Datum zveřejnění: 
8. 11. 2023
Letošní, již sedmý ročník konference GIS v plánování měst a regionů se konal dne 31. října 2023 v prostorách Masarykova ústavu vyšších studií (MÚVS) ČVUT v Praze. Společnými pořadateli byly Česká asociace pro geoinformace (CAGI) a Masarykův ústav vyšších studií ČVUT. Letos poprvé mohli účastníci sledovat průběh konference, kromě formy prezenční, i on-line přes platformu MS Teams. Obě možnosti využilo asi 30 účastníků z veřejné správy, státní správy a odborných firem.

Krátký úvod a přivítání účastníků obstaral za programový výbor konference jeho předseda Ing. Pavel Struha. Následovalo vystoupení vedoucí Institutu veřejné správy a regionálních studií MÚVS ČVUT doc. Ing. arch. Vladimíry Šilhánkové, Ph.D., která účastníky seznámila se zaměřením a studijními programy MÚVS. Následně vystoupil předseda CAGI doc. Ing. Karel Janečka, Ph.D. se stručnou charakteristikou asociace, která je profesní platformou, sdružující subjekty, působící v oblastech prostorově orientovaných informačních systémů a příslušných informačních technologií. Oba řečníci vyslovili přání další spolupráce na pořádání konference GISPLAN i v budoucnu. Letošním hlavním tématem konference byly Mapové portály pro veřejnou správu.

Dopolední přednáškový blok zahájil Mgr. Jan Zvara, Ph.D. z brněnského magistrátu prezentací GEO/datového portálu města Brna, zaměřeného na prezentaci a poskytování otevřených dat z vlastních datových zdrojů i zdrojů dalších poskytovatelů z veřejné správy. Přínosné byly úvahy na témata, jak s daty pracovat a důvěryhodnost dat a zdrojů. Magistrát města Brna poskytuje velmi atraktivní datové sady, umožňující různé uživatelské analýzy.

Letos poprvé jsme na konferenci přivítali zástupce investiční a rozvojové agentury CIRI z Královéhradeckého kraje. Mgr. Tomáš Merta představil mapové aplikace a datový portál v roli rozcestníku participujících organizací z celého kraje. Portál obsahuje celou škálu dat z oblastí územního plánování, místního rozvoje, investic, ekonomiky a trhu práce, dopravy a dalších témat. Vše na přehledné platformě a sjednoceném designu.

Portál územního plánování kraje Vysočina prezentoval Mgr. Jirásek z krajského úřadu. Představil mapový atlas, obsahující územní plány, Zásady územního rozvoje kraje a Územně analytické podklady a další aplikační moduly – Evidence ÚAP, Evidence závazných stanovisek a platformu pro výdej dat. Nechybí ani georeporty – výpisy dat územního plánování nad vybraným územím.

Dopolední přednáškový blok uzavřel Ing. Arnošt Müller ze Státního pozemkového úřadu představením geoportálu, obsahujícím geodata SPÚ – prvky pozemkových úprav. Vodohospodářské stavby, BPEJ a nabídky nemovitostí k pronájmu/prodeji.  Zvláštní pozornost věnoval plánům společných zařízení a jejich standardizaci. Po přestávce na občerstvení následoval odpolední přednáškový blok.

Ing. Petr Schiller z magistrátu města Hradce Králové prezentoval významnou investiční akci města – Inteligentní dopravní systém (IDS), jako jeden ze „stavebních kamenů“ chytrého města. Představil podrobně všechny prvky od řízení dopravy s důrazem na preference některých účastníků (MHD, IZS) přes dispečink a zařízení pro sběr dat pro následná vyhodnocení a analýzy. Očekáváme zveřejnění platformy, poskytující agregovaná data z hustoty dopravy, systému parkování a dalších statistických dat. Polemikou, zda je IDS dostatečně „User Friendly“ a přispívá dostatečně k zvýšení kvality života obyvatel, přispěl Ing. Martin Maštálka, Ph.D. z MÚVS ČVUT. Kolem tohoto tématu se rozvinula široká diskuse.

Následovala přednáška zástupce strategického partnera CAGI – Ing. Vladimíra Špačka z firmy Hexagon. Firma se kromě jiných aktivit věnuje 3D modelováním území a speciálně systémům BIM a představuje zde kompletní systém digitální reality, využitelné pro inteligentní plánování investičních aktivit. K tomu je mj. využívána i umělá inteligence, jako nový trend v geoinformatice.

Ing. Petr Dvořáček ze Zeměměřičského ústavu představil novinky z produkce, částečně ovlivněné vývojem legislativy, a také požadavky moderní doby na poskytování stále většího sortimentu otevřených dat. Tomu jsou přizpůsobeny výdejové systémy. Vysvětlil podstatu některých změn v měřítkové řadě Státního mapového díla – Základní topografické řady, přesunu velkého množství datových sad do systému otevřených dat a představil nový produkt – Základní topografickou mapu 1:5 000.

Program konference završil již tradiční workshop, letos na téma Statistický geoportál Českého statistického úřadu, zastoupeného Mgr. Štěpánem Moravcem a jeho kolegou. Po velmi podrobné prezentaci, představující technologii a architekturu systému, jednotlivé komponenty a aplikace, došlo na praktické ukázky. Datové zdroje portálu pocházejí ze Sčítání obyvatel, domů a bytů v roce 2021 a tvoří základ Statistického atlasu. Aplikace Dojížďka umožňuje nejen vizualizovat různá členění dojížďky/vyjížďky, ale také redukovat informace na zobrazení dominantních proudů, což přináší větší přehlednost. Novinkou jsou též Statistické georeporty, poskytující data z adresních bodů, vymezených zvoleným uživatelským způsobem na podkladě základních jednotek – kilometrových gridů. Konference skončila závěrečným slovem předsedy programového výboru. 

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
DOC. ING. ARCH. VLADIMÍRA ŠILHÁNKOVÁ, PH.D.
E-mail: 
VLADIMIRA.SILHANKOVA@CVUT.CZ