Datum zveřejnění: 
20. 12. 2018
Na sklonku roku Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT) schválilo jeden z největších současných projektů Českého vysokého učení technického v Praze (ČVUT): Centrum pokročilých aplikovaných přírodních věd (Centre of Advanced Applied Sciences – CAAS). Mezi hlavní cíle projektu vedeného Fakultou jadernou a fyzikálně inženýrskou ČVUT v Praze (FJFI) patří integrace základního a orientovaného výzkumu v různých vědeckých disciplínách a vytvoření efektivního prostředí pro mezioborový výzkum.

Smlouva o financování projektu byla ze strany MŠMT potvrzena 17. prosince 2018. Projekt CAAS (evidenční číslo: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16-019/0000778) je spolufinancován Evropskou unií, která prostřednictvím operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) uhradí v průběhu necelých pěti let téměř 523 milionů korun z celkového rozpočtu 553 milionů.

„Podpořený projekt nejenže přispěje k dalšímu rozvoji vědy a výzkumu na přední české technické univerzitě, ale vzhledem k tomu, že se členové týmu CAAS podílejí na všech úrovních vzdělávacího procesu, budou zároveň vychovávat novou generaci specialistů pro pokročilý výzkum,“ vyzdvihuje jednu z předností projektu Robert Plaga, ministr školství, mládeže a tělovýchovy.

„Projekt CAAS výrazně podpoří dynamický rozvoj přírodovědné základny na celém ČVUT, její orientaci na nejnovější světové trendy a také zapojení mladých spolupracovníků, což je jedno z palčivých témat vysokého školství. Díky výzkumným programům v rámci tohoto projektu můžeme nabídnout mladým vědcům prostor pro vlastní vědecký rozvoj,“ vysvětluje profesor Igor Jex, děkan FJFI a projektový ředitel CAAS.

Projekt CAAS vytvoří základ pro propojení existujících týmů z rozličných fakult a partnerských institucí. Vedle podpory excelentního výzkumu a synergií mezi programy pomůže CAAS také s modernizací výzkumné infrastruktury a se získáváním specialistů ze zahraničí a podporou mladých vědců.

Celkem se na projektu podílí šest fakult ČVUT a Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského. Projektový tým při Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské (FJFI) zajistí kooperaci všech zapojených subjektů vč. Fakulty stavební (FSv), Fakulty strojní (FS), Fakulty elektrotechnické (FEL), Fakulty architektury (FA) a Fakulty informačních technologií (FIT).

Projekt CAAS zahájil svou činnost v roce 2018 s devíti výzkumnými programy:

 1. Matematika, matematická fyzika a teoretický výzkum (THEORY)
 2. Částicová a jaderná fyzika (PARTPHYS)
 3. Detektorová fyzika a technologie (DETE)
 4. Fyzika plasmatu (PLASMA)
 5. Laserová fyzika a fotonika (LASE)
 6. Materiálová věda a inženýrství (MATE)
 7. Jaderná chemie (CHEMISTRY)
 8. Instrumentální radiační analytické metody (IRMA)
 9. Aplikace jaderných metod (APPLICATIONS)

V průběhu projektu, který je rozvržen do konce června 2023, mohou vzniknout i další výzkumné programy.

Klíčové projektové aktivity jsou:

 1. Podpora excelentních výzkumných aktivit a zvýšení vědeckého výkonu projektového týmu.
 2. Upgrade a modernizace výzkumné infrastruktury s cílem maximalizovat vědecký výkon projektového týmu
 3. Podpora rozvoje výzkumného týmu
 4. Podpora internacionalizace – posílení mezinárodních aspektů výzkumu – strategické partnerství a mezinárodní spolupráce – a rozšiřování vědomostí a výsledků výzkumných aktivit do zahraničí s cílem maximalizovat vědecký výkon projektového týmu.
 5. Projektový management
Kontaktní osoba: 
Jméno: 
Jan Kadeřábek
E-mail: 
jan.kaderabek@fjfi.cvut.cz
Telefon: 
+420 603 444 144