Datum zveřejnění: 
21. 9. 2021
Memorandum o spolupráci uzavřel Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC ČVUT) s Pražským inovačním institutem (Pii) už v lednu 2021. Nyní došlo k několikanásobnému zhmotnění spolupráce na konkrétních projektech, které přinášejí přidanou hodnotu obyvatelům Prahy. První z projektů pomůže školám vytvořit podpůrné programy pro pedagogy v oblasti polytechnického vzdělávání. Druhý má za cíl vytvořit nástroj na včasnou diagnostiku neurodegenerativních chorob, např. Alzheimerovy choroby.

Projekt Future Learning Space je orientován již na základní školy a zaměřuje se na robotiku a informatické myšlení. Vzdělávací materiály i kognitivní trénink přispějí k rozvoji konceptu polytechnického vzdělávání a zabezpečí moderní kompetence jak pedagogům, tak následně žákům. Cílem je inovativní změna ve vzdělávání na vybraných 15 pražských základních školách.

„V rámci projektu bude vytvořen koncept tzv. vzdělávacích koutků, ve kterém budeme vycházet z mezinárodního konceptu Future Learning Space a podporou výuky 4C - kritické myšlení, kreativita, kolaborace a komunikace,“ popisuje projekt doc. Lenka Lhotská, vedoucí oddělení kognitivních systémů a neurovědy na CIIRC ČVUT. „Připravujeme školení, workshopy, mentoring a další aktivity, které u pedagogů rozvinou schopnosti a dovednosti efektivně využívat přítomné digitální technologie a integrovat mechatronické robotické stavebnice do výuky,“ dodává doc. Lhotská.

Součástí vzdělávání pedagogů je i kognitivní trénink, který se zaměří na mentální a fyzickou odolnost učitelů a rozvoj schopnosti vyvolat tzv. stav FLOW. Pedagogové patří do jedné z nejvíce psychicky přetěžovaných skupin a optimální psychický stav je pro zvládání jejich náročných pracovních úkolů rozhodující.

Druhým v rámci inovačního partnerství je projekt, jehož cílem je vytvořit nástroj na včasnou diagnostiku neurodegenerativních chorob, jeho realizace započne již v říjnu 2021. Projekt byl podpořen ústavy sociální péče hlavního města, jejichž klientům může významně zkvalitnit život díky možnosti zahájit včasná preventivní opatření a odpovídající zdravotní péči. 

„V tomto projektu cílíme na klienty pobytových služeb a domovů pro seniory, kteří jsou v té době kognitivně v pořádku. Dlouhodobé sledování může odhalit postupné změny a indikovat neurodegenerativní onemocnění. Díky včasnému odhalení problému se mohou tito lidé stát kandidáty pro léčbu, která onemocnění zbrzdí,“ říká doc. Lenka Lhotská.

Lenka Lhotská a její kolegové mají v této oblasti do budoucna ještě vyšší ambice. Až dojde k ověření výsledků a potvrzení metodiky, mohl by se program dostat přímo do ambulancí praktických lékařů. Testovat by se snadno mohli nejen ti, kteří mají k neurodegenerativním onemocněním predispozici, ale také běžní lidé v produktivním věku, kteří by se dostali do ambulancí specialistů dříve, než by oni sami nebo jejich okolí zaznamenalo problém.

„Vysoce si vážím toho, že jsme našli s vědci CIIRC ČVUT velmi rychle konkrétní cesty, jak jejich poznatky aplikovat v praxi prostřednictvím projektů, které pro hlavní město Praha realizujeme. Právě přenos poznatků z výzkumu a vědy je jedním z hlavních důvodů existence Pii a spolupráce s CIIRC ČVUT ukazuje, že se toho – ve prospěch veřejného zájmu a zájmu konkrétních cílových skupin – umíme dobře zhostit,” říká k partnerské spolupráci ředitel Pražského inovačního institutu Bohumil Kartous. 

Spolupráce s Pražským inovačním institutem prokazatelně vede k efektivnímu přibližování potřeb hlavního města a aktivit technické univerzity, která na území hlavního města sídlí. Je tak jedním z nejbližších partnerů při hledání společných cílů na poli inovací.

O události informovala tato média: nasepraha.cz

Picture