Datum zveřejnění: 
23. 11. 2021
Kandidátem na funkci děkana Fakulty dopravní ČVUT byl 16. listopadu na zasedání Akademického senátu Fakulty dopravní zvolen vedoucí Ústavu aplikované matematiky profesor Ondřej Přibyl. Po jmenování rektorem vystřídá od února 2022 ve funkci dosavadního děkana fakulty docenta Pavla Hrubeše.

Ondřej Přibyl získal potřebnou nadpoloviční většinu hlasů hned v prvním kole tajné volby. Z devatenáctičlenného Akademického senátu Fakulty dopravní ČVUT pro něj hlasovalo dvanáct senátorů, dva se hlasování zdrželi a pět senátorů hlasovalo pro stávajícího děkana docenta Pavla Hrubeše. Fakulta volila děkana pro následující čtyřleté funkční období 2022 až 2026.

Prof. Ing. Ondřej Přibyl, Ph.D., je absolventem oboru Technická kybernetika Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, doktorát získal v oblasti Dopravního plánování na americké PennState University. V roce 2010 získal na Fakultě dopravní ČVUT docenturu v oboru Inženýrská informatika a v témže oboru byl v roce 2017 jmenován profesorem. V letech 2014 až 2020 působil jako proděkan pro zahraniční styky Fakulty dopravní a od roku 2019 vede Ústav aplikované matematiky. Odborně se zaměřuje především na zpracování dat a matematické modelování, umělou inteligenci a studium dopravního chování. Je členem mnoha mezinárodních profesních organizací a pravidelně přednáší na odborných konferencích v ČR i v zahraničí.

Jako budoucí děkan chce využít své více než 14leté zkušenosti z českých a zahraničních komerčních společností a rovněž ze svého působení ve vedoucích pozicích na Fakultě dopravní ČVUT. Za jednu se svých priorit si vytyčil práci s talenty, zkvalitňování vědeckých výsledků, tvorbu mezi-ústavních kompetenčních center a získávání dlouhodobých vědecko-výzkumných projektů i českých a mezinárodních partnerů. V pedagogické oblasti se hodlá věnovat rozvoji moderních metod výuky a většímu zapojení zahraničních studentů i profesorů do výuky.

Prof. Přibyl chce rovněž zlepšit akademické prostředí fakulty a podporovat komunikaci a diskusi na všech úrovních. Rád by docílil postavení fakulty jako strategického partnera v oblasti dopravy a přispěl tak k řešení společenských výzev v českém i mezinárodním prostředí.