Datum zveřejnění: 
21. 12. 2022
Novou ombudsmankou Fakulty architektury ČVUT se stane Dita Jahodová. Zvítězila v otevřeném výběrovém řízení, a Akademický senát FA ČVUT ji doporučil děkanovi ke jmenování. FA ČVUT začala usilovat o zřízení institutu jako první z fakult ČVUT, výběrové řízení na ombudsmana*ku vyhlásila v červnu. Ombudsmanka se funkce ujme od ledna 2023.

Jsem pyšný, že naše fakulta bude mít jako první na ČVUT svou ombudsmanku. Od této nové pozice na fakultě si slibujeme řešení akutních problémů nebo konfliktů a zpětnou vazbu pro vedení školy ohledně obecnějších potřeb v rámci akademické obce. Udělali jsme jasný a konkrétní krok směrem ke kultivaci prostředí fakulty,“ říká děkan Dalibor Hlaváček.

Hlavní motivací bylo budování studijního a pracovního prostředí, které je vstřícné, férové, bezpečné a respektující. Na mnoha zahraničních (a několika tuzemských) univerzitách je role ombudsmana*ky vyzkoušenou praxí, která může pomoci vzájemnému porozumění a komunikaci potřeb v rámci instituce.

Na FA ČVUT bude mít ombudsmanka roli převážně mediační a poradní. Měla by být k dispozici jak studujícím, tak zaměstnancům a zaměstnankyním, kteří se na ni mohou obrátit. Doufáme také, že vhled do situace ombudsmance umožní rozpoznat potřeby a nejčastější problémy lidí na fakultě, a že se bude podílet na návrzích funkčních a koncepčních možností řešení,“ přibližuje fungování institutu ombudsmanství Klára Brůhová z Komise pro rovné příležitosti.  

Dita Jahodová si mezi své cíle vytkla kultivaci debaty v otázkách prevence negativních jevů, jako šikany, zneužívání moci, sexuálního obtěžování i přetíženosti a vyhoření. Rovněž chce usilovat o zavádění takových opatření, která usnadní slaďování osobního, pracovního a studijního života.

Ráda bych také rozvíjela a prohlubovala spolupráci s Komisí pro rovné příležitosti FA a poradnami CIPS ČVUT. Zároveň bych chtěla navázat spolupráci s dalšími ombudsmany a ombudsmankami z DAMU, FAMU, Filozofické fakulty UK a Právnické fakulty UK. V rámci prevence se budu podílet na organizaci a realizaci seminářů a workshopů,“ dodává nová ombudsmanka.

Mgr. Dita Jahodová vystudovala genderová studia na Fakultě humanitních studií UK. Do roku 2018 působila jako interní doktorandka na katedře sociologie Fakulty sociálních studií MU, externě vyučovala na katedře genderových studií FHS UK a pracovala jako výzkumná pracovnice v Centru pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče při FHS UK. Věnovala se LGBTIQ problematice, intersekcionalitě genderu a etnicitě ve vzdělávání a tématům spojeným s péčí, stigmatizací a sociálním vyloučením.

Je zakládající členkou Genderové expertní komory ČR a podílela se na vzniku Standardu genderového auditu. V současné době působí na Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR jako expertka na analýzy rovného odměňování žen a mužů a jako nezávislá konzultantka. Má zkušenosti s realizací genderových auditů v akademickém prostředí i u zaměstnavatelů ze soukromé a státní sféry.