Datum zveřejnění: 
12. 5. 2020
Pro akademický rok 2020/2021 děkan Fakulty stavební ČVUT v Praze mimořádně promíjí v souvislosti s koronavirovou krizí přijímací zkoušku z matematiky všem uchazečům o studium v bakalářských studijních programech uskutečňovaných na Fakultě stavební ČVUT v Praze. O prominutí přijímací zkoušky z matematiky nemusí uchazeči žádat. Přijati budou všichni uchazeči o studium programů Stavební inženýrství, Stavitelství, Geodézie a kartografie a Civil Engineering splňující podmínky pro přijetí. U zájemců o program Architektura a stavitelství prověří předpoklady ke studiu přijímací zkouška z architektury, přijati budou všichni, kteří z ní získají stanovený počet bodů. Podmínky pro přijetí platí stejné pro I. i II. kolo přijímacího řízení. Do druhého kola lze podávat přihlášky od 1. 6. do 31. 7. 2020.

„Pro maturanty je letošní ukončení střední školy plné nejistot, nechceme je proto dále stresovat přijímacím testem z matematiky. Zároveň ze zkušeností z minulých let víme, že se ke studiu na naší fakultě hlásí převážně uchazeči, kteří mají o stavitelství a architekturu dlouhodobě zájem a tomu odpovídají i jejich výsledky z matematiky na střední škole,“ vysvětluje důvod letošního prominutí přijímacích zkoušek z matematiky prof. Jiří Máca, děkan Fakulty stavební ČVUT.

Do programů Stavební inženýrství, Stavitelství, Geodézie a kartografie a Civil Engineering budou přijati všichni uchazeči, kteří vyhoví podmínkám pro přijetí. Zájemci o studium programu Architektura a stavitelství musí složit přijímací zkoušku z architektury, přijati budou všichni, kteří z ní získají stanovený počet bodů. Přijímací zkouška z architektury bude probíhat bez osobní účasti uchazeče na základě ohodnocení elektronicky zaslaných výtvarných prací. Pro pomoc s přípravou výtvarných prací pro přijímací řízení z architektury mohou uchazeči využít fakultní kurzy kreslení, které letos probíhají on-line formou. Přihlásit se do nich lze až do 18. května, kurz bude probíhat v termínech 25. až 29. května nebo 1. až 5. června. Hotové práce musí zájemci o přijímací řízení zaslat nejpozději do 30. června.

Téměř 1 200 uchazečům, kteří si podali přihlášku ke studiu do konce března v prvním kole přijímacího řízení, již byl zaslán email s informací o prominutí testu z matematiky a údaji o přijímacím řízení. Nově také na facebookové stránce fakulty vznikla oficiální skupina „Jdu na stavárnu“, která je určena uchazečům o studium a bude sloužit jako jeden z kanálů pro dotazy a vzájemnou komunikaci jak s fakultou, tak i mezi studenty.

Vzhledem ke změně podmínek přijímacího řízení fakulta očekává zvýšení zájmu o druhé kolo přijímacího řízení, do něhož se uchazeči mohou hlásit 1. 6. až 31. 7. 2020. Přesto nehrozí, že by nebylo možné poptávku uchazečů uspokojit. „Z hlediska prostorových i personálních kapacit si můžeme takový krok dovolit, pořád ještě jsme v oblasti demografické křivky, kdy na středních školách končí méně absolventů a ve vyšších ročnících bakalářského a magisterského studia máme méně studentů než v uplynulé dekádě,“ říká prof. Zuzana Pešková, proděkanka pro pedagogickou činnost na Fakultě stavební ČVUT. „Zároveň první semestr bude pro nás i studenty prodlouženým přijímacím řízením, které řádně prověří schopnost studovat na vysoké škole. Pro uchazeče a studenty máme připraveny přípravné, vyrovnávací a i doučovací kurzy z matematiky, konstruktivní geometrie a mechaniky. Každému, kdo má o studium opravdový zájem, rádi pomůžeme v doplnění a ujasnění látky,“ dodává prof. Zuzana Pešková.

I letos přitom studenti prvního ročníku bakalářského studia mohou získat speciální motivační stipendium děkana fakulty za vynikající výsledky v matematice na střední škole. Jednorázové stipendium 10 000 korun obdrží ti, kteří složili maturitní zkoušku „Matematika +“ s výsledkem „výborně“, částku 7 500 korun si odnesou studenti, jež doloží průměr známek na vysvědčení z předmětu Matematika 1,00. Podmínkou pro získání stipendia je, že k 1. listopadu 2020 budou studenty 1. ročníku jednoho z bakalářských studijních programů a půjde o jejich první studium na Fakultě stavební ČVUT.

Více informací naleznete na fsv.cvut.cz.

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
MGR. LIDMILA KÁBRTOVÁ
E-mail: 
LIDMILA.KABRTOVA@FSV.CVUT.CZ
Telefon: 
602 275 716
Pracoviště: 
FAKULTA STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE