Datum zveřejnění: 
23. 5. 2022
V uplynulých dnech se konaly na partnerské univerzitě UTEP v USA státnice prvních absolventů dual-degree studijního programu Smart Cities. Absolventi Kateřina Pithartová, Eliška Glaserová a Martin Čirkov úspěšně složili státní závěrečné zkoušky a obhájili své diplomové práce a nyní mohou užívat kromě českého magisterského titulu Ing. i americký titul MSc. Právě zakončení magisterského studia ziskem dvou světově uznávaných titulů je signifikantním prvkem tohoto ojedinělého studijního programu.

Akreditaci pro prestižní dual-degree master program Smart Cities s americkou univerzitou University Texas of El Paso získala Fakulta dopravní ČVUT v Praze v roce 2020. Hned na podzim akademického roku 2020/21 do něj nastoupili první studenti. Studium je koncipováno jako dvouleté, kdy v prvním roce studenti z ČR studují v anglickém jazyce, ale na domácí univerzitě ČVUT – Fakultě dopravní, a na druhý rok studia vyjíždějí na partnerskou univerzitu UTEP do USA, kde pak probíhá i jejich státní závěrečná zkouška studijního programu. Tento první běh byl provázen řadou komplikací především s ohledem na pokračující pandemická omezení. Po velmi náročném administrativním procesu udělení speciálních povolení, absolvování všech povinných očkování a dalších nových a původně nekalkulovaných podmínek (nová vyšší forma zdravotního pojištění) pro roční studijní pobyt v USA se podařilo na začátku srpna 2021 odeslat první čtyři skauty tohoto studijního programu do prosluněného Texasu.

Začátek a náročné studijní podmínky na americké univerzitě tak neprovázely jen obavy z neznalosti prostředí či jazykové bariéry, ale především z celkově složité situace v souvislosti s celosvětovou pandemií onemocnění COVID-19.

První týdny byly opravdu velmi náročné, především v souvislosti s přechodem na americký způsob pojetí studia na univerzitě, který je daleko více založen na intenzivní samostatné práci v rámci vyučovaných témat než na memorování poznatků.

Kromě standardních studijních povinností se všichni tři studenti zapojili do práce v rámci výzkumných týmu na UTEP jako pomocné vědecké síly a získávali tak řadu cenných zkušeností a možností seznámit se i s komerčním prostředím amerických technologických a dopravních firem. Právě tento přesah vedl i k jejich rozhodnutí pokračovat v dalším studiu v doktorském programu.

Svou přítomností a aktivním přístupem ke svému studiu se výrazně zasloužili o zviditelnění Fakulty dopravní ČVUT v mezinárodním měřítku a zároveň pomáhají šířit povědomí o českých tradicích a kultuře. Oblast El Paso je velmi specifická pro své těsné sousedství s Mexikem, což vytváří velmi dobré podmínky pro rozmanitost kultur a národů v tom nejlepším smyslu slova. Nejen, že místní komunita je otevřená a nápomocná pro všechny příchozí, ale definuje i velmi příjemné podmínky pro kvalitní vědecko-výzkumnou činnost. Univerzita UTEP získala v letošním roce prestižní ohodnocení R1 dle Carnegie Classification of Institution of Higher Education, a stala se tak součástí prestižní skupiny 141 amerických univerzit z celkového počtu více jak 4000.

V tomto velmi podnětném prostředí a přes veškeré komplikace tak Kateřina, Eliška a Martin úspěšně obhájili své závěrečné práce, jejichž témata byla úzce spjata s aktuálními projekty právě z partnerské univerzity UTEP. Jednalo se o řešení parkovacího systému pro celý kampus UTEP či zmapování a následné zjednodušení odbavení na hraničních přechodech mezi městy Juarez (Mexiko) a El Paso (USA). El Paso leží přímo na hranicích a minimálně polovina studentů UTEP tímto procesem každodenně prochází. Ve svých pracích kombinovali čeští studenti nástroje pro modelování při využití standardních i nestandardních scénářů pro tvorbu funkční architektury obou výše uvedených úloh, ať už s využitím nástrojů systémové analýzy či diagramů dle standardu UML.

V týdnu od 9. května pak prošli společně se zástupci své domovské univerzity profesorem Miroslavem Svítkem, docentem Tomášem Horákem a doktorkou Petrou Skolilovou bohatým a velmi náročným programem spojeným s jejich absolvováním studia na univerzitě UTEP.

Nejprve je čekal The Master Hooding Ceremony – neboli slavnostní akt, při kterém jsou studenti vyznamenaní za nadstandardní studijní výsledky a zároveň je jim předána tzv. hoodie – kapuce, která tvoří významnou část oděvu určeného pro závěrečný promoční ceremoniál. O dva dny později pak následovaly závěrečné zkoušky, které sice probíhaly na americké půdě, ale jak již bylo zmíněno výše, za aktivní účasti tří zástupců z domovské fakulty. Zkoušky musely splňovat jak americké, tak i české podmínky pro řádný průběh. Na rozdíl od téměř tisícovky amerických kolegů, kteří procházeli závěrečnými zkouškami na UTEP v jiných studijních programech společně s nimi, českou trojici kromě obhajoby závěrečné práce čekaly i státní závěrečné zkoušky ze tří předmětů. S hrdostí můžeme prohlásit, že jejich výsledky byly nadstandardní a celkově všichni tři absolvovali s vyznamenáním; jejich závěrečné práce byly navrženy na prestižní ocenění Cenu prof. Vlčka.

V dalších dnech už mohli s čistými hlavami absolvovat gala večeři College of Engineering, kde se studenti této fakulty setkávají v rámci společenského večera se svými profesory a absolventy z minulých let. A vše následně vyvrcholilo závěrečnou promocí, resp. UTEP Commencement Ceremony. Tato pompézní událost, kde bylo graduováno téměř 1000 studentů, se bezpochyby řadí k nejemotivnějším zážitkům všech účastníků a byla více jak důstojným zakončením jejich dvouletého studia.  

V průběhu svého pobytu se česká delegace setkala s řadou čelných představitelů The University of Texas of El Paso v čele se samotnou prezidentkou Dr. Heather A. Wilson.

Součástí celého partnerského projektu mezi Fakultou dopravní ČVUT a univerzitou UTEP je i vznik unikátního společného pracoviště Dual Twin Lab – SmartLab umístěného na Ústavu Logistiky a managementu dopravy, kde je pomocí virtuální a augmentované reality vytvářen model Prahy pro aplikaci různých dopravních simulací a dalších problémů. Pracoviště je vybaveno nejmodernější VR technikou a ve spolupráci s OICT se zde aplikují nejmodernější přístupy pro tvorbu simulačního prostředí využitelného v reálných podmínkách hlavního města Prahy. Do budoucna se počítá s rozšířením o virtuální model města El Paso a propojením vědecko-výzkumných záměrů v obou městech. Již nyní v laboratořích probíhá výuka řady předmětů studijního programu SC a je součástí řešení vědeckých grantů fakulty.

Picture

Picture

Picture

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
Ing. Petra Skolilová, Ph.D.
E-mail: 
skolipe1@fd.cvut.cz