Datum zveřejnění: 
19. 1. 2023
České vysoké učení technické v Praze spolu s Technickým a zkušebním ústavem stavebním Praha a Výzkumným ústavem pozemních staveb – certifikační společností od roku 2011 provozují, spravují a rozvíjejí nástroj pro hodnocení udržitelnosti budov SBToolCZ. Jeho uživatelé mají od roku 2023 k dispozici aktualizovanou verzi, která nabídne vylepšené funkce a bude odpovídat současné legislativní, environmentální i společenské situaci.

Revize národní metodiky hodnocení udržitelné výstavby SBToolCZ byla dokončena v roce 2022. Cílem bylo mimo jiné sjednocení kritérií a jejich systematizace napříč hodnocenými typologiemi administrativních, bytových, rodinných a školských budov. Nejnověji je doplní také metodika pro hodnocení budov terciárního vzdělávání (např. vysokých škol, univerzit aj.). Prakticky se jedná o novou verzi metodiky.

Součástí kontroly byl i vývoj metodiky a její digitalizace s možností importu dat z BIM modelu a jejich automatického zpracování. Dalším krokem pro první měsíce roku 2023 je spuštění online kalkulačky, nástroje pro hodnocení pomocí SBToolCZ,“ uvádí představitel národní platformy prof. Petr Hájek z Fakulty stavební a Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT v Praze.

Oproti zahraničním metodikám hodnocení udržitelnosti budov je nástroj SBToolCZ plně přizpůsobený podmínkám v ČR. Jako jediný respektuje místní klimatické, stavební a legislativní poměry a vykazuje také nižší náklady na zpracování certifikace. Samozřejmostí je text v českém jazyce. Současně však vychází z mezinárodně uznávaného rámce SBTool, hodnotí obdobná kritéria jako jiné zahraniční metodiky a je také v souladu s novými nástroji hodnocení udržitelnosti budov nebo například se záměry Green Dealu a Taxonomie Evropské Unie. 

Důvěryhodný certifikát zvyšuje tržní hodnotu budov a svými požadavky přímo snižuje jejich provozní náklady. Pro veřejné zadavatele je průkazným doložením zohlednění environmentálních a sociálních aspektů podle požadavku zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, účinném od 1. října 2016. Součástí procesu certifikace je i vhodná optimalizace požadavků klientů a podpora zdravého vnitřního prostředí budov.

ČVUT v Praze zastává pozici vývojového a školicího centra, TZÚS Praha a VÚPS vykonávají roli nezávislých certifikačních orgánů. Certifikovaná metodika je postavena na třech základních pilířích udržitelnosti (environmentální, sociální a ekonomika a management) a je doplněná o čtvrtý pilíř (lokalita). Metoda hodnocení se liší pro jednotlivé typologie budov, z nichž každá má specifickou sadu kritérií.

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
Ing. Jana Simčinová
E-mail: 
jana.simcinova@cvut.cz