Datum zveřejnění: 
16. 10. 2015

Kolotoč přihlašování, nominací a hlasování v letošní Stavbě roku se uzavřel. Z rekordního počtu 72 projektů přihlášených do letošní soutěže odborná porota vybrala 30 staveb, které postoupily do druhého kola. Následně 10. září bylo nominováno patnáct realizací, které se utkaly o titul. Vítězné stavby byly vyhlášeny na slavnostním večeru 13. října v prostorách Betlémské kaple v Praze. Časopis Stavitel je hlavním mediálním partnerem této soutěže.

HLAVNÍ CENY VE ZKRATCE

Bez pořadí bylo uděleno pět hlavních cen. Zde zvítězily tyto stavby: Vysoká pec č. 1 - nástavba - Bolt Tower v Ostravě, zpřístupnění a nové využití NKP Hlubina v Ostravě, dostavba základní školy v Dobřichovicích, Komenského most v Jaroměři a podzemní komplex v severní části Staroměstského náměstí v Mladé Boleslavi.

Ceny vypisovatelů soutěže získala tato stavební díla: Nadace pro rozvoj architektury a stavebnictví (ABF) předala cenu - Air Housu - informační středisko ČVUT v Praze; Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR (SPS) odevzdal cenu víceúčelové hale WERK ARENA v Třinci; Česká komora autorizovaných inženýrů činných ve výstavbě (ČKAIT) ocenila rekonstrukci Bílé věže v Hradci Králové a Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (MPO) vyhodnotilo jako nejlepší rekonstrukci kotelny v Železném Brodě.

Časopis Stavitel, který, jak bylo uvedeno, je hlavním mediálním partnerem soutěže Stavba roku, si vybral pro ocenění rozhlednu Tachov Vysoká.

VÍTĚZNÉ STAVBY

8. Vysoká pec č. 1 - nástavba - Bolt Tower v Ostravě

Stavba se nachází v zastavěné části průmyslového areálu tzv. Dolní oblasti Vítkovic v prostorách Národní kulturní památky industriálního dědictví - Vysoké pece č. 1. Pro stavební činnost v Dolní oblasti Vítkovic byla zkonstruována zastavovací čtvercová modulová síť o rozměrech stran 125/125 m. Vysoká pec č. 1 zaujímá modulový čtverec s označením B2. Vysoká pec č. 1 má mezi ostatními dochovanými vysokými pecemi v Ostravě zvláštní postavení.

Kromě toho, že je dokonale schopná nést naučnou a výukovou funkci, získává při Místecké silnici a ve vztahu k celému městu mimořádně cenné urbanistické postavení. Jde o stavbu, která unese pozici městské dominanty, stále živého symbolu ducha místa, sebevědomí a hrdosti.

Zdá, že s odstupem téměř jednoho století lze bez ideologických emocí zahrát na struny odkazu ruského konstruktivismu a oživit myšlenku Tatlinovy věže III. internacionály v jiné významové rovině, v jiných souvislostech, s jiným étosem doby... přesto v očekávání, že na konci není kulturní zmar, ale naděje a víra, že lidský duch je nejsilnější obnovitelnou energií.

Autor a projekt: Ing. arch. Josef Pleskot - AP Atelier Investor: Dolní oblast Vítkovice, zájmové sdružení právnických osob Dodavatel: ING STEEL, spol. s r. o., stavbyvedoucí Ing. Pavel Walder

9. Zpřístupnění a nové využití NKP Hlubina v Ostravě

Důl Hlubina byl součástí rozsáhlého industriálního areálu, který se rozkládá na katastrálním území Moravská Ostrava (důl Hlubina a Žofínská huť) a katastrálním území Vítkovice (vysoké pece a koksovna Vítkovických železáren). Výroba železa ve Vítkovických železárnách představovala v Evropě ojedinělou návaznost uhelného dolu (Hlubina), koksovny a vysokých pecí.

Historie výroby železa a těžby uhlí se datuje od roku 1828 založením Rudolfovy huti. Po 170 letech nepřetržité výroby byly technologické provozy včetně dolu Hlubina a vysokých pecí s koksovnou v roce 1998 zastaveny. Areál byl v r. 2002 prohlášen za Národní kulturní památku. Komplex objektů a technologického zařízení jak v oblasti vysokých pecí, tak v oblasti Hlubiny prošel za posledních pět let rozsáhlou konverzí.

