Datum zveřejnění: 
3. 3. 2017
České vysoké učení technické v Praze se zapojilo do čtyř operačních programů pro období 2014 – 2020, konkrétně do operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), Praha – pól růstu ČR (OP PPR), Zaměstnanost (OPZ) a Životní prostředí (OP ŽP). Podané projekty dosáhly celkové hodnoty 14 011 958 110 Kč způsobilých výdajů.

K začátku března 2017 bylo přijato k financování celkem 12 projektů ČVUT v celkové hodnotě 820 736 183 Kč způsobilých výdajů.

V rámci operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání rozvine ČVUT svou vzdělávací a výzkumnou činnost. Dojde k investiční podpoře infrastruktury školy, zařízení špičkových výzkumných pracovišť a vytvoření excelentních podmínek pro vzdělávání budoucích expertů.

Ve výzvě Podpora excelentních výzkumných týmů OP VVV bylo podpořeno pět projektů ve výši 705 364 738 Kč celkových způsobilých výdajů, u kterých bylo ČVUT hlavním řešitelem, a jeden partnerský projekt s výší celkových způsobilých výdajů 25 067 087 Kč. Tři projekty podpoří zásadní rozvoj informatického, robotického a kybernetického výzkumu na ČVUT. Další projekt je se zaměřením na analýzu rozsáhlých bází programových kódů na internetu, které představují obrovský a zatím nevyužitý znalostní potenciál. Nově vybudované Centrum pokročilé fotovoltaiky na ČVUT poskytne multidisciplinární prostředí ke zformování špičkového výzkumu v oblasti teoretické i aplikované fotovoltaiky.

Ve výzvě Budování expertních kapacit - transfer technologií OP VVV byl podpořen projekt Podpora expertních kapacit pro efektivní transfer technologií na ČVUT s celkovými způsobilými výdaji 34 433 049 Kč. Cílem projektu je posunout ČVUT na špičku technologického transferu v Česku, zejména pomocí podpory a rozvoje lidských zdrojů v odborných znalostech této oblasti.

Všechny čtyři podané projekty ve výzvě Výzkumné infrastruktury OP VVV byly přijaty k podpoře s celkovými způsobilými náklady 39 991 659 Kč. ČVUT se dále podílí jako partner na třech projektech, které získaly celkem 151 073 417 Kč. Dotace podpoří výzkumné infrastruktury včetně konstrukce a modernizace velkých infrastruktur pro výzkum, experimentální vývoj a inovace uvedených v Cestovní mapě České republiky velkých infrastruktur pro výzkum, experimentální vývoj a inovace pro léta 2016 až 2022.

V rámci operačního programu Praha – pól růstu ČR získalo ČVUT finanční podporu projektu Koncept Praha ve výzvě Podpora transferu technologií a znalostí z výzkumných organizací do praxe s celkovými způsobilými výdaji 25 755 165 Kč. Projekt je zaměřen na podporu transferu technologií a znalostí ČVUT v oblastech dopravní infrastruktury, řízení dopravy, energetických a nákladových úspor ve veřejné dopravě, energetických úspor ve veřejných budovách, úsporných stavebních technologiích pro výstavbu veřejných budov, památkové péče, obnovy a ochrany památkově chráněných objektů, civilní ochrany, bezpečnosti občanů a ochrany veřejného pořádku, technologií pro pohyb osob se sníženou schopností pohybu a orientace ve městě, správy a rozvoje městských ekosystémů, snižování znečištění ovzduší a nakládání s odpady.

V operačním programu Životní prostředí získalo ČVUT finanční podporu na opravu vnějšího pláště dvou bloků kolejí Strahov, které byly vystavěny v 60. letech minulého století. Celkové způsobilé výdaje projektu činí 12 555 018 Kč. Realizací projektu bude dokončena celková modernizace a rekonstrukce všech objektů ČVUT situovaných na Strahově a sloužících především jako ubytovací prostory pro studenty.

„ČVUT v Praze zřídilo na začátku roku 2016 specializovaný Odbor pro řízení projektů a transfer technologií, který ve spolupráci s fakultami a součástmi ČVUT dokázal během jednoho roku připravit 109 projektových žádostí do 14 výzev operačních programů. Výsledky hodnocení jsou již známé, např. u výzvy Podpora excelentních výzkumných týmů OP VVV, ve které se stalo ČVUT nejúspěšnějším žadatelem,“ říká profesor Zbyněk Škvor, prorektor pro vědeckou a výzkumnou činnost ČVUT.

V současné době prochází 85 zbylých podaných projektů fází hodnocení v prvním nebo druhém kole výběru. „Očekáváme neméně dobré výsledky a schválení podpory financování většiny podaných projektů nejpozději v druhé polovině roku 2017,“ dodává profesor Škvor.

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
Mgr. Jitka Seguin
E-mail: 
jitka.seguin@cvut.cz
Telefon: 
775 128 776