Datum zveřejnění: 
21. 9. 2023
Ve dnech 7.–9. září 2023 navštívila společná delegace složená z proděkanů Fakulty dopravní ČVUT v Praze, prof. Miroslava Svítka a doc. Tomáše Horáka, velvyslance pana Miloslava Staška a kulturního atašé pana Jana Wosky partnerskou univerzitu UTEP v El Pasu v Texasu.

Hlavním pilířem návštěvy byla podpora dlouhodobé spolupráce mezi ČVUT a University of Texas at El Paso (UTEP). Vedle toho se zástupci delegace stihli také setkat se starostou města El Paso Oscarem Leeserem, českými studenty a sportovci z univerzity působícími na UTEP a významnými zástupci krajanské komunity na americkém jihu.

Spolupráce mezi ČVUT a UTEP začala již v roce 2008.  V roce 2010 univerzity získaly grant v rámci programu ATLANTIS na ustavení společného Dual Master’s Degree Program in Transportation and Logistics Systems. Na jeho úspěšné fungování navázal v roce 2018 stávající Dual Master’s Degree Program in Smart Cities, v rámci kterého čeští a američtí studenti získávají magisterský titul z obou univerzit.

Aktuální výzvou je nejen udržet dosavadní úroveň spolupráce, ale prohloubit ji. Především za tímto účelem proběhla osobní setkání s rektorkou UTEP, paní Heather Wilson, a děkanem College of Engineering, panem Kenithem Meissnerem. Rektorka Wilson nahradila v roce 2019 ve funkci rektorku Dianu Natalicio, která UTEP vedla po dlouhých 31 let a byla významnou podporovatelkou česko-americké univerzitní spolupráce. Na aktuálním setkání s novou rektorkou byly identifikovány možné projekty z oblasti bezpečnosti, letectví a kosmonautiky pro rozvoj budoucí spolupráce právě se zapojením i Zastupitelského úřadu ve Washingtonu (ZÚ Washington).

Výsledkem celého jednání bylo ze strany rektorky UTEP potvrzení záměru prodloužení Memoranda o spolupráci mezi UTEP a ČVUT a nabídka ZÚ Washington zorganizovat slavnostní prezentaci závěrečných projektů studentů programu Dual Master´s Degree Program in Smart Cities, která děkana College of Engineering pana Keitha Meissnera velmi zaujala.

Dalším bodem společného programu bylo setkání se zakladatelem oné nyní již patnáct let dlouhé spolupráce mezi ČVUT a UTEP, profesorem Carlosem Ferregutem. Ten této spolupráci poskytoval setrvalou podporu nejprve z pozice ředitele Global Programs na College of Engineering, poté děkana a nyní vedoucího katedry Civil Engineering, na kterém je dual-degree Smart Cities uskutečňován.

Podpora univerzitní spolupráce byla hlavní agendou také při setkání se starostou Oscarem Leeserem. Příběh Leesera, byla prodiskutována spolupráce s městem El Paso ve formátu meziuniverzitního spojení UTEP a ČVUT. Hovořilo se o projektu Smart Prague, ze kterého vyšlo jasné poselství, že Praha a ČVUT má El Pasu a jeho přední univerzitě co nabídnout. Zisk projektu od města, který by spolu obě univerzity společně řešily, by nepochybně přispěl k rozvoji tohoto vztahu. ČVUT vidí největší potenciál v projektu Smart Border, který by mohl napomoci ulevit přetížené automobilové celnici v El Pasu.

Nejlepším měřítkem spolupráce mezi UTEP a ČVUT jsou samotní studenti, a to nejen s těmi současnými, ale i dvěma absolventkami, které po dokončení Dual Master´s Degree programu pokračují v doktorském studiu v úzké spolupráci s americkou univerzitou UTEP. Všichni se shodli na tom, že díky studiu na UTEP získají nejen americký vysokoškolský titul, ale také sebevědomí k uplatnění na mezinárodním trhu práce a vědy. Velmi podobné jsou pak zkušenosti jejich amerických protějšků, kteří studovali na ČVUT. El Paso dále čeští studenti hodnotí jako mimořádně příjemné a velmi bezpečné místo pro život, což dokládají i statistiky, které El Paso řadí mezi Top 10 nejbezpečnějších amerických velkoměst.

Vedle studentů ČVUT na UTEP působí také tři čeští sportovci (skok do výšky, basketbal a tenis). S nimi a jejich trenéry proběhla diskuse nejen o obtížnosti skloubení studia a sportu, ale také o tom, jak může ZÚ Washington potažmo MZV přispět k formalizaci spolupráce v oblasti sportovních stipendií. Ta totiž umožňují našim talentovaným studentům získat vzdělání z prestižní univerzity nejen bez finančních nákladů na jejich straně, ale v určitých případech i za finanční podpory ze strany UTEP.

Z významných osobností Čechoameričanů žijících v oblasti El Paso proběhlo setkání s dirigentem Bohuslavem Rattayem, který po absolvování Pražské konzervatoře pokračoval na Rice University a Peabody Institute of Music a dnes je uznávanou osobností nejen texaského kulturního života. V El Pasu diriguje El Paso Symphony Orchestra a je de facto hlavním prvkem rozrůstající se krajanské komunity v tomto regionu.

Společnou pracovní cestu zástupců FD ČVUT a ZÚ Washington lze tak hodnotit jako mimořádně úspěšnou. Čeští akademici z ČVUT, ale i studenti, zanechali na UTEPu již nesmazatelnou stopu, a to především odvedenou kvalitní prací. Zejména na Collage Of Engineering je Česká republika zavedeným pojmem. Hned první američtí studenti, které delegace při vstupu na univerzitu potkala, je zdravili s tím, že v České republice díky spolupráci s ČVUT studovali a velmi si oblíbili.

Picture

Picture