Datum zveřejnění: 
25. 5. 2017
Možnost dodatečně se přihlásit ke studiu na ČVUT v Praze nabízí uchazečům Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Fakulta architektury, Fakulta elektrotechnická, Fakulta dopravní, Fakulta stavební, Fakulta biomedicínského inženýrství, Masarykův ústav vyšších studií a Fakulta strojní.

Až do 12. září mohou podávat přihlášky uchazeči o studium bakalářských i magisterských programů na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské. Studium na fakultě se vyznačuje individuálním přístupem, studenti se aktivně podílejí na práci kateder a vědeckých týmů, jsou schopni velmi rychlé orientace v mezioborové problematice. Osvojí si nejméně dva světové jazyky a mají možnost vycestovat na studijní pobyty do zahraničí. Do praxe odcházejí absolventi fakulty všestranně připraveni, jsou z nich žádaní a vysoce úspěšní odborníci.

Mimořádné přijímací řízení do bakalářských studijních programů Architektura a urbanismus a Krajinářská architektura pro akademický rok 2017/18 vyhlásila Fakulta architektury. Samotné přijímací řízení do bakalářských studijních programů bude probíhat od 13. června do 14. července. Termín pro podání přihlášek končí 30. dubna.

Na Fakultu elektrotechnickou lze podat přihlášku ke studiu od 9. května do 1. září, a to na programy Elektrotechnika, energetika a management, Elektronika a komunikace, Elektrotechnika, elektronika a komunikační­ technika, Otevřená informatika, Otevřené elektronické systémy a Softwarové inženýrství a technologie.

Fakulta dopravní vypsala mimořádný termín přijímacího řízení na bakalářské studijní programy Bezpečnostní technologie v dopravě, Dopravní systémy a technika, Inteligentní dopravní systémy, Letecká doprava, Logistika a řízení dopravních procesů, Profesionální pilot a Technologie údržby letadel, a také na magisterské studijní programy Bezpečnostní technologie v dopravě, Dopravní systémy a technika, Inteligentní dopravní systémy a Intelligent Transport Systems. Termín pro podání přihlášek je 11. srpen.

Na studijní programy Stavební inženýrství, Architektura a stavitelství, Geodézie a kartografie, Stavitelství a na program Civil Engineering, vyučovaný v anglickém jazyce, se lze hlásit od 1. června do 31. července na Fakultě stavební.

Uchazeči o studium na Masarykově ústavu vyšších studií se mohou do bakalářských a magisterských programů hlásit od 26. června do 25. srpna. Přijímací zkoušky se budou konat 12. září. 

Fakulta biomedicínského inženýrství přijímá přihlášky ke studiu do 14. srpna do bakalářských studijních oborů technických, zdravotnických a bezpečnostního a současně vyhlašuje mimořádný termín přijímacích zkoušek pro navazující magisterské studijní obory.

Do 15. září se lze rovněž přihlásit ke studiu na Fakultě strojní.


Kontaktní osoba: Lenka Kubešová Zápotocká