Datum zveřejnění: 
22. 2. 2018
Na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské Českého vysokého učení technického v Praze (FJFI ČVUT) byl instalován a uveden do provozu první virtuální simulátor radioterapie v ČR. Systém VERT™ od britského konsorcia VERTUAL umožňuje vytvořit virtuální prostředí radioterapeutické ozařovny. Systém poskytuje prostřednictví 3D efektů a vizualizací platformu pro ilustrace teoretických pojmů, ale i podporu pro získání dovedností klinického personálu nebo ukázku průběhu léčby pacientovi. Instalace na FJFI ČVUT je nejenom první v České republice, ale dokonce jedna z mála na kontinentální Evropě.

Radioterapie je ve vyspělých zemích jedna z nejrozšířenějších a nejúčinnějších metod léčby nádorových onemocnění. Úspěšnost léčby je závislá nejenom na přístrojovém vybavení klinických pracovišť v nemocnicích, ale i na znalostech a dovednostech odborného personálu těchto oddělení. Simulátor VERT™ je vnímán jako převrat ve vývoji radioterapeutických možností i výuky a přípravy odborníků pro práci v klinickém provozu. Nejedná se jen o prosté „promítání filmu“, ale o možnosti interakce systému s jejím uživatelem, který je navíc do děje vtažen prostředím 3D brýlí virtuální reality. „Systém obsahuje podrobné informace o několika typech nejmodernější ozařovačů používaných na radioterapeutických klinikách a umožňuje zobrazit nejenom plány léčby, ale i simulaci skutečného postupu ozařování nebo pohyb jednotlivých komponent ozařovače,“ říká manažer projektu Ing. Tomáš Oberstein ze společnosti Stargen EU s.r.o.

Simulátor VERT™ poslouží nejenom pro zažití si správných návyků práce odborných pracovníků na onkologických odděleních, ale i pro prezentaci dopadů na úspěšnost léčby pacienta při nedůslednosti, nesprávné kalibraci či nastavení konfiguračních parametrů přístroje, chybném načtení a interpretaci dat do plánovacího software, nepřesném nastavení polohy pacienta na ozařovacím stole nebo vzhledem k pozičním laserům v ozařovně. A to vše bez negativního dopadu na pacienta. V rámci systému je dostupný např. také fyzikální mód pro simulaci dozimetrických měření i dalších testů klinického ozařovače s detektorem v tzv. velkém vodním nebo jiném, klinicky používaném, fantomu.

Instalovaný simulátor bude zařazen do výuky radiologických fyziků a radiologických techniků, která má na FJFI ČVUT dlouholetou tradici. „Radiologický fyzik a technik je především odborníkem v oblasti zabývající se interakcemi ionizujícího záření s látkou, jeho detekcí a technologiemi, které ionizující záření ve zdravotnictví využívají,“ vysvětluje Ing. Tereza Hanušová, klinický radiologický fyzik v Thomayerově nemocnici v Praze a doktorand katedry dozimetrie a aplikace ionizujícího záření FJFI ČVUT, a dodává: „Kromě toho má náš absolvent základy anatomie, fyziologie a další zdravotnické znalosti potřebné ke komunikaci s lékaři a péči o pacienty. V praxi se však především věnuje přístrojům, pacientům většinou jen nepřímo.“

Ve dnech 26. a 27. února proběhne školení pedagogů fakulty zahraničním specialistou, jedním z hlavních vývojářů systému VERT™. Během několika dní tedy již budou moci tento zcela unikátní systém pod vedením pedagogů využívat i studenti. „Vedle teoretické výuky ve školních lavicích jsou ve studijních plánech oboru Radiologický fyzik a Radiologický technik zařazeny i hodiny klinických praxí pod vedením špičkových odborníků, povětšinou absolventů FJFI ČVUT. Pořízením simulátoru VERT™ se možnosti výuky našich studentů ještě dále rozšíří,“ komentuje situaci Ing. Tomáš Urban, pedagogicko-vědecký pracovník FJFI ČVUT. „Instalace simulátoru však bude jistě přínosem i pro studenty či odborníky z jiných fakult, univerzit či dalších odborných pracovišť v České republice i zahraničí,“ prozrazuje Ing. Urban plány ohledně využití simulátoru dalšími institucemi. FJFI ČVUT je jedinou fakultou v ČR, která má akreditovanou výuku prestižních oborů radiologický fyzik a radiologický technik, jejichž absolventi se stávají zdravotnickým nelékařským pracovníkem ve smyslu zákona č. 96/2004 Sb. (O nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
Ing. Tomáš Urban, Ph.D.
E-mail: 
tomas.urban@fjfi.cvut.cz