Datum zveřejnění: 
13. 9. 2021
Akademický senát Fakulty architektury ČVUT v Praze (FA) vyhlásil volby na děkana Fakulty architektury ČVUT v Praze pro čtyřleté funkční období s počátkem od 1. 2. 2022, a to v souladu se Zákonem č.111/1998 Sb. o vysokých školách a souvisejícími předpisy v platném znění a dle Jednacího řádu AS FA ČVUT v Praze.

Na konci ledna 2022 končí druhé funkční období děkana Fakulty architektury ČVUT prof. Ing. arch. Ladislava Lábuse, hon. FAIA. Fakulta nyní hledá důstojného nástupce, který ji bude dále rozvíjet. Fakulta architektury ČVUT patří mezi nejvýznamnější vzdělávací instituce v oblasti architektury, krajinářské architektury a designu v České republice, a výrazně tak ovlivňuje tvář celé české architektonické scény. Děkan má na směřování školy podstatný vliv a jeho volba by neměla být lhostejná žádnému z členů akademické obce.

Kandidáta na děkana může navrhnout kterýkoliv člen akademické obce Fakulty architektury ČVUT, tedy všichni akademičtí pracovníci, pedagogové, proděkani, vedoucí pracovišť nebo studenti. Návrhy na kandidáty se podávají volební komisi. K zařazení na kandidátku je nezbytný souhlas navrženého kandidáta potvrzený vlastnoručním podpisem, jím vypracovaný stručný profesní životopis a volební program.

Uchazeči předají návrhy (přihlášky) spolu s kontaktními údaji v zalepené obálce označené viditelně nápisem „VOLBA DĚKANA FA ČVUT“, a to buď osobně proti „potvrzení o předání“ na podatelně Fakulty architektury ČVUT v Praze, nebo je zašlou doporučeně na adresu: podatelna FA ČVUT, Akademický senát, Fakulta architektury ČVUT v Praze, Thákurova 9, 166 34 Praha 6.

Děkana volí 15 členů Akademického senátu Fakulty architektury ČVUT, který je tvořen 10 senátory z řad pedagogů a 5 senátory z řad studentů. Budou to totiž právě oni, kdo budou mít ve volbě poslední slovo a jejich názor je tedy klíčový. 

Harmonogram volby kandidáta na děkana Fakulty architektury ČVUT v Praze vyhlášený Komisí pro volbu děkana Akademického senátu Fakulty architektury ČVUT v Praze:

  • Akademický senát Fakulty architektury ČVUT vyhlásil volby děkana na zasedání 16. 6. 2021
  • Počátek voleb 1. 7. 2021
  • Uzávěrka odevzdání návrhů na kandidáty 27. 10. 2021 do 12.00 hod.
  • Schůze (veřejné vystoupení uchazečů) 4. 11. 2021 od 18.00 hod. (místnost č. 155). V případě protipandemických opatření, která nedovolí prezenční formu, bude volební schůze online. Podrobnosti budou v takovém případě včas zveřejněny.
  • Volba kandidáta na děkana 10. 11. 2021
  • Počátek funkčního období 1. 2. 2022

Na dotazy uchazečů bude odpovídat volební komise na e-mailu volby-dekana@fa.cvut.cz.

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
MGR. ROMANA VYLITOVÁ
E-mail: 
ROMANA.VYLITOVA@FA.CVUT.CZ
Telefon: 
723 138 565