Původní technologické objekty mají nyní novou vzdělávací náplň (oblast vysokých pecí) a novou kulturní náplň (důl Hlubina). Autor: Ing. Milan Šraml, Ing. Jan Malík, A-LT architekti Investor: Dolní oblast Vítkovice, zájmové sdružení právnických osob Dodavatel: STAMONT - Pozemní stavitelství s.r.o.

39. Dostavba základní školy v Dobřichovicích

Území se nachází v centru Dobřichovic. Nový veřejný prostor vznikl před vstupem do školy a v pěší zóně s vodní kaskádou na jižní straně. Součástí pěší zóny je polosoukromý, ale otevřený školní dvůr. Stavba přímo navazuje na stávající budovu školy. Pěší zóna s vodní kaskádou na jižní straně míří přímo k veřejným prostorám dobřichovického zámku. Důležitá je blízkost k vodnímu toku Berounky.

Dopravně je škola obsloužena přilehlou ulicí 5. května. V blízkosti je autobusová a železniční doprava. V ulici 5. května jsou uloženy stávající sítě, na které je stávající i nová budova napojena. Nosná konstrukce stavby byla navržena jako železobetonový skelet, kombinovaný systém se stěnami i nosnými sloupy (železobetonovými a ocelovými).

Autor: Šafer Hájek architekti s.r.o. - Oldřich Hájek, Jaroslav Šafer, Jakub Koníř, Olga Kostřížová. Pavel Lesenský, Laco Fescu, Radek Toman Projektant: AED project a.s. Dodavatel: Subterra a.s.
52. Komenského most v Jaroměři

Původní Komenského most z roku 1886 spojoval historické centrum města s tehdy nově organizovaným městským prostorem zvaným Na Ostrově. Byl spojnicí dvou urbanisticky a architektonicky velmi odlišných městských částí, tvořenou příhradovou ocelovou konstrukcí o dvou rozdílných polích s rozdílnou konstrukční výškou. Přestože se jednalo o most šikmý, byla jeho konstrukce provedena jako přímá, pouze krajní konstrukční pole vykazovala atypická provedení pro šikmé uložení na nábřežních opěrách a na právě tak šikmé podpěře mezilehlé.

V důsledku různých výšek nábřežních opěr byl most veden v mírném spádu. Přestože se jednalo o jednoduchou, pragmatickou konstrukci s poměrně nízkými architektonickými ambicemi, stal se původní Komenského most až do doby svého zániku v červnu 2013 nejen frekventovanou městskou komunikací, ale svou subtilní konstrukcí přirozeně vrostl do městského panoramatu.

Obnovení této historicky rostlé situace v limitujících podmínkách daných investičními náklady bylo výzvou, vyžadující nejen technickou vynalézavost, ale i určitou architektonickou zdrženlivost a vůli vyvarovat se jak přehnaným modernistickým gestům, tak i retrospektivně-nostalgickým reminiscencím.
Autor: Mirko Baum, David Jaroš, Vladimír Janata Dodavatel: Společnost Jaroměř 54. Podzemní komplex v severní části Staroměstského náměstí v Mladé Boleslavi

Staroměstské náměstí bylo odedávna historickým centrem Mladé Boleslavi. V posledních desetiletích se však jeho funkce centra viditelně ztrácela a s ní mizel i význam celého Starého Města. V polovině roku 2008 byla vedením města zadána soutěž na obnovu náměstí, ve které zvítězil ateliér Hlaváček a partner, s.r.o. V první etapě byla základem řešení jižní část - velká volná pěší plocha, kterou lze využívat k různým veřejným a kulturním akcím.

V době, kdy tyto akce neprobíhají, je téměř celá plocha řešena jako atraktivní velkoplošná fontána řízená počítačem, která nabízí variace vodních a světelných efektů, lákající zvláště malé návštěvníky k veselým radovánkám mezi vodními tryskami.

Tento základní koncept je doplněn čtyřicetimetrovým korytem s řadou vodních hrátek a vzrušujících interaktivních prvků; sochami, které pracují s vodou, přepouštěcími mechanismy stavidel a originálními inovativními skulpturami "vrb", které umožňují "telefonické" spojení. Autor: Michal Hlaváček, Karel Musil Dodavatel: CGM Czech, a.s., BAK Trutnov, a.s.

CENY VYPISOVATELŮ

Cena Nadace ABF: 57. Air House - informační středisko ČVUT v Praze AIR House je energeticky soběstačný experimentální dům, který tým studentů ČVUT navrhl a postavil do soutěže Solar Decathlon 2013. Ve fnále soutěže, které se konalo v Orange County Great Park v Kalifornii, získal tým studentů celkové 3. místo. Po návratu z USA slouží dům jako Informační centrum ČVUT přímo uprostřed dejvického kampusu v Praze, aby byl inspirací pro další studenty a u veřejnosti vzbuzoval povědomí a zájem o solární energii a architekturu šetrnou k přírodě.

