Datum zveřejnění: 
1. 12. 2016
Při příležitosti oslav 40. výročí obnovení samostatné existence Fakulty architektury ČVUT v Praze (FA) byly uděleny osobnostem české a zahraniční architektury medaile za pedagogickou a vědeckou činnost spojenou s ČVUT. Ocenění v podobě Felberovy medaile, Medaile ČVUT a Medaile FA ČVUT získalo 24 významných osobností a 3 instituce.

Slavnostní shromáždění v Betlémské kapli uvedly projevy rektora ČVUT Petra Konvalinky, ředitelky Odboru vysokých škol MŠMT ČR Karolíny Gondkové, děkana FA ČVUT Ladislava Lábuse a prezidenta  Evropské asociace pro architektonické vzdělávání (EAAE) K.O.Ellefsena.

FA vytvořila při příležitosti 40. výročí vlastní medaili z netradičního materiálu – skla. Autorkou návrhu je akademická sochařka Ivana Šrámková. Od letošního roku se budou touto medailí oceňovat osobnosti, které významným způsobem přispěly k rozvoji fakulty v oblasti vědecko-výzkumné, pedagogické, organizační nebo hospodářské, i za rozvoj a propagaci architektury obecně.

Ke svým narozeninám nechala FA odlít do bronzu bustu Josefa Zítka, prvního děkana pro samostatný obor architektura – pozemní stavitelství na Pražské polytechnice (1846), která bude umístěna ve dvoraně FA. Sádrovou bustu poskytlo Národní technické muzeum, jeho ředitel Karel Ksandr v Betlémské kapli promluvil o životě a díle Josefa Zítka a spolu s děkanem fakulty bustu odhalil. Výroční publikaci FA ČVUT 1976-2016, která shrnuje vývoj školy a představuje její významné osobnosti, představil hlavní editor Matúš Dulla.

Felberova medaile I. stupně -  zlatá, jako pocta osobnostem za významnou pedagogickou a vědeckou činnost, spojenou s ČVUT, byla udělena:

prof. Ing. arch. Matúšu Dullovi, DrSc., slovenskému historikovi architektury a vedoucímu Ústavu teorie a dějin architektury.

prof. Ing. arch. Miroslavu Masákovi, výrazné osobnosti české architektury, spoluzakladateli legendárního Sdružení architektů a inženýrů v Liberci (SIAL) a odbornému poradci prezidenta Havla.

Ing. arch. Josefu Pleskotovi, jednomu z nejznámějších českých architektů současnosti.

prof. Ing. arch. Vladimíru Šlapetovi, Dr.Sc., historikovi a pedagogovi pražské a brněnské Fakulty architektury.

prof. Ing. arch. akad. arch. Aleně Šrámkové, profesorce architektonického navrhování a významné architektce.

Medaile ČVUT - I. stupně – zlatá, jako pocta osobnostem, které prokázaly významné zásluhy o rozvoj univerzity v oblasti vědecko-výzkumné, umělecké, pedagogické nebo organizační, byla udělena:

prof. akad. soch. Marianu Karlovi, vedoucímu Ústavu průmyslového designu a sochaři mezinárodního ohlasu.

prof. PhDr. Petru Kratochvílovi, CSc., významnému historikovi a teoretikovi architektury působícím na Ústavu dějin Akademie věd ČR.

prof. Ing. arch. Karlu Maierovi, CSc., architektu-urbanistovi a vedoucímu Ústavu prostorového plánování.

Ing. Janě Tothové, tajemnici a hlavní ekonomce fakulty.

Medaile FA ČVUT byla udělena:

Prof. Ing. arch. Mirko Baumovi, emeritnímu profesorovi Technické univerzity v Cáchách.

Prof. Reinu Geurtsenovi, významnému holandskému urbanistovi a pedagogovi.

Doc. Ing. arch. Janu Jehlíkovi, všestranně zaměřenému architektovi a urbanistovi, vedoucímu Ústavu urbanismu na Fakultě architektury.

Prof. Pierru von Meissovi, emeritnímu profesoru švýcarské univerzity École polytechnique féderale v Lausanne.

Prof. Ing. Miloslavu Pavlíkovi, CSc., pedagogovi Ústavu stavitelství 1 a stavebnímu inženýrovi, který se podílel na vzniku mnoha významných architektonických děl.

Prof. Ing. arch. Petru Pelčákovi, významnému tvůrčímu architektovi, autorovi odborných publikací a pedagogovi Fakulty architektury Vysokého učení technického v Brně.  

Doc. Ing. Antonínu Pokornému, CSc., pedagogovi a odborníkovi na technické zařízení budov.

Ing. arch. Janu Sedlákovi, fundovanému urbanistovi, citlivému znalci Prahy a oblíbenému pedagogovi.

Prof. Ing. arch. Jánu Stempelovi, entuziastickému pedagogovi a tvůrčímu architektovi.

Prof. Ing. arch. akad. arch. Jiřímu Suchomelovi, významnému architektovi a proděkanovi Fakulty umění a architektury Technické univerzity v Liberci.

prof. Ing. arch. Jaroslavu Šaferovi, významnému tvůrčímu architektovi a pedagogovi s mezinárodními zkušenostmi.

prof. Ing. arch. Tomáši Šenbergerovi, proděkanovi Fakulty stavební a tvůrčímu architektovi se zaměřením na industriální architekturu.

PhDr. Jiřímu Ševčíkovi, CSc., historikovi a teoretikovi architektury s evropským rozhledem, pedagogovi působícím na Fakultě architektury a později na Akademii výtvarných umění.

prof. Ing. arch. Petru Urlichovi, CSc., historikovi architektury a pedagogovi Fakulty stavební.

prof. Ing. arch. Zdeňku Zavřelovi, proděkanovi pro zahraničí, vedoucímu Ústavu navrhování 3 a tvůrčímu architektovi s mezinárodním rozhledem.

Děkan Fakulty architektury prof. Ladislav Lábus udělil Pamětní listy:

Fakultě architektury Slovenské technické univerzity v Bratislavě

Fakultě umění a architektury Technické univerzity v Liberci

Evropské asociaci pro architektonické vzdělávání

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
Kateřina Rottová
E-mail: 
rottokat@fa.cvut.cz
Telefon: 
+420 778 750 052