Datum zveřejnění: 
17. 12. 2018
Evropská asociace pro architektonické vzdělávání (EAAE) vybrala na svém listopadovém zasedání Řídícího výboru pražskou Fakultu architektury ČVUT jako pořadatele své evropské konference architektonických škol. Tématem pro rok 2020 je vzdělávání architektů, urbanistů a krajinářských architektů. Akce se uskuteční v Praze ve dnech 26. až 29. srpna 2020.

Konference s názvem Nové dimenze se zaměří především na reflexi zvětšování měřítka a prolínání disciplín v praxi a vzdělávání architektů, urbanistů a krajinářských architektů. Děkan Fakulty architektury ČVUT prof. Ing. arch. Ladislav Lábus, hon. FAIA, k zaměření konference říká: „Stojíme na prahu nové dimenze naší profese, kdy se zvětšuje měřítko našich zásahů a vlivů na prostředí a je nutné se na naši práci a vzdělání podívat komplexněji, z hlediska prolínání disciplín.“

Fakulta architektury ČVUT zohledňuje prolínání disciplín architektů, urbanistů a krajinářských architektů ve svých vzdělávacích programech a ráda by na toto téma diskutovala a sdílela své zkušenosti s ostatními evropskými školami architektury. Pořadatelství je pro fakultu vynikající příležitostí se zviditelnit a aktivně se podílet na diskurzu o architektonickém vzdělávání v Evropě.

Do Prahy v srpnu 2020 přijede přibližně 150 hostů z evropských škol poskytujících vzdělávání v oblasti architektury, kteří budou diskutovat o těchto klíčových tématech:

  • Role architekta: jak ovlivňují nové rozměry environmentálních a sociálních problémů naše chápání role architekta ve společnosti a proces návrhu,
  • Princip univerzálnosti: jak lze zachovat princip univerzálnosti architektonického vzdělávání v kontextu rostoucí složitosti naší společnosti,
  • Překrývání profesí: jak by architektonické vzdělávání v prostředí překrývajících se povolání mělo připravit studenty na nové dimenze naší profese.

Rostoucí kapacita a intenzita našich současných možností, jak měnit svět, je doprovázená až bezbřehou komunikační propojeností společnosti ve fyzické i virtuální rovině. Vzdálenosti na Zemi se díky tomu zmenšují, ale problémy s tím spojené se naopak zvětšují. Globalizace přináší globální rozsah a formát problémů v makro i mikro měřítku, jako je oteplování, hospodaření s vodou, udržitelnost rozvoje měst i krajiny, rozvoj dopravy, migrace a asimilace atd., ve stále palčivější a neodbytnější podobě.

Toto zvětšování měřítka a prolínání disciplín v oblasti architektury, urbanismu a krajinářské architektury v současné praxi vyžaduje větší množství patřičně vzdělaných odborníků a je potřeba tyto požadavky promítnout do jejich současného vzdělávání. Jde o novou dimenzi architektonické profese.

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
Romana Vylitová
E-mail: 
romana.vylitova@fa.cvut.cz
Telefon: 
+420 723 138 565