Datum zveřejnění: 
4. 4. 2022
Počátkem dubna se funkce děkana Fakulty strojní ČVUT v Praze ujal Miroslav Španiel. Fakultu strojní absolvoval v roce 1988 v oboru aplikovaná mechanika, o šest let později získal vědeckou hodnost kandidáta věd v oboru mechaniky tuhých a poddajných těles a prostředí. Habilitoval se v roce 2007 v oboru aplikovaná mechanika.

Docent Ing. Miroslav Španiel, CSc. působí na Fakultě strojní ČVUT od roku 1991, postupně na pozicích výzkumného pracovníka, odborného asistenta, docenta, vedoucího odboru pružnosti a pevnosti a vedoucího ústavu mechaniky biomechaniky a mechatroniky. Od roku 2014 byl místopředsedou Akademického senátu a v letech 2017 až 2021 předsedou Akademického senátu FS ČVUT v Praze. Dne 16. února 2022 jej Akademický senát Fakulty strojní zvolil na svém 14. zasedání kandidátem na děkana fakulty a zaslal rektorovi ČVUT návrh na oficiální jmenování. 

Mezi dlouhodobé odborné zájmy Miroslava Španiela patří aplikace metody konečných prvků v inženýrských výpočtech, v posledních letech se věnuje modelům degradace, poškození a porušení materiálů. Je řešitelem nebo spoluřešitelem grantů GAČR, TAČR, MPO ČR i MV ČR a vedoucím pracovních balíčků v Centru kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka a v Centru pokročilých leteckých technologií. S průmyslovou praxí spolupracoval zejména v problematice pevnosti potrubních systémů a tlakových nádob.

Garantuje předměty v bakalářských, magisterských i doktorských studijních programech, je školitelem doktorandů a vedoucím kvalifikačních prací. Docent M. Španiel je také členem několika profesních organizací. Působí v Radě Ústavu termomechaniky AV ČR, v oborové radě oboru Mechanika tuhých a poddajných těles a prostředí na FS ČVUT a v oborové radě oboru dopravní prostředky a infrastruktura na dopravní fakultě Jana Pernera Univerzity Pardubice. Je také členem hlavního výboru České společnosti pro mechaniku a hodnotitelem programu Theta TAČR a podílel se na několika odborných konferencích. Jako autor nebo spoluautor 17 publikací v impaktovaných časopisech byl mnohokrát citován.

Rozhovor s M. Španielem:

Jak hodnotíte situaci na fakultě při nástupu do funkce?

Prošli jsme náročným obdobím pandemie, která ovlivnila výuku, výzkumnou činnost i ostatní oblasti života fakulty. Obstáli jsme, fakulta je v dobré kondici a má předpoklady ke zvládnutí dlouhodobých následků pandemie i aktuálních výzev.

Jaké hlavní cíle jste si vytkl?

Základním cílem je docílit správné proporce mezi třemi hlavními posláními technické vysoké školy – výukou, vědou a výzkumem na jednotlivých ústavech i na celé fakultě. K tomu potřebujeme aktualizovat systém hodnocení pedagogických výkonů a zavést průběžné hodnocení a kontrolu kvality výuky v jednotlivých předmětech. Chci dosáhnout zvýšení počtu mladých docentů a profesorů zejména motivací k publikační činnosti a zvýšit počet postdoků, což současně napomůže i potřebnému zvyšování vědeckého výkonu a k průběžnému zajištění akreditovatelnosti našich studijních programů. Významným zdrojem stabilního financování vědecké a výzkumné činnosti fakulty jsou velké národní a mezinárodní granty a cílem fakulty je uspět při jejich získávání i v jejich plnění. Pro koordinaci a řízení této oblasti chci doplnit organizaci o nového proděkana. Při naplňování poslání fakulty hrají významnou roli také obslužné činnosti. Chci postupně zavést profesionálnější finanční správu projektů a ústavů. V oblasti spolupráce s průmyslem je cílem získávat partnery i pro dlouhodobější spolupráce ve výzkumu a vývoji a nabídnout odborné veřejnosti atraktivní programy celoživotního vzdělávání. Za důležitý a obtížný úkol považuji prezentovat studentům středních škol strojírenské obory nejen jako ve společnosti žádané a perspektivní, ale také jako obory zajímavé a tvůrčí, a získávat je ke studiu na naší fakultě.

Plánujete nějaké zásadní personální změny?

Na začátku funkčního období neplánuji žádné změny kromě výše zmíněného zřízení nového proděkana pro projekty a obsazení funkce proděkana pro rozvoj. 

Picture

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
PhDr. Ladislav Lašek
E-mail: 
ladislav.lasek@fs.cvut.cz