Datum zveřejnění: 
16. 7. 2018
Dne 9. července pořádala Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze ve spolupráci se Společností pro radiobiologii a krizové plánování České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně pod záštitou předsedkyně výboru pro zdravotnictví Sněmovny Parlamentu České republiky prof. MUDr. Věry Adámkové, CSc., celostátní konferenci věnovanou Připravenosti zdravotnických zařízení na mimořádné události. Během konference zazněly přednášky odborníků katedry zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva Fakulty biomedicínského inženýrství, fakultních nemocnic, Státního ústavu jaderné, chemické a biologické ochrany v. v. i., Ministerstva zdravotnictví České republiky, Policejní akademie České republiky a Asociace záchranných služeb České republiky.

Účastníci akce dospěli k jednoznačnému závěru, že stávající ochrana zdravotnických zařízení, zdravotnických pracovníků i nemocných je nedostatečná, ať již v případě teroristického útoku či úmyslného ohrožení jedincem. Rovněž tak je nedostatečné zabezpečení zdravotnických zařízení v případě požáru, dlouhodobého přerušení dodávky vody, elektrické energie i léků a zdravotnického materiálu. Nedostatečná je také edukace zdravotnického personálu týkající se krizových situací. Jednání prokázalo, že odborné zaměření Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze na řešení dané problematiky je správné.

Na návrh prof. MUDr. Věry Adámkové, CSc., která je rovněž akademickým pracovníkem ČVUT, bude obdobná konference svolána v lednu 2019 a bude věnována problematice dopadu blackoutu na provoz zdravotnických zařízení.