Datum zveřejnění: 
22. 8. 2019
Hlavní akce - 4. Valné shromáždění EIT Urban Mobility se uskuteční ve středu 4. září 2019, od 9.00 do 12.30 hodin, za účasti cca 150 zástupců více než 80 partnerů z celé Evropy a Izraele. Přítomna bude také Dr. Maria Tsavachidis, CEO, EIT Urban Mobility, zástupci EIT z Budapešti a pozváni jsou také vrcholní představitelé českých partnerů – p. Bernhard Maier, CEO, ŠKODA AUTO, MUDr. Zdeněk Hřib, primátor, Praha, doc. RNDr. Jiřina Vejnarová, CSc., ředitelka, Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc., rektor ČVUT v Praze a doc. Ing. Pavel Hrubeš, Ph.D., děkan Fakulty dopravní ČVUT. V případě zájmu a dohody bude možné s těmito představiteli provést krátký rozhovor, resp. sledovat jejich vystoupení v rámci Valného shromáždění EIT Urban Mobility.

Evropský inovační a technologický institut (EIT) usiluje prostřednictvím EIT Urban Mobility o řešení aktuálních výzev v oblasti městské mobility. V městských oblastech žije 70 % Evropanů a městská mobilita je zdrojem 40 % veškerých emisí CO2 ze silniční dopravy. Dopravní zácpy, k nimž často dochází ve městech a jejich okolí po celé Evropě, způsobují každoročně náklady ve výši téměř 100 miliard EUR, čili 1 % HDP EU.

Paní Maria Tsavachidis, výkonná ředitelka znalostního a inovačního společenství (KIC) EIT Urban Mobility, to komentuje následovně: „Současný model mobility zkrátka není udržitelný. Abychom jej změnili, potřebujeme vyřešit celou řadu klíčových výzev – dopravní zácpy, udržitelný růst měst a ekologicky účinnou dopravu. Musíme tak učinit nyní, začít ve velkém měřítku zavádět technologie a vyvíjet tlak na změnu regulace a infrastruktury. Občané musí dostat příležitost se vyjádřit a hrát aktivní roli v proměně ekosystému městské mobility při společném zkoumání inovativních řešení. Chceme, aby veřejný prostor znovu sloužil tomu, co staří Řekové nazývali ,agora‘: životu, práci a setkávání. Právě toho má dosáhnout znalostní a inovační společenství EIT Urban Mobility – aby se občanům v našich městech lépe žilo.“

Další informace naleznete na adresách eit.europa.eu, www.eiturbanmobility.eu a na twitterových účtech @EITeu, @EITUrbanMob

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
ROMAN HOLÝ
E-mail: 
ROMAN.HOLY@EITURBANMOBILITY.EU
Telefon: 
+420 777 281 233