Datum zveřejnění: 
14. 10. 2021
Cena nadace „Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových“ je určena pro talentované studenty, kteří prokázali výjimečné schopnosti a tvůrčí myšlení ve svém oboru, do 33 let. Spolu s oceněním získávají laureáti nadační příspěvek ve výši 25 tisíc korun. Ocenění za rok 2020 si studenti převzali v 9. září 2021 na zámku v Lužanech, který je součástí nadačního jmění nejstarší české nadace založené v roce 1904. Návrh na udělení ceny zasílají správní radě Nadace rektoři českých vysokých škol pražských a Vysokého učení technického v Brně.

Za ČVUT v Praze byli oceněni tito studenti:

Ing. Kateřina Roškotová, Fakulta stavební 

Kateřina Roškotová je studentkou doktorského studia Stavebního inženýrství, oboru Pozemní stavby na Fakultě stavební ČVUT. Cenu získala za vynikající studijní výsledky v průběhu celého studia a vítězství v mezinárodním kole SVOČ 2018 v sekci Technické zařízení budov a energie budov s prací Studie přeměny skladu v čisté prostředí optické laboratoře. Kateřina se tématu vnitřního prostředí budov věnuje i během svého doktorského studia, kde se v rámci doktorské práce, jejíž experimenty proběhly v Univerzitním centru energeticky efektivních budov ČVUT v Praze, zabývá analýzou vlivu speciálních oděvů na tepelnou pohodu uživatelů čistých prostor. Dále je spoluautorkou funkčního vzorku i ověřené technologie Lehká konstrukce pro řiditelné čisté prostředí, což je systém mobilního zákrytu a podpůrného systému větrání k zajištění řízené zvýšené čistoty pod zákrytem, jejímž hlavním přínosem je snadná instalace a demontáž v místě, přesné řízení čistého prostředí v rozsahu ISO 8 až 6, snadné čištění a údržba a vytvoření vhodných podmínek pro pracovníky z hlediska rychlosti proudění vzduchu.

Bc. Pavel Mačák, Fakulta strojní

Pavel Mačák nyní studuje magisterský obor Aplikované vědy ve strojním inženýrství se specializací Matematické modelování v technice. Minulé semestry studoval v rámci Erasmu v Belgii na KU Leuven a pak na pracovní stáži u společnosti Total (nyní TotalEnergies) v Belgii. Pracoval ve výzkumu vstřikování polymerů, konkrétně pomocí numerických simulací, za účelem odhalení fyzikální podstaty defektu tzv. tygřích stop po proudění (tiger (stripe) flow marks). Mezi oceňované studenty Cenou Josefa Hlávky za rok 2020 jej navrhl proděkan pro pedagogickou činnost, doc. J. Řezníček, za mimořádné a vynikající studijní výsledky.

Bc. Václav Voráček, Fakulta elektrotechnická

Václav Voráček je absolventem oboru počítačové vidění na Fakultě elektrotechnické ČVUT. Byl oceněn za vědeckou práci pod vedením prof. Mirka Navary v oborech matematické fyziky a bioinformatiky, jejíž výsledky jsou již z části publikovány ve čtyřech článcích v impaktovaných časopisech a byly prezentovány na několika mezinárodních konferencích. Zabýval se zejména kvantovými strukturami, což jsou algebry popisující kvantové logiky a vyřešil zde několik otevřených problémů.

Ing. Marek Matas, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská 

Marek Matas je absolventem Experimentální jaderné a částicové fyziky na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT. Cenu získal za svou vědeckou činnost během doktorského studia. Marek přispěl k rozvoji našeho poznání kvantové chromodynamiky vysokých energií. S pomocí nelineárních evolučních rovnic vypočítal gluonovou strukturu protonu vytvořil tak „3D sken protonu". Podrobnosti jsou v článku publikovaném ve Physical Review D. Už vloni si pak za výzkum Fenomenologie kvantové chromodynamiky vysokých energií převzal ocenění za 1. místo ve francouzské ceně Becquerel. Svou prací přispěl také k výsledkům výzkumného programu PARTPHYS v rámci Centra pokročilých aplikovaných přírodních věd (CAAS).

Ing. Petr Koudelka, Fakulta dopravní

Petr Koudelka je absolventem doktorského studijního programu Technika a technologie v dopravě a spojích na Fakultě dopravní. Cenu získal za svou vědeckou činnost během doktorského studia, přičemž v listopadu 2020 obhájil doktorskou práci na téma „Numerické modelování auxetických struktur". Mezi jeho aktuální projekty patří vývoj virtuálních testovacích zařízení pro dynamiku dějů s vysokou rychlostí deformace a související simulace metodou konečných prvků s implicitní i explicitní časovou integrací. Od roku 2012 rovněž působí na Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v.v.i., na oddělení Biomechaniky, kde se dlouhodobě věnuje rozvoji pokročilých metod zobrazování rentgenovým zářením včetně 4D in-situ výpočtové tomografie s vysokým rozlišením.

Ing. Marek Piorecký, Fakulta biomedicínského inženýrství
Marek Piorecký je absolventem oboru Biomedicínská a klinická technika na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT. Cenu získal za svou vědeckou činnost během doktorského studia. Marek implementoval nové integrační postupy pro fúzi EEG a fMRI dat, čím přispěl k novým poznatkům při analýze spánkové poruchy NREM parasomnie (viz publikace r. 2020). V rámci výzkumu se věnoval také předzpracování EEG dat a identifikaci reziduí artefaktů (viz publikace r. 2019). Svou prací přispěl také k implementaci modulu pro stimulaci pomalých vln ve spánku ve spánkové laboratoři Národního ústavu duševního zdraví (viz publikace r. 2021).

Ing. Petr Socha, Fakulta informačních technologií

Petr Socha je studentem doktorského programu na Fakultě informačních technologií ČVUT v Praze. Již během předcházející magisterské etapy započal svůj výzkum v oblasti vestavné bezpečnosti se zaměřením na analýzu postranních kanálů. Již v raném stádiu doktorského studia se může pochlubit velkým množstvím publikací, mezi něž patří příspěvek na prestižní konferenci DATE a několik článků v impaktovaných časopisech. Zároveň aktivně vede k výzkumu množství diplomantů a velmi rychle se tak vypracoval v jednu z klíčových postav Laboratoře vestavené bezpečnosti. Za tyto mimořádné úspěchy ve svém doktorském studiu získal cenu Josefa Hlávky. 

Bc. Aneta Požárová, Masarykův ústav vyšších studií 

Aneta Požárová je studentkou Masarykova ústavu vyšších studií, studijního programu Projektové řízení inovací. Dlouhodobě prokazuje nadstandardní studijní výsledky v oblasti vzdělávání ekonomie. Kromě vynikajících studijních výsledků má proaktivní přístup, výjimečné schopnosti a tvůrčí myšlení, je skutečným leadrem v práci teamů a podává pomocnou ruku v náročných situacích svým spolužákům, aby lépe zvládali studijní povinnosti.

Přehled všech oceněných za rok 2020 najdete na webu nadace.

Fotogalerii z předávání najdete zde

Foto, zdroj: Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových

Picture 

Picture

Picture