Datum zveřejnění: 
7. 9. 2021
Na základě výsledku tajné volby doporučila Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) vládě jmenovat laureátem ocenění Česká hlava za rok 2021 prof. Ing. Vladimíra Kučeru, DrSc., dr. h. c., rovněž za jeho zásadní přínos k teorii automatického řízení v celosvětovém měřítku. Národní cena vlády se uděluje za mimořádné celoživotní výsledky v oblasti výzkumu a vývoje a jedná se o nejprestižnější české vědecké vyznamenání.

Vladimír Kučera je v současnosti zástupcem ředitele CIIRC ČVUT, kde také vede oddělení vědeckého řízení platforem. V minulosti řídil Ústav teorie informace a automatizace Akademie věd, působil jako děkan na Fakultě elektrotechnické ČVUT a jako ředitel Masarykova ústavu vyšších studií ČVUT a je autorem mnoha vědeckých publikací.

„Je to pro mě obrovská čest, je to nejvyšší ocenění, které může vědec v Česku získat a já to chápu nejen jako ocenění svého celoživotního díla, ale i motivaci pro celou řadu příštích let,“ říká prof. Vladimír Kučera v reakci na zprávu.

Výzkumná činnost prof. Kučery spadá do oblasti analýzy a syntézy regulačních obvodů. Přispěl k teorii Riccatiovy rovnice a patří k průkopníkům využití polynomiálních rovnic při návrhu regulačních obvodů. Jeho nejznámější výsledek je parametrizace všech regulátorů, které stabilizují danou soustavu, známý pod názvem Youla-Kučerova parametrizace. V poslední době vyřešil dlouho otevřený problém – neinteraktivní řízení lineárních systémů s mnoha vstupy a mnoha výstupy pomocí statické stavové zpětné vazby.

V loňském roce uplynulo 45 let od formulace Youla-Kučerovy parametrizace, kterou připomněla i publikace z Inria Paris, Ranault SAS a AKKA Technologies: „Pokroky v Youla-Kučerově parametrizaci“, o publikaci najdete informace zde.