Datum zveřejnění: 
18. 10. 2017
Novým děkanem Fakulty stavební ČVUT v Praze bude prof. Ing. Jiří Máca, CSc. Akademický senát ho do čela fakulty zvolil dnes většinou hlasů hned v prvním kole tajného hlasování. Po jmenování do funkce rektorem ČVUT nahradí od 1. února 2018 dosavadní děkanku fakulty prof. Ing. Alenu Kohoutkovou, CSc., které závěrem ledna končí druhé funkční období.

Prof. Ing. Jiří Máca, CSc., je absolventem Fakulty stavební ČVUT, obor Konstrukce a dopravní stavby. Dosud zde vede katedru mechaniky, je proděkanem pro pedagogickou činnost a statutárním zástupcem děkanky. Kromě toho se podílí na řešení mnoha grantů a výzkumných projektů, je členem Vědecké rady fakulty, profesorem katedry mechaniky, vede pět kursů v bakalářském, magisterském a doktorském studiu a má několik doktorandů. Je autorem řady odborných publikací zejména v oboru dynamiky stavebních konstrukcí a členem mnoha odborných organizací.

„Mým záměrem je udržet i nadále kvalitu a náročnost výuky na fakultě a prostředí vstřícné vůči studentům. V návaznosti na novelu Zákona o vysokých školách fakulta musí získat akreditaci všech studijních programů a současně využít proces akreditací k novelizaci studijních plánů, což úzce souvisí s celkovou úrovní vzdělávací činnosti. Jako podstatné také vidím se více zaměřit na studenty středních škol a jejich rodiče a blíže je seznamovat s možnostmi studia, velkou šíří oborů, zajímavým a perspektivním uplatněním a možností získat atraktivní zaměstnání ve vystudovaném oboru. To by nám mělo pomoci získávat kvalitní uchazeče o studium,“ přibližuje svoje hlavní cíle prof. Jiří Máca. Za neméně důležité přitom pokládá zapojit co nejvíce doktorandů do tvůrčí činnosti a přispět tak ke zlepšení finanční situace studentů, chce také více podpořit navrhovatele a řešitele výzkumných projektů na fakultě.

Za svůj nejdůležitější úkol při vedení fakulty považuji zabezpečit důstojné prostředí pro studium i práci, zajistit odpovídající finanční ohodnocení pracovníků a budovat jejich hrdost, že mohou být součástí Fakulty stavební ČVUT v Praze. Řízení fakulty chci založit na spolupráci děkana, akademického senátu a vedoucích kateder,“ uvádí prof. Jiří Máca. Jak dodává, základem pro to musí být vzájemná otevřená komunikace, respekt k etickým zásadám a stavovské cti.

Více informací na http://www.fsv.cvut.cz/senat/dekan17.php

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
Mgr. Lidmila Kábrtová
E-mail: 
lidmila.kabrtova@fsv.cvut.cz
Pracoviště: 
Fakulta stavební ČVUT v Praze