Datum zveřejnění: 
3. 6. 2022
Dva roky ovlivňovala pandemie covidu-19 životy lidí v celé Evropě. Přinesla s sebou rozsáhlou škálu společenských změn, z nichž mnohé jsou zjevně nevratné. Analýze těchto změn proto Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze věnoval v pořadí již 11. konferenci cyklu Regionální rozvoj mezi teorií a praxí, tentokrát pod názvem Dopady pandemie covid-19 na rozvoj regionů Evropy.

Konference se konala pod záštitou ředitelky MÚVS prof. Vladimíry Dvořákové ve druhé půli května 2022; vedle prezenční účasti bylo možné se připojit také online. V prvním bloku vystoupili vyzvaní řečníci ze střední Evropy. Jednání zahájil prof. Egon Smeral z vídeňské Modul University, který se zabýval dopadem pandemie covidu-19 na regiony a země Evropy v oblasti ekonomie a turismu. Na něj navázal prezentací tým z Jagellonské univerzity v Krakově pod vedením prof. Anny Karwiňské, který analyzoval vliv pandemie z hlediska dopadů v oblasti turismu na případové studii z Krakova. Prof. Antonio Roldan-Ponce z Fachhochschule v Drážďanech se zaměřil na dopady covidu-19 z pohledu analýzy scénářů, prof. Tom Kauko z Budapešti zkoumal dopady pandemie na trh s nemovitostmi. Mgr. Miroslav Daněk z Ministerstva pro místní rozvoj ČR se věnoval otázkám dopadů covidu-19 a strategii dalšího rozvoje regionů České republiky a jednání dopolední sekce uzavřel dr. Petr Štěpánek shrnutím dopadů pandemie na rezidenční trh v Praze.

Odpolední blok byl věnován problematice dopadů pandemie v České republice. Účastníci ve svých prezentacích probírali řadu možných úhlů pohledu od problematiky odpadu v oblasti strategického plánování přes důsledky změn vyvolaných pandemií v oblasti turismu až po zásah pandemie do venkovského prostoru. Jedním z nejdůležitějších dílčích témat řešených na konferenci byla otázka dlouhodobých důsledků pandemie a jejich vlivu na vývoj vzdělávacího systému v České republice.

Prezentace budou dostupné po tomto víkendu online na adrese: https://www.muvs.cvut.cz/rozvoj-veda-a-vyzkum/konference/

Na téže adrese se výhledově objeví i záznamy vystoupení na konferenci.

Vybrané příspěvky z konference budou publikovány v časopise Regionální rozvoj mezi teorií a praxí (www.regionalnirozvoj.eu) a budou k dispozici i těm, kdo se z časových či jiných důvodů nemohli konference zúčastnit.

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
ING. ARCH. VLADIMÍRA ŠILHÁNKOVÁ, PH.D.
E-mail: 
VLADIMIRA.SILHANKOVA@CVUT.CZ