Datum zveřejnění: 
24. 5. 2018
Dne 23. května 2018 byla pod záštitou rektora ČVUT doc. RNDr. Vojtěcha Petráčka, CSc., otevřena laboratoř Centrum města budoucnosti CIIRC ČVUT (CMB)/Center of City of Future (CCF) v budově Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC ČVUT). CMB je koncipováno jako virtuální experimentální testbed města, regionu, krajiny a v něm rozmístěné technické infrastruktury, ostatních typů urbanistických osídlení a celků, které se v tomto prostoru nacházejí. Vše společně vytváří komplexně propojený systém, který bude sloužit k výzkumu, propojování akademické sféry, komerční sféry a zástupců municipalit, k prezentaci projektů a ke vzdělávacím účelům. Toto pracoviště je součástí oddělení Inteligentních systémů vedeného prof. Ing. Vladimírem Maříkem, DrSc., ředitelem CIIRC ČVUT, a bude fungovat pod vedením Ing. arch. Michala Postráneckého.

CIIRC ČVUT je místo, kde jsou excelentní teoretické znalosti kombinovány s aplikačním výzkumem a aktivitami směřujícími k podpoře produkční sféry a pozitivního rozvoje celé společnosti.  CMB představí město jako celek i jeho jednotlivé subsystémy, zároveň i jako součást většího územního celku. Rovněž představí město a jeho okolí jako permanentně se vyvíjející živý organismus a komplexní sociální fyzicko-kybernetický systém s vlastní jedinečnou identitou. Každé město je obrazem společenství, které ho obývá. CMB bude pracovat na konceptu města pro Společnost 4.0. a bude zaměřeno na širokou prezentaci procesů probíhajících v prostoru mezi fyzickým a virtuálním světem. V centru se bude usilovat a vybudování nekonečně velikých inteligentních světů a aplikací pro budoucnost, podporovaných technologickým pokrokem, momentálně na úrovni obecně označované 4.0.

V rámci specializovaného pracoviště CMB budou vybrané části měst nebo i celá města nahrazeny fyzickými či jinak zprostředkovanými modely. Nad nimi, při použití moderních vizualizačních prostředků propojených se simulačními modely, vytvoříme jejich tzv. virtuální dvojčata. Data získaná z různých senzorických sítí umístěných v reálném světě jsou lokalizovaná do fyzického modelu i do virtuálního dvojčete. Zde budou data analyzovaná a na základě jejich výsledků mohou v něm být i provedeny chtěné změny. Tyto změny mohou být provedeny zpětně v reálném světě zkoumané lokality. Pomocí twin modelů bude možné simulovat a virtualizovat nová řešení a zpětně ovlivnit dění ve světě skutečném. Vizualizace digitálních modelů a procesů v lokalitách probíhajících je vizualizovaná pomocí mixované virtuální reality.

Podmínkou pro realizaci kvalitního virtuálního testbedu je síť unikátních partnerských subjektů lokalizovaných kdekoliv na celém světě, schopných plnit roli kolaborativního partnera a dodavatele potřebné funkční části a datové vstupy do vybrané části virtuálního dvojčete. Jedním z cílů CMB je nalézt takové subjekty, které již jednotlivá smart řešení aplikovaly, v současnosti realizují či jsou připraveny pro jejich realizaci a jsou ochotni se o svou znalost a data podělit.

Postupně bude vybudovaná experimentální laboratoř, ve které můžeme produkty, technologie, řešení i teoretický výzkum prezentovat široké i odborné veřejnosti na neutrální akademické půdě. Zároveň nabídne odbornou kapacitu jednotlivých oddělení CIIRC a dalších pracovišť ČVUT pro řešení rozličných úkolů a propojování komerčního a akademického světa. CMB bude plnit funkci platformy, která umožní propojování jednotlivých partnerů mezi sebou. Sloužit bude především studentům, akademickým pracovníkům, výzkumníkům i dalším expertům. Cílem CMB je postupný odborný růst této "laboratoře pro města" s ambicí změny na plnohodnotné samostatné oddělení CIIRC (do roku 2020).

Hlavními partnery jsou společnost Operátor ICT, firma Cisco (ve spojení s firmami Simac a Alef), Siemens a Vodafone.

Více informací najdete na: http://www.ciirccity.com/wp/

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
Ing. arch. Michal postránecký
E-mail: 
michal.postranecky@cvut.cz
Telefon: 
+420 728 794 343