Datum zveřejnění: 
10. 4. 2024
Pro efektivní spolupráci složek integrovaného záchranného systému (IZS) je nesmírně důležitá příprava a nácvik možných scénářů mimořádných událostí. To hraje významnou roli i v přípravě studentů, kteří v těchto složkách po ukončení studia budou pracovat. Dne 12. dubna 2024 se od 10 hodin bude na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT (FBMI), ul. Sportovců 2311, Kladno, konat za účasti Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje a Fakulty bezpečnostního inženýrství VŠB-TUO první část cvičení: nácvik třídění raněných při mimořádné události s hromadným postižením osob.

Akce se zúčastní asi sto studentů FBMI bakalářského studijního programu Zdravotnické záchranářství, z nichž 15 bude v roli figurantů (zraněných). Ostatní studenti budou zraněné třídit fyzicky. Další část cvičení bude realizována virtuálně v simulačním softwarovém nástroji XVR ve stejném scénáři.

Ing. Martin Staněk, Ph.D., organizátor akce z FBMI, k tomu dodává: „Akce je současně pojatá i jako výzkum, ve kterém chceme zkoumat efektivitu přípravy příslušníků složek IZS s pomocí virtuální reality v kombinaci s reálným nácvikem. Chtěli bychom zjistit, zda tato kombinovaná forma přispěje k vyšší efektivitě přípravy, a také nás zajímá, jak tuto kombinovanou formu budou vnímat studenti.“

HZS Jihomoravského kraje je v Kladně v roli organizátora, kam patří i Bc. Vlastimil Svoboda, který je zároveň i studentem navazujícího magisterského studijního programu Civilní nouzové plánování na FBMI.

S nápadem tohoto výzkumu přišel Ing. Miroslav Antonín, student doktorského studia Fakulty bezpečnostního inženýrství, VŠB – Technické univerzity Ostrava, hlavní organizátor celé akce: „Vzhledem k tomu, že se ve své disertační práci zabývám využitím simulačních technologií u základních složek IZS, jevil se tento výzkum jako logický krok pro posouzení možného přínosu těchto technologií při praktickém výcviku hasičů a budoucích záchranářů.“

Akce bude pokračovat 25. 4. dalším cvičením HZS Jihomoravského kraje v Tišnově u Brna, kde proběhne i dvoudenní profesionální soutěž hasičů.

PhDr. Pavel Böhm, Ph.D., MSc., MBA, pedagog FBMI studijního programu Zdravotnické záchranářství, na závěr dodává: „Pro Fakultu biomedicínského inženýrství ČVUT je cvičení v Kladně důležitou součástí odborné přípravy budoucích zdravotnických záchranářů, kterých fakulta ročně přijme ke studiu asi devadesát.“

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
ING. MARTIN STANĚK, PH.D.
E-mail: 
MARTIN.STANEK.1@FBMI.CVUT.CZ