Datum zveřejnění: 
27. 6. 2024
Manipulace s nebezpečnými materiály, stavba specifických konstrukcí, diagnostika konstrukcí, vyhledávání osob při neočekávaných událostech, automatizace, zvyšování produktivity, vyšší úroveň bezpečnosti práce, snížení chybovosti, napojení na moderní BIM technologie a v budoucnu až na umělou inteligenci a mnoho dalšího. Tím vším se zabývali lídři českého stavebnictví i zástupci akademické sféry v Podzemní laboratoři Josef na akci „Robotika v podzemí“, jež se zaměřila na možné budoucí výzvy, které robotika v tomto prostředí otvírá. Akci společně uspořádalo Centrum experimentální geotechniky Fakulty stavební ČVUT, Experimentální centrum Fakulty stavební ČVUT, Národní centrum Stavebnictví 4.0 a zástupci partnerských firem.

„Z hlediska využití do budoucna má robotika v podzemí široké možnosti uplatnění. Jde přitom o vývoj, kterému se v budoucnu nevyhneme, jestliže chceme patřit mezi země na technologické špičce.  Pracoviště Podzemní laboratoř Josef představuje svými možnostmi ideální prostředí jak pro testování stávajících technologií a strojů, tak možnosti pro spolupráci na vývoji nových,“ říká Ing. Jiří Šťástka, Ph.D., vedoucí Centra experimentální geotechniky Fakulty stavební ČVUT, jež Podzemní laboratoř Josef provozuje. „My kromě vědeckých kapacit a technologií navíc disponujeme i řadou zkušeností z dosavadních projektů, k nim patří například experimenty realizované se Správou úložišť radioaktivních odpadů, Českou geologickou službou a také např. s Ústavem jaderného výzkumu Řež. Jsme proto rádi, že setkání nám umožnilo osobně představit prostory, řešená témata a možnosti tohoto unikátního pracoviště vrcholným představitelům firem. Ze setkání již vznikly první impulsy k nové spolupráci. Jde nám především o možnost posouvat výzkumné projekty do praxe.  Například projekty spojené s výstavbou hlubinného úložiště přináší zkušenosti, které nejenom ověřují bezpečnost systému, ale slouží například k návrhům optimalizací, které mohou v důsledku výrazně zlevnit některé technologie. Dalším přínosem je popularizace řešených témat, v Podzemní laboratoři Josef se jak studenti, tak i široká veřejnost seznamují s aktuálními výzvami pro společnost, jakými je ukládání radioaktivních odpadů, použití robotů či ukládání energií,“ dodává Jiří Šťástka.

Na výzkumu v oblasti robotiky, který probíhá na Fakultě stavební ČVUT v Praze již řadu let, se podílí také Experimentální centrum Fakulty stavební ČVUT. „Na našem pracovišti například testujeme robotický 3D tisk, robotickou orientaci vláken v cementových kompozitech, robotické zdění bloků keramických cihel a máme i další aktivity v současně řešených projektech. Robotické technologie představují významný posun i při řešení projektů prováděných v podzemí, například při úpravě ostění tunelů, dopravě materiálů, osazování snímačů do ostění tunelů a podobně. Naším záměrem je integrovat teoretické poznatky s praktickými aplikacemi a přispívat k inovacím v oblasti stavebnictví. Spolupráce s Podzemní laboratoří Josef pro nás rozšiřuje možnosti aplikací robotických technologií v extrémních podmínkách,“ říká prof. Petr Konvalinka, vedoucí Experimentálního centra Fakulty stavební ČVUT v Praze.

Na akci Robotika v podzemí také participovala otevřená akademicko-průmyslová platforma Národní centrum Stavebnictví 4.0. „Naším cílem je propojovat akademickou a průmyslovou sféru. Hlavním zaměřením centra je integrace digitalizace, automatizace a robotizace ve stavebnictví s důrazem na udržitelnost a minimalizaci negativních dopadů na životní prostředí. Proto věřím, že tato akce vytvoří příležitosti i v této oblasti, a v Podzemní laboratoři Josef vznikne unikátní Testbed, který se zapojí do existující sítě,“ uvádí prof. Radoslav Sovják, ředitel Národního centra Stavebnictví 4.0.

Podzemní laboratoř Josef Fakulty stavební ČVUT je unikátní podzemní pracoviště pro praktickou výuku studentů a experimentální činnost, její základ tvoří Štola Josef vyražená v 80. letech minulého století v souvislosti s průzkumem dvou ložisek zlata. Štolu, nacházející v blízkosti vesnic Mokrsko a Čelina, zapůjčilo Ministerstvo životního prostředí ČR Fakultě stavební ČVUT v Praze pro vzdělávací a výzkumné účely. Podzemní laboratoř Josef byla otevřena v roce 2007. Dosud bylo zpřístupněno zhruba 6 km štol a rozrážek.

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
Lidmila Kábrtová
E-mail: 
lidmila.kabrtova@fsv.cvut.cz