Datum zveřejnění: 
8. 11. 2017
Novým děkanem Fakulty dopravní ČVUT v Praze byl dnes zvolen doc. Ing. Pavel Hrubeš, Ph.D. Po jmenování do funkce rektorem ČVUT nahradí od 1. února 2018 dosavadního děkana fakulty prof. Dr. Ing. Miroslava Svítka, dr. h. c., kterému končí již druhé funkční období.

Doc. Ing. Pavel Hrubeš Ph.D., dosáhl akademické hodnosti docent v oboru Inženýrská informatika v dopravě a spojích v roce 2011.  Od roku 2007 působí v organizační struktuře Fakulty dopravní ČVUT v různých vedoucích funkcích, od roku 2012 pak jako šéf Ústavu dopravní telematiky. Dlouhodobě se podílí na řešení významných grantů a výzkumných záměrů. Aktivně působí v několika platformách a profesních sdruženích a komisí za měřených na dopravní telematiku.

„Fakultu dopravní ČVUT vnímám jako instituci, která úspěšně a kvalitně realizuje svoji základní úlohu ve vzdělávání a rovněž je důstojným partnerem domácích i zahraničních univerzit, veřejné správy a průmyslu, při poradenství anebo projektech vědy a výzkumu. Je nutné se adaptovat a být připraven na měnící se okolí, na podmínky institucionálního financování, změny zákona o vysokých školách i na interní požadavky, uchovávat si a podporovat příležitosti naší existence ve vícezdrojovém financování a zejména trvat na kvalitě naší práce,“ naznačuje své vize doc. Pavel Hrubeš.

Fakultu dopravní považuje za součást mozaiky ČVUT a svůj úkol spatřuje mimo jiné i v postavení fakulty, co by součásti důstojné a platné. Deklaruje podporu vedení ČVUT a věří ve vzájemnou spolupráci pracovišť, která obohatí všechny zúčastněné strany, v partnerství se vzájemným respektem bez animozit.

„Mým krédem je respektovat svobodu akademického prostředí. Nechávat individuální volnost při volbě odborných témat a projektů, výzkumných aktivit, návrhů činností a jejich realizací, v Praze, Děčíně anebo kdekoliv to jen půjde a bude smysluplné. Rád bych v oblasti managementu fakulty revidoval a otevřel diskusi nad rozpočtováním ústavů, kompetenčními dokumenty, společnou spoluprací, a to ve formě hledání konsensů nad každou naší aktivitou,“ říká o své budoucí roli děkana Fakulty dopravní ČVUT v Praze nově zvolený děkan doc. Pavel Hrubeš.

Více informací na: www.fd.cvut.cz

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
Ing. Petra Skolilová
E-mail: 
skolilova@fd.cvut.cz
Pracoviště: 
Fakulta dopravní ČVUT v Praze