Autor: ČVUT v Praze, Fakulta architektury Autor: ČVUT v Praze, Fakulta architektury: Ing. arch. Martin Čeněk, Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Ph. D., spolupráce Tomáš Durdis, Matúš Ficko, Barbora Janíková, Hana Kasalová, Lucie Kirovová, Eva Kubjátová, Jiří Müller, Kateřina Rottová, Lucie Zemenová Dodavatel: ČVUT v Praze, Dřevostavby Biskup, s r.o.

Cena SPS ČR: 42. WERK ARENA, Třinec Víceúčelová hala WERK ARENA se nachází v ul. Frýdecká 850 v Třinci. Stavba byla zahájena v říjnu 2012, zkušební provoz haly byl povolen v červenci 2014, kolaudace proběhla v říjnu 2014. Celková zastavěná plocha haly činí 10 500 m2, obestavěný prostor 141 858,64 m3. Součástí výstavby byly i okolní zpevněné plochy (chodníky, přístupové komunikace a parkoviště) včetně zeleně o celkové ploše cca 29 000 m2 a přípojky a přeložky inženýrských sítí. Celkové náklady činily zhruba 700 mil. Kč bez DPH.

Autor: Ing. arch. Milan Šuráň. Ing. arch. Antonín Buchta Dodavatel: SYNER, s.r.o.

Cena ČKAIT: 2. Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové Bílá věž je nejvyšší stavbou historického jádra Hradce Králové a tvoří významný dálkový orientační bod. Spolu s chrámem svatého Ducha, kaplí svatého Klimenta a bývalou radnicí, uzavírá západní frontu V. Vstup do objektu se nachází ve Franušově ulici. Věž využívá stávajících energetických přípojek doplněných o optický kabel. Řešení dopravy v klidu se nemění a je situováno v prostoru Velkého náměstí.

Autor: Ing. arch. Jaromír Chmelík Dodavatel: Sdružení BAK - RenoArt Cena MPO ČR: 22. Kotelna, Železný Brod (podrobněji o této stavbě ve Staviteli na str. 22-25) Původní stav budovy byl v naprosto nevyhovujícím stavu, přesto byla částečně využívána jako kovářská a zámečnická dílna pro malosériovou výrobu především uměleckých a dekoračních kovových předmětů.

Investor pořídil a zrekonstruoval objekt za účelem rozšíření svých podnikatelských aktivit, především o malosériovou výrobu kovaného a zámečnického zboží - zábradlí, bran, mříží, kovového a kovaného nábytku a bytových doplňků (zrcadla, věšáky, stojany na vína, svícny apod.), dále pak o uměleckou tvorbu - výrobu autorského kovového a kovaného nábytku, kovaných zábradlí a bran s důrazem na výtvarnou podobu díla, sochařskou tvorbu a navrhování pro malosériovou výrobu. Autor: Ing. arch. Filip Horatschke Projektant: Ing. Jiří Čermák Dodavatel: Moravolen a.s.

Cena hlavního mediálního partnera, časopisu STAVITEL: 45. Rozhledna Tachov Vysoká (podrobněji se o této stavbě dočtete na str. 36-39) Hlavním architektonickým a konstrukčním prvkem rozhledny je její tvar, hyperbolický paraboloid, který je tvořen vypínacími lany okolo středového nosného tubusu, kotvícími vyhlídkovou plošinu rozhledny. Rozhledna leží na vrcholu kopce Vysoká ve výšce 563,7 m.n.m., západně od města Tachov. Rozhledna navazuje na rekreačně sportovní zónu města podél řeky Mže.

Poblíž je památník bitvy u Tachova. V blízkosti rozhledny vede veřejná cesta do Světců (s historickou jízdárnou). Na přístupové cestě jsou malá parkoviště. Z horního parkoviště je na rozhledně přístupná pěší cestou okolo památníku. Rozhledna má přímou pohledovou vazbu na město a rekreačně sportovní areál, v její blízkosti je obnovený památník bitvy u Tachova a jsou zde vedeny naučné stezky (archeologická, historická, přírodní).

V rámci naučných stezek jsou v okolí rozhledny prezentovány historické, přírodní a ekologické souvislosti.
Autor: Ing. arch. Oldřich Hysek, Ing. arch. Jiří Hysek, Ing. David Chmelík
 

Zdroj: 
stavitel