Datum zveřejnění: 
21. 5. 2024
K prvnímu Národnímu rozvojovému dni ČR dne 25. dubna 2024 začal i projekt pod názvem Posilování kapacity a transfer znalostí na VŠ pro rozvoj postižených oblastí Ukrajiny. Projekt bude v roce 2024 realizovat Masarykův ústav vyšších studií Českého vysokého učení technického v Praze, zejména Institut veřejné správy a regionálních studií, ve spolupráci s O. M. Beketovovou národní univerzitou urbánní ekonomie v ukrajinském Charkově.

Projekt byl finančně podpořen ve výběrovém řízení Ministerstva zahraničních věcí ČR na podporu Ukrajiny a je součástí České rozvojové pomoci. Princip spolupráce a sdílení zkušeností z obnovy území postižených válkou bude hlavním motivem a nití propojující přednášky pro studenty a akademické pracovníky na Ukrajině, a také v Čechách pro ty studenty z Ukrajiny, kteří studují v České republice.

Program byl zahájen realizací interního workshopu s více znalci a organizacemi, kde bylo specifikováno bližší zaměření rozvojových přednášek pro studenty, doktorandy a státní správu, místní hybatele a správce infrastruktury. Přednášky by ve svém důsledku měly pomoci stanovit priority a rozvinout činnost při obnově současné i poválečné Ukrajiny, jejíž území je devastováno během ruské agrese. Tento workshop se konal ve středu 15. května 2024 a kromě zástupců MÚVS se jej zúčastnili realizátoři projektů pomoci Ukrajině z nevládních neziskových organizací Arnika a Člověk v tísni. Velmi přínosné pro výsledky workshopu byly i vstupy a komentáře prof. Ivana Holoubka, který se věnuje dekontaminacím území.

Hlavní částí projektu bude výukový kurz, který bude realizován pilotně v červnu 2024 pro studenty pobývající v České republice a následně začátkem října pro studenty Beketovovy univerzity v Charkově. O podobě tohoto kurzu (zda bude na místě samém, online nebo kombinovanou formou) bude rozhodnuto dle aktuální situace v Charkově. Kurz bude doplněn o příklady devastovaných urbánních prostorů a ploch a bude odpovídat místním možnostem, bezpečnostním, společenským i klimatickým podmínkám. Kurz obnovy bude orientován také na nejlepší dostupné techniky a technologie vedoucí k ochraně klimatu a dlouhodobé udržitelnosti, budou předvedeny i ukázky funkční participace na řešení rozvojových témat.

Ve druhé části projektu navštíví skupina šesti nejlepších účastníků kurzu z Beketovovy univerzity v Charkově Českou republiku, kde jim budou formou příkladů dobré praxe prezentována současná řešení v prostředí ČR, tak aby byli účastníci kurzu schopni zakomponovat v domácím prostředí, za pomoci podpůrných materiálů projektu, pozitivní zkušenosti do vysokoškolské výuky a praxe na severovýchodě Ukrajiny.

Jedním z cílů kurzu i studijní cesty za příklady dobré praxe bude prezentace dostupných postupů a činností v rámci udržitelného regionálního rozvoje v ČR i v Evropě. V rámci přípravy a realizace kurzu i studijní cesty bude dbáno na environmentální šetrnost, udržitelnost, vyváženost a genderovou rovnost.zástupci Masarykova ústavu vyšších studií na ČVUT v Praze doufají, že grant se uskuteční bez problémů, jak v ČR, tak na Ukrajině, a dojde k posílení schopností týmů pro cílený a udržitelný regionální rozvoj válkou devastované země již v duchu technologií budoucnosti. Cílem je totiž udržitelná a živá Ukrajina.

Picture

 

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
MGR. MICHAEL PONDĚLÍČEK, PH.D.
E-mail: 
MICHAEL.PONDELICEK@CVUT.CZ