Datum zveřejnění: 
29. 4. 2019
Největší český zvon a národní kulturní památka – zvon Zikmund v katedrále sv. Víta – letos slaví 470. výročí od svého odlití zvonařem Tomášem Jarošem z Brna. Toto výročí bude připomenuto i během osmého ročníku slavnostní akce Den zvoníků Arcidiecéze pražské, která se koná v úterý 30. dubna 2019 pod patronací J. Em. Dominika kardinála Duky OP, arcibiskupa pražského a Primase českého. Součástí této akce je i seminář, v jehož průběhu přednesou zástupci Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze (FJFI) doc. Jan Siegl a Ondřej Kovářík výsledky získané při zkoumání stavu zvonu Zikmund v rámci spolupráce mezi Metropolitní kapitulou u sv. Víta v Praze a FJFI.

„S Arcidiecézí pražskou spolupracujeme už pátým rokem a je nám ctí podílet se na snaze uchovat tento výjimečný zvon v co nejlepším stavu, abychom i nadále mohli slyšet jeho krásný zvuk, říká doc. Jan Siegl z katedry materiálů FJFI, pod jehož vedením probíhá posuzování technického stavu zvonu.

Ne zcela uspokojivý stav zvonu a značný rozsah výtluků byly důvodem, proč se v roce 2015 Metropolitní kapitula u sv. Víta v Praze obrátila na několik renomovaných pracovišť s žádostí o posouzení stavu zvonu Zikmund. Do týmu byli zařazeni i pracovníci katedry materiálů FJFI.

Odborníci materiálového inženýrství potvrdili, že ke zlomení srdce zvonu v roce 2002 došlo únavou materiálu. Současně však došli k závěru, že je nezbytné realizovat další práce zaměřené nejen na hodnocení stavu zvonu, ale také jeho interakcí se srdcem při zvonění. „Cílem je navrhnout opatření, aby zvon mohl i nadále zvonit, ale přitom aby bylo minimalizováno riziko jeho poškození a my bychom ho mohli zachovat pro budoucí generace,“ vysvětluje doc. Jan Siegl. Během Dne zvoníků představí tým odborníků katedry materiálů FJFI účastníkům setkání dosavadní výsledky zkoumání zvonu Zikmund.

Výsledky získané v průběhu let 2016 až 2018 vedly k závěru, že pro další bezpečný provoz zvonu Zikmund bude vyžadovat kontrolu srdce a jeho závěsu na zvonu. Pro ověření těchto závěru byli k posuzování stavu zvonu Zikmund přizváni i specialisté z „European Competence Center for Bells ECC – ProBell“ při univerzitě v Kemptenu v Německu. Výsledky jejich měření z prosince 2018 zcela jednoznačně potvrdily závěry získané pracovníky FJFI. Jak uvádí děkan Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze P. ICLic. Mgr. Ondřej Pávek: „Lze tedy doufat, že všechny získané poznatky budou brány v potaz ze strany orgánů památkové péče při rozhodování o dalším nakládání se zvonem Zikmund.“

Tým docenta Jana Siegla se dlouhodobě věnuje studiu degradačních procesů materiálů a analýzám poruch strojů a zařízení. Získané výsledky jsou nejen publikovány v odborných časopisech, ale slouží i pro praktické využití v průmyslu. Mezi dlouhodobé průmyslové partnery patří například ČEZ, a.s., Aero Vodochody AEROSPACE a.s., ČZ a.s. Strakonice.

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
Doc. Ing. Jan Siegl CSc.
E-mail: 
jan.siegl@fjfi.cvut.cz
Telefon: 
224 358 508