Datum zveřejnění: 
1. 6. 2021
Prof. MUDr. Jozef Rosina, Ph.D., MBA, děkan Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT, byl na pravidelném zasedání Vědecké rady Univerzity Karlovy dne 27. května 2021 oceněn stříbrnou medailí za významné celoživotní dílo v oboru lékařské biofyziky a lékařské informatiky a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na Univerzitě Karlově.

Profesor Rosina je s Univerzitou Karlovou spojen již 34 let svého profesního života. Po absolutoriu lékařské fakulty a pětiletém působení v Centru hygieny záření Státního zdravotního ústavu nastoupil v roce 1987 na tehdejší Ústav biofyziky 3. LF, kde postupně prošel všemi posty učitele a vědce, aby se v roce 1996 stal jeho přednostou. Navíc mezi lety 1987 a 1997 působil jako lékař na Klinice nukleární medicíny 3. LF UK a FNKV. Od roku 2008 je jeho akademický život spojen i s Fakultou biomedicínského inženýrství ČVUT, kde postupně působil dvě funkční období jako děkan, poté jedno funkční období jako proděkan a nyní je opět od roku 2020 děkanem této fakulty.

Je členem sněmu Akademie věd České republiky, členem vědeckých rad několika fakult a institucí a členem několika oborových rad doktorského studia na českých a slovenských univerzitách. Působí jako člen redakční rady časopisu Clinican and Technology. Je spoluautorem řady publikací a monografie, v zahraničí přednesl 60 přednášek. Profesor Rosina je také oblíbeným pedagogem, který se za svůj život podílel na přípravě několika generací studentů 3. LF UK.

Pamětní medaile předal rektor Univerzity Karlovy prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA. Kromě profesora Rosiny ji obdrželo těchto pět osobností: profesorka Terezie Fučíková, profesor Miloš Grim, profesor Martin Krbec, profesor Ivan Landor a profesor Aleš Žák.

Foto, zdroj: Vladimír Šigut, Univerzita Karlova 

 

Picture

 

Picture

 

Picture