Datum zveřejnění: 
4. 9. 2017
V pondělí 4. září 2017 startují na Českém institutu informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC) ČVUT v Praze hned tři významné aktivity. Ve spolupráci se zakládajícími partnery bylo slavnostním podpisem memoranda založeno Národní centrum Průmyslu 4.0 (NCP 4.0), které má za cíl šíření osvěty o Průmyslu 4.0 a rozvíjení úzké spolupráce akademické a průmyslové sféry. Dále byl na CIIRC ČVUT představen Testbed pro Průmysl 4.0 jakožto nové výzkumné a experimentální pracoviště pro testování inovativních řešení a procesů pro tzv. chytré továrny. A v neposlední řadě zahájil CIIRC ČVUT ve spolupráci s VUT Brno a předními německými výzkumnými organizacemi DFKI a ZeMA prestižní evropský projekt RICAIP rozvíjející zcela nový koncept pokročilé průmyslové výroby.

Hlavními zakládajícími členy a iniciátory vzniku NCP 4.0 jsou kromě ČVUT také VUT Brno, Siemens, Škoda Auto, Svaz průmyslu a dopravy ČR, Hospodářská komora ČR, Středočeské inovační centrum a Jihomoravské inovační centrum.
Rektor ČVUT prof. Petr Konvalinka při této příležitosti uvedl: „Založení Národního centra Průmyslu 4.0 je dalším významným krokem k naplňování poslání Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT – sdružovat výzkumný potenciál vysokých škol a průmyslu k naplňování potřeb českého hospodářství.“

Cílem založení Centra, jehož rozšíření se plánuje i na brněnské VUT, je přispívat k zavádění principů Průmyslu 4.0 v České republice, obzvláště do malých a středních podniků. NCP 4.0 volně sdružuje akademické a výzkumné instituce s průmyslovými firmami a profesními organizacemi. Zaměří se na sdílení informací o technologických řešeních a dopadu technologického pokroku na společnost, bude organizovat semináře, konference a workshopy popularizačního i vědecky zaměřeného charakteru. NCP4.0 bude též poskytovat stanoviska k zásadním technologickým, výzkumným a organizačním záležitostem týkajícím se oblasti Průmyslu 4.0 v ČR.

NCP 4.0 je přirozeně navázáno na projekty realizované v Testbedu pro Průmysl 4.0, který vzniká také na půdě CIIRC ČVUT a jehož první fáze byla dnes představena. Testbed představuje naprosto unikátní koncept zkušební výrobní linky, která díky variabilitě strojů, robotů a softwarových nástrojů včetně kombinace rozšířené i virtuální reality umožní testovat postupy Průmyslu 4.0 před jejich zavedením do reálné průmyslové výroby. Testbed bude postupně vybavován moderními technologiemi, které se blíží hranici současných technologických možností, a po plném dokončení se tak stane prvním svého druhu v Evropě.

A konečně tento den CIIRC ČVUT představuje jako hlavní koordinátor spolu s partnerskými organizacemi, českým CEITEC VUT v Brně a německými DFKI a ZeMA, projekt nového nadnárodního centra RICAIP, který má za cíl funkčně propojit testbedy v ČR a Německu a položit základy vůbec první evropské výzkumné infrastruktury v oblasti pokročilé distribuované výroby.

"Dnes jsme na půdě CIIRC ČVUT svědky úspěšného naplňování vládních iniciativ Průmyslu 4.0 na obou stranách naší společné hranice. Úzká česko-německá spolupráce na hybridních týmech robotů a pracovníků ve výrobě, které spolupracují ruku v ruce, posiluje evropský průmysl a má významný dopad na evropské hospodářství a společnost," řekl profesor Wolfgang Wahlster (DFKI, Německo), hlavní akademický otec koncepce Industrie 4.0 po své přednášce na téma "Aktuální vývoj a nové trendy v Průmyslu 4.0".

„Slavnostní zahájení NCP 4.0, Testbedu pro Průmysl 4.0 i společných prací na RICAIP představují zásadní milník pro Průmysl 4.0 v ČR. Otevíráme zcela nové možnosti pro průmysl budoucnosti,“ shrnuje profesor Vladimír Mařík, ředitel CIIRC ČVUT, a pokračuje: „České malé a střední podniky budou mít díky této platformě otevřený přístup k technologiím a metodám a budou je moci využívat při budování „chytrých“ továren budoucnosti.“

Díky mezinárodní spolupráci ve výzkumu a vývoji budou moci podniky lépe držet krok s rozvojem vyspělých výrobních společností a aktivně se zapojovat do dodavatelsko-odběratelských řetězců globálních výrobců, či se prosazovat s inovativními produkty u koncových zákazníků.

Hlavními zakládajícími partnery Národního centra Průmyslu 4.0 jsou:

a)    Akademičtí hlavní zakládající partneři:

-     České vysoké učení technické v Praze
-     Vysoké učení technické v Brně

b)    Průmysloví hlavní zakládající partneři:

-     Siemens, s.r.o.
-     ŠKODA AUTO a.s.

c)    Hlavní zakládající partneři z řad institucí a sdružení:

-     Hospodářská komora České republiky
-     Jihomoravské inovační centrum
-     Středočeské inovační centrum
-     Svaz průmyslu a dopravy České republiky

Zakládajícími partnery Centra jsou:

-     ABRA Software a.s.
-     DEL a.s.
-     Festo, s.r.o.
-     KUKA Roboter CEE GmbH, organizační složka
-     SAP ČR, spol. s r.o.
-     SIDAT spol. s r.o.
-     Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Odborné kontakty pro novináře:

www.ciirc.cvut.cz

Ing. Roman Holý, Ph.D.
Vedoucí (pověřený řízením)
Národní centrum Průmyslu 4.0
Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky
Zikova 4 | 166 36  Praha 6
Tel.: 224 354 236, 777 281 233
roman.holy@cvut.cz 

Ing. Pavel Burget, Ph.D.
Vedoucí
Testbed pro Průmysl 4.0
Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky
Zikova 4 | 166 36  Praha 6
Tel.: 224 357 610
E-mail: pavel.burget@fel.cvut.cz

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
Mgr. Lucie Budinová
E-mail: 
lucie.budinova@cvut.cz
Telefon: 
+420 224 354 173
Pracoviště: 
CIIRC ČVUT