Datum zveřejnění: 
16. 11. 2016
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská Českého vysokého učení technického v Praze podepsala 14. listopadu 2016 smlouvu o vzájemné spolupráci při posuzování technického stavu zvonu Zikmund v katedrále svatého Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě.

Zvon Zikmund v katedrále svatého Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě je největším českým zvonem a je národní kulturní památkou. Zvon byl odlit roku 1549 zvonařem Tomášem Jarošem z Brna. V roce 2002 došlo ke zlomení srdce zvonu (podle legend to nevěstí nic dobrého, některými lidmi byla tato událost dokonce spojována s ničivými záplavami). Výměnu srdce zvonu provedl zvonař Petr R. Manoušek. I po nainstalování nového srdce však docházelo ke zvýšenému poškozování vlastního zvonu, podle výpovědi očitých svědků při zvonění odpadávalo větší množství kovových šupin ze zvonu. Četnost zvonění byla proto od června 2015 výrazně snížena, aby se zvon Zikmund co nejvíce šetřil a nedošlo k jeho nevratnému poškození.

Metropolitní kapitula u sv. Víta v Praze se proto obrátila na několik renomovaných pracovišť s žádostí o posouzení stavu zvonu Zikmund. Svou pomoc nabídli i pracovníci Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze. Tým odborníků na materiálové inženýrství vedený docentem Janem Sieglem potvrdil, že ke zlomení srdce zvonu v roce 2002 došlo mechanickou únavou. V současné době se tým zabývá materiálem zvonu Zikmund, jeho vlastnostmi a interakci mezi srdcem a zvonem při zvonění. Pracovníci fakulty již realizovali několik experimentálních měření a chystají se ke kompletní diagnostice zvonu.

Docent Jan Siegl k tomu uvedl: „Naše výsledky budou využity pro návrh takových opatření, která povedou k minimalizaci rizika poškození zvonu. Hlavním cílem je, aby národní kulturní památka první velikosti, kterou zvon Zikmund je, byla zachována i pro budoucí generace.“

Na základě této spolupráce vznikla smlouva o vzájemné spolupráci při posuzování technického stavu zvonu Zikmund, kterou 14. listopadu 2016 podepsali děkan Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze prof. Ing. Igor Jex, DrSc., a děkan Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze P. ICLic. Mgr. Ondřej Pávek v budově fakulty. Profesor Jex je taktéž jedním z donátorů zvonu Ježíš, který zvoní pravidelně v katedrále sv. Víta. „Jsem rád, že naši odborníci mohou přispět k záchraně tohoto historického unikátu. Dochází tak k přímému využití vysokoškolského výzkumu pro konkrétní potřeby z běžné praxe, což dokazuje, že techničtí odborníci jsou i v dnešní době stále třeba,“ dodal profesor Igor Jex.

Tým docenta Jana Siegla se dlouhodobě věnuje analýzám poruch, studiu degradačních procesů materiálů a fraktografickým analýzám. Jejich výsledky jsou nejen publikovány pro vědeckou komunitu, ale slouží i pro praktické využití v průmyslu. Mezi dlouhodobé partnery patří například První brněnská strojírna, a.s., Škoda auto, a.s. nebo Jaderná elektrárna Temelín (Skupina ČEZ, a.s.).

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
doc. Ing. Jan Siegl, CSc.
E-mail: 
jan.siegl@fjfi.cvut.cz
Telefon: 
224 358 508
Pracoviště: 
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze