Datum zveřejnění: 
15. 4. 2019
Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT ve spolupráci se Společností pro radiobiologii a krizové plánování České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně uspořádala dne 12. dubna v Lékařském domě odbornou konferenci na téma Současné možnosti zdravotnických zařízení při řešení mimořádných událostí a krizových situací. V jejím průběhu zaznělo 19 přednášek, které vyslechli účastníci s velkým zájmem, protože se mohli seznámit se současnou situací v dané problematice ve velkých pražských i mimopražských nemocnicích (Všeobecná fakultní nemocnice, Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice, Institut klinické a experimentální medicíny, Fakultní nemocnice Motol, Úrazová nemocnice Brno).

V dalších přednáškách se měli možnost seznámit s klíčovými problémy zdravotnických zařízení při jejich ochraně, s technickými možnostmi, s nebezpečím kybernetických útoků. Cenným přínosem byla sdělení věnovaná psychologickým aspektům či právním možnostem ochrany personálu i nemocných. Z  akademických pracovišť se vedle Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT na konferenci podíleli i pedagogové z Policejní akademie České republiky a z Univerzity obrany. Akce byla pořádána v rámci celoživotního vzdělávání České lékařské komory, jejím garantem byla prof. MUDr. Věra Adámková, CSc., předsedkyně výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu České Republiky. Akce byla v rámci celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků ohodnocena šesti kredity.