Datum zveřejnění: 
31. 1. 2019
Podpora nadějných inovací, perspektivních výzkumných týmů a transfer výsledků vědy a výzkumu do praxe, patří mezi důležité priority ČVUT v Praze. Nejnovějším příkladem v této oblasti je podpis licenční smlouvy se startupem AKAENE Partners, s.r.o. Slavnostního podpisu mezi rektorem ČVUT v Praze doc. Vojtěchem Petráčkem a zástupci firmy se dne 30. ledna zúčastnili prorektor pro vědeckou a výzkumnou činnost prof. Zbyněk Škvor, děkan Fakulty elektrotechnické ČVUT prof. Pavel Ripka, děkan Fakulty dopravní ČVUT doc. Pavel Hrubeš a vedoucí odboru pro řízení projektů a transfer technologií Ivo Stanček.

Projekt byl v úvodní fázi podpořen z fondů TAČR jako mezifakultní spolupráce Fakulty elektrotechnické a Fakulty dopravní. Výsledkem výzkumné činnosti je produkt -  systém pro správu znalostí o provozní bezpečnosti (Knowledge Management System) založen na sběru a zpracování bezpečnostních dat využívající principy ontologického a konceptuálního modelování. Jeho význam je zásadní při vyhodnocování a vytváření systémových opatření v rámci zvyšování bezpečnosti v letecké dopravě. Již nyní jsou původní produkty výzkumu využívány Úřadem pro civilní letectví České republiky, Letištěm Václava Havla Praha a Czech Airlines Technics.

Uzavřená licenční smlouva představuje jednu z cest, jak může ČVUT odpovědně zajistit správu svého duševního vlastnictví, účastnit se na dalším výzkumu a participovat na zisku plynoucím z komerční činnosti nabyvatele licence. Tento projekt je jedním z dalších úspěchů komercializace duševního vlastnictví na ČVUT v Praze a je současně praktickým příkladem, jak může univerzita podporovat vlastní inovační ekosystém.