Datum zveřejnění: 
25. 9. 2017
Jako poctu české vědě může být vnímáno zvolení profesora Igora Jexe z Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze (FJFI ČVUT) mezi tzv. Fellow of the Society (čestný člen) v mezinárodní organizaci The Optical Society (OSA). Ta je přední profesionální mezinárodní organizací pro vědce, inženýry, studenty a vedoucí pracovníky, kteří přinášejí nové objevy, vytvářejí aplikace v reálném životě a urychlují úspěchy v oblasti nauky o světle.

Profesor Igor Jex, odborník v oblasti kvantových technologií, děkan FJFI ČVUT a také milovník Star Treku, byl předsednictvem OSA na jejím zářijovém zasedání ve Washingtonu zvolen mezi čestné členy této organizace. Je prvním Čechem od roku 2001, kterému se této pocty dostalo. „Prof. Jex je uznáván mezi ostatními členy OSA za vědecký přínos v oblasti kvantové optiky, zejména pak za návrhy použití optických bran pro měření kvantových stavů světla a pro optické realizace kvantových procházek,“ píše ve svém dopise Eric Mazur, předseda OSA.

Sám profesor Jex k tomuto úspěchu dodává: „Osobně to považuji za velikou poctu mé práci a práci mých kolegů, studentů a zahraničních partnerů.“ Profesor Jex se svým týmem věnuje kvantové teorii náhodných procházek a spolu s partnerskou institucí v německém Paderborn převádí tyto teorie do reality. Díky těmto teoriím a praktickým experimentům dnes vznikají kvantové počítače. Ty pak mohou být mnohem výkonnější a bezpečnostní šifry a komunikační protokoly se stanou neprolomitelné. O významnosti svědčí i fakt, že Evropská komise rozhodla o podpoře tohoto vědeckého odvětví, a to částkou 1 miliardou EUR.

Skupina profesora Jexe je tvořena převážně mladými vědci, ale i tak má na svém kontě již řadu významných ocenění a její členové jsou často citováni ostatní vědeckou komunitou. Mezi všemi získanými cenami stojí za zmínku Cena Siemens - Werner von Siemens Excellence Award udělená v roce 2012. Svým rozsahem, výší finančních odměn a tradicí patří tato soutěž mezi nejvýznamnější nezávislé iniciativy tohoto druhu v celé České republice. Kromě toho je prof. Jex jednou z nejvíce citovaných osobností na ČVUT v Praze.

OSA byla založena v roce 1916 Perley G. Nuttingem a čítala 30 vědců a výrobců součástek pro optiku. Své sídlo měla v Rochesteru. Krátce po svém založení již vypadala první odborný časopis zabývající se tématy kolem světla. Ačkoliv se jednalo původně o čistě americkou společnost, její působení brzy překročilo hranice USA a dnes sdružuje na 20 tisíc členů z celého světa. Od svého vzniku si klade za cíl posílení studia světla – optiky a fotoniky – na celosvětové úrovni pomocí pořádání konferencí, workshopů, podpory výuky a v neposlední řadě též podporuje spolupráci s průmyslem na vývoji nových technologií. V současnosti spolupracuje osa s 265 průmyslovými společnostmi na vývoji nových technologií či aplikacích vědeckých poznatků do businessu.

O členství mezi Fellow of the Society není možné požádat ani si na něj tzv. počkat. OSA má přísná pravidla pro počet čestných členů své společnosti. Podle jejích stanov nesmí počet těchto vybraných osobností překročit 10% z celkového počtu členů a současně každý rok může být zvoleno jen půl procenta nových čestných členů.

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
Prof. Ing. Igor Jex, DrSc.
E-mail: 
igor.jex@fjfi.cvut.cz
Pracoviště: 
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT