Datum zveřejnění: 
13. 11. 2015

Na stránkách Státního fondu rozvoje bydlení byly zpřístupněny Vzorové projekty nájemních domů seniorského bydlení a jejich modelové parametry. Tento projekt pro SFRB zpracovala Fakulta architektury ČVUT ve spolupráci s Fakultou stavební.

"Stárnutí populace a zvyšující se podíl seniorů ve společnosti je celoevropským trendem, který trvá již několik desetiletí. Současně s touto skutečností vyvstává potřeba věnovat zvýšenou pozornost otázkám souvisejícím s bydlením pro tuto cílovou skupinu," vysvětluje Ing. František Hadáček, pověřený vedením Fondu, proč se SFRB rozhodl zadat tento projekt a posléze ho zpřístupnit potenciálním investorům i široké veřejnosti.

Vzorové projekty nájemních domů seniorského bydlení a jejich modelové parametry představují společenský koncept - urbanistické i architektonické řešení, které odpovídá soudobému chápání pojmu kvalitní bydlení a které je současně ekonomicky přiměřené z pohledu investičních i provozních výdajů a počítá také s přijatelnou výší nájemného. Zájemcům o výstabu takového typu bydlení z řad obcí i ze soukromé sféry přinášejí základní přehled a inspiraci, jak k realizaci takového bydlení pro seniory přistoupit.

"Na celé akci si nejvíce ceníme vyváženého přístupu, který zadavatel zvolil. Ze tří hodnot, které obvykle skládají kvalitu a udržitelnost staveb, tj. složky sociálně-kulturní, ekonomické a technologicko-environmentální, nebyla žádná výrazněji preferovaná, ale snažili jsme se dobrat maximálního efektu v jejich vzájemném ovlivňování a souhře.

Sociální udržitelnost a důstojnost stáří vyjádřená prostorovými a výtvarnými kvalitami návrhu, dlouhodobá hospodárnost projektu i snaha o přirozenou technologickou dostupnost a energetickou šetrnost zde šly ruku v ruce, aniž by některá složka výrazněji dominovala a tím snižovala kvalitu ostatních částí," tvrdí svorně architekti Michal Kohout a David Tichý z FA ČVUT.

"U vzorových projektů se v podstatě jedná o případovou studii, kdy se při projektování cíleně prověřují různé modelové varianty," vysvětluje docent Kohout. "Na podrobnější prověřování není v praxi v takovém rozsahu obvykle prostor, a když už mu někdo věnuje čas a energii, většinou si získané zkušenosti střeží jako svoje draze nabyté know-how."

V podobě těchto vzorových projektů ovšem dostává veřejnost nejenom výsledný "produkt" ale i podrobný popis, jak se k danému řešení dospělo, jaká jsou případná variantní řešení a jejich důsledky. Hodnota tedy spočívá nejenom v možnosti převzít nějaké konkrétní dílčí řešení, ale především v možnosti odvodit z předložené práce obecnější zásady a parametry.

"Je ovšem nutné připomenout, že ‚vzorový projekt‘ nerovná se ‚typový projekt‘," upozorňuje Ing. arch. David Tichý. "Nejedná se tedy o hotový univerzální recept, který lze mechanicky převzít a aplikovat na libovolnou situaci. Takový postup by byl hrubou chybou a nepochopením. Vztah místa, stavebníka a architekta je u každé stavby vždy jedinečný a také platné zkušenosti a principy je nutno vždy aplikovat s pochopením a tvořivě."

Státní fond rozvoje bydlení jako zadavatel projektu i odborníci z fakulty architektury a stavební fakulty ČVUT, kteří se na něm podíleli, doufají, že vzorové projekty seniorského bydlení pomohou zlepšit standard této, do budoucna stále významnější, stavební typologie v České republice.

Vzorové projekty seniorského bydlení jsou k dispozici na www.sfrb.cz.

http://www.parlamentnilisty.cz/article.aspx?rubrika=1423&clanek=407858

Zdroj: 
parlamentnilisty.cz