byl vyznamenán jako laureát Státní ceny KG za techniku. V letech 1988 až 1990 pracoval jako vědecký pracovník v Ústavu pro elektrotechniku ČSAV, kde se zabýval vývojem aktivních magnetických ložisek. Jako zvolený zástupce České republiky v pracovní skupině World Group (WG7) International Organization for Standardization (ISO) pro magnetická ložiska se podílel na vypracování příslušných norem ISO.

V roce 1991 přešel na ČVUT FEL na Katedru elektrických pohonů a trakce, kde byl jmenován v roce 1993 profesorem a v letech 1996 až 2002 vedoucím této katedry. V této funkci se stal jedním z významných pedagogických pracovníků v období, kdy docházelo ke změnám struktury vysokoškolského studia. Snažil se a s úspěchem prosazoval těsnou vazbu vysokoškolského technického studia se současným technickým vývojem probíhajícím v průmyslu. Za tuto činnost byl v roce 2002 vyznamenán udělením Trnkovy medaile. Pro svoji bohatou pedagogickovědeckou práci byl vyznamenán v roce 2004 Felberovou stříbrnou medailí. V roce 2004 byl jmenován Honorary Professor of Mongolia. Aktivně se zúčastnil přípravy společného vývojového pracoviště s čínskou firmou CNR na ČVUT, které v současné době úspěšně funguje.

Profesor Pavelka byl činný také v prestižních technicko-vědeckých odvětvích stojících mimo pedagogickou činnost. V roce 1995 se zapojil do přípravy mezinárodní konference PEMC 98 (Power Electronic and Motion Control). Získat právo organizovat konferenci PEMC znamenalo prokázat připravenost ČVUT FEL zabezpečit pořádání konference odborně, personálně, organizačně a také finančně. Mezinárodní konference PEMC proběhla úspěšně v Praze v roce 1998. Další jeho významnou aktivitou bylo jeho angažmá v Československé vědecko-technické společnosti (ČSVTS), kde v letech 2004 až 2007 vykonával funkci předsedy a od roku 2015 je čestným členem.

Profesor Pavelka je nejenom činný pedagogický a odborně vědecko-technický pracovník, ale také aktivní sportovec. S velikou zálibou se věnuje rekreačnímu tenisu a společně se svou ženou Hanou dlouhodobě volejbalu – speciálně volejbalovému deblu. Od roku 1992 do roku 2005 byl prof. Pavelka předsedou sekce volejbalových deblů při Českém volejbalovém svazu. Další jejich společnou sportovní zálibou je zimní lyžování a letní turistika. Profesor Ing. Jiří Pavelka, DrSc., je výjimečná osobnost jak po stránce profesní, tak osobní. Svými vědeckými pracemi, publikační a pedagogickou činností významně přispěl k rozvoji české elektrotechniky, především v oblasti točivých strojů a elektrických pohonů. Je dlouholetým členem redakční rady časopisu Elektro a Oborové rady studijního oboru 2642V004 Elektrické stroje, přístroje a pohony. Jeho odborné znalosti a zkušenosti z elektrotechnické praxe umocněné jeho vrozenou schopností umět vysvětlit složité věci jednoduše jsou pro prof. Pavelku charakteristické. Tato originální "Pavelkovská pedagogika" pozitivně ovlivnila a motivovala celé generace studentů silnoproudých oborů.

Přejeme profesoru Pavelkovi k jeho významnému životnímu jubileu vše nejlepší a do dalších let hodně zdraví a duševní pohody. (tým Katedry elektrických pohonů a trakce ČVUT FEL v Praze a redakce Elektro)       
 

Zdroj: 
Elektro