Datum zveřejnění: 
18. 9. 2023
Konference Moderní postupy v distanční péči a rehabilitačním lékařství se stala ojedinělou událostí zprostředkující možnost setkání odborníků, akademiků a studentů v oboru distanční péče a rehabilitace. Konference se konala 15. 9. 2023 a byla spolupořádána Fakultou biomedicínského inženýrství Českého vysokého učení technického, 1. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy a Sekcí Telemedicíny České společnosti lékařské fyziky České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně.

Konference nabídla účastníkům řadu zajímavých přednášek a diskusí o moderních trendech a inovacích v oblasti distanční péče a rehabilitace. Na konferenci zazněly dvě vyzvané přednášky, první od prof. MUDr. Martina Matoulka, Ph.D., z 1. LF UK na téma „Telemedicína, co dnes umíme v praxi“ a druhá pak od doc. JUDr. Jana Koloucha, Ph.D., ze sdružení CESNET na téma „Kyberbezpečnost: překážka, nebo nutnost?“. Obě se setkaly s velkým zájmem auditoria a byly oceněny dlouhotrvajícím potleskem.

Součástí konference bylo také ocenění nejlepších studentských příspěvků. Zvláštní cenu firmy CEEOR, s.r.o. získala studentka doktorského studijního programu Asistivní technologie, Ing. Romana Svobodová. Její práce byla oceněna pro svou mezioborovou komplexnost, originalitu, hloubku analýzy a praktický přínos v oblasti nákladové a klinické efektivity prostředků distanční terapie v rehabilitaci a domácí péči.

Za nejlepší příspěvek v první sekci konference byla oceněna studentka magisterského studijního programu Systémová integrace procesů ve zdravotnictví, Ing. Karla Mothejlová, jejíž práce se týkala ověření klinické efektivity platformy Homebalance v distanční péči pacientů s poruchami rovnováhy.

Za nejlepší příspěvek ve druhé sekci byl oceněn student magisterského studijního programu Biomedicínské inženýrství, Ing. Marek Sokol, za práci na výzkumu v oblasti zpětnovazebného systému pro řízení expoziční terapie ve virtuální realitě.

Za nejlepší příspěvek ve třetí sekci byla oceněna studentka doktorského studijního programu Biomedicínské inženýrství, Mgr. Milada Luisa Šedivcová, která se zaměřila na praktické využití telerehabilitační platformy u seniorů.

Kromě všem výše uvedeným spolupořadatelům a grantové podpoře SVK ČVUT 60/23/F7 bychom jménem organizačního výboru též rádi vyjádřili vděčnost všem našim partnerům/sponzorům, bez nichž by tato konference nemohla v plném lesku proběhnout: Společnosti CEEOR spol. s r.o., časopisu CHIP a společnostem HomeBalance s.r.o. a Future Analyticz s.r.o.

Děkujeme všem, kteří se zúčastnili prvního ročníku této inspirativní konference a přispěli k jejímu úspěchu. Těšíme se na další setkání a společné projekty v budoucnosti. Druhý ročník konference se bude konat v dubnu roku 2024. Více informací se dozvíte na stránkách https://www.distancnirehabilitace.cz.

Picture

Picture

Picture

Picture

Autorka článku: Mgr. Aneta Buchtelová

Foto: Kryštof Waněk