Datum zveřejnění: 
14. 3. 2019
Přijetí bez přijímaček a motivační stipendium ve výši deset tisíc nebo sedm a půl tisíce korun. Na obojí se mohou těšit středoškoláci s výbornými výsledky v matematice se zájmem začít studovat na Fakultě stavební ČVUT v Praze v akademickém roce 2019/2020.

Přijímací zkouška z matematiky se promíjí uchazečům o studium, kteří absolvovali střední školu v Česku nebo na Slovensku, maturovali ve školním roce 2018/2019 nebo 2017/2018, a to buď na základě průměru známek z matematiky na vysvědčení, nebo na základě výsledku maturitní zkoušky. Na studijní program Architektura a stavitelství budou přijati všichni uchazeči, kterým byla prominuta přijímací zkouška z matematiky a kteří získali odpovídající počet bodů z přijímací zkoušky z architektury. Na ostatní studijní programy budou přijati všichni uchazeči, kterým byla prominuta přijímací zkouška z matematiky.

„První možností pro prominutí přijímacího řízení je průměr ze všech známek z matematiky uvedených na vysvědčeních za 2. pololetí posledních čtyř ročníků střední školy nejvýše 2,50, u uchazečů, kteří maturují ve školním roce 2018/2019, se započítává známka za 1. pololetí posledního ročníku. Druhou možností je provedená maturitní zkouška ve společné části, tzv. státní maturita, z „Matematika“ s prospěchem "výborně" nebo vykonaná maturitní zkouška v nepovinné části z „Matematika+“ s prospěchem "výborně, velmi dobře nebo dobře," vysvětluje prof. Zuzana Pešková, proděkanka pro pedagogickou činnost na Fakultě stavební ČVUT.

Na velmi příjemný finanční bonus se přitom mohou těšit studenti, kteří složí zkoušku Matematika+ (CERMAT) s výsledkem výborně nebo k přihlášce ke studiu doloží průměr z předmětů Matematika 1,00 či získají z přijímacího testu z matematiky na Fakultě stavební ČVUT 19 či 20 bodů z 20 možných.

„Letos se děkan Fakulty stavební ČVUT rozhodl podpořit výjimečně nadané uchazeče ze středních škol navíc i speciálním stipendiem, které studenti získají již v prvním semestru, a to za vynikající výsledky studia matematiky na střední škole nebo za mimořádné výsledky při přijímacím testu z matematiky. Podmínkou je, že k 1. listopadu 2019 budou studenty 1. ročníku bakalářského studia a půjde o jejich první studium na Fakultě stavební ČVUT,“ uvádí prof. Zuzana Pešková.

Za zkoušku Matematika+ (CERMAT) s výsledkem výborně studenti získají 10 000 korun, na 7 500 korun se mohou těšit studenti s průměrem 1,00 z předmětů Matematika nebo ti, kteří získali z přijímacího testu z matematiky na Fakultě stavební ČVUT 19 či 20 bodů z 20 možných.

Přihlášky ke studiu na Fakultě stavební ČVUT v akademickém roce 2019/2020 lze zasílat do 31. března 2019. Podrobnější informace a formulář přihlášky je k dispozici na www.fsv.cvut.cz.

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
Mgr. Lidmila Kábrtová
E-mail: 
lidmila.kabrtova@fsv.cvut.cz
Telefon: 
+420 602 275